Senator Kogut będzie w senacie, w wymiarze ogólnopolskim bronił praw rodziny. Znam jego wieloletnią pracę w tym zakresie.


prof.dr hab.inż. Janusz Kawecki

Stanisław Kogut przykładał swą rękę do działań na rzecz wartości, takich jak Bóg, Kościół Polski, Naród. Jest orędownikiem obrony życia i godności człowieka.
dr inż. Antoni Zięba

Stanisław Kogut faktycznie działa według swojego hasła wyborczego: "inni mówią, a ja robię". Przekonałem się o tym, przez wszystkie lata pracy u jego boku.

Józef Wilk - szef związków kolejarskiej "Solidarności".

Senator Stanisław Kogut dał mi się poznać jako tytan pracy na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Wynik wyborczy Stanisława Koguta jest adekwatny do wyników działań, jakie przez lata wypracowuje. Dla Stanisława Koguta liczy się przede wszystkim dobro bliźniego.
Leszek Langer - rzecznik biura prasowego Stanisława Koguta.

Media o senatorze

powrót do strony głównej

Stanisław Kogut gości bardzo często w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Klikając na poniższy link otworzysz kilka artykułów mówiących o działalności Stanisława Koguta.

ARTYKUŁY PRASOWE
Jubileusz 80-lecia OSP w Wojnarowej

22 września 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w obchodach 80-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnarowej. Podczas uroczystej odprawy, która odbyła się na placu szkolnym, znajdującym się na wprost remizy, przekazano druhom strażakom nowy sztandar, który ufundowali - Maria i Antoni Krasińscy. Złoty Medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" otrzymali druhowie: Andrzej Apriasz, Stanisław Wójcik, Stanisław Grygiel, Włodzimierz Piórkowski. Srebrny Medal otrzymali: Zbigniew Jamroz, Andrzej Jamroz i Stanisław Żarnowski. Odznakę "Strażak Wzorowy" wręczono Sławomirowi Wójcikowi i Stanisławowi Klimkowi. Zarząd Oddziału Gminnego w Korzennej nadało oznakę "Za Wysługę Lat" druhom, którzy w straży przepracowali pięćdziesiąt lat - Janowi Mice i Janowi Susowi. Taką samą odznaką uhonorowano pracujących po 45 lat - Alfreda Jamroza i Zbigniewa Miczołka. Ponadto odznaczono druhów: Andrzeja Mikę i Józefa Tajaka (40 lat), Andrzeja Apriasza i Stanisława Grygla (35 lat), Stanisława Steinhoffa i Stanisława Wójcika (30 lat), Stanisława Kasprzyka i Wiesława Wójcika (25 lat), Jana Kreta i Piotra Igielskiego (20 lat), Andrzeja Jamroza, Zbigniewa Jamroza, Stanisława Żarnowskiego (15 lat), Łukasza Kreta, Jarosława Miki, Marcina Cichońskiego, Zbigniewa Tajaka (10 lat), Michała Piórkowskiego (5 lat).    więcej
Spółdzielnia stulatka

22 września 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 100-lecia działalności Spółdzielni Handlowo - Przemysłowej "Składnica" w Grybowie. Świętowanie rozpoczęto od eucharystii sprawowanej w grybowskim kościele parafialnym, pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Następnie uroczystości jubileuszowe, wraz ze wspominaniem zasłużonych pracowników spółdzielni odbywały się w gospodarstwie pszczelarskim Sądecki Bartnik - należącym do rodziny Kasztelewiczów w Stróżach. W spotkaniu wzięli udział m.in. najstarsi członkowie zrzeszeni w spółdzielni: Stefania Borusiewicz, , Zofia Mordarska, Janina Igielska, Władysław Sapalski, Mieczysław Bochyński oraz Franciszek Romańczyk. Stanisław Kogut zauważa, że każdy kto związany jest z Grybowem i Ziemią Grybowską nie potrafi dziś sobie wyobrazić tego miasta bez Składnicy. Na przestrzeni lat spółdzielnia wpisała się w wiele szczytnych inicjatyw, służących lokalnej społeczności - uważa senator ze Stróż. - Tak się złożyło, że ten jubileusz zbiegł się z Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. To, że udało się naszej spółdzielni przetrwać cały wiek znaczy, że jej założenie było słuszną i potrzebną decyzją - powiedział Marian Chronowski, prezes "Składnicy". Początki działalności spółdzielni sięgają 28 września 1912 roku gdy 28 miejscowych działaczy społecznych, ludzi z inicjatywą zachęcana przez księży: Jana Solaka, Dominika Urbana, Edwarda Górskiego i Wincentego Śmiałowskiego zwołało zebranie założycielskie "Składnicy Towarowej Kółek Rolniczych w Grybowie".     więcej
Apel Senatora RP

11 września 2012r.


Szanowni Państwo. W ostatnim czasie na terenie Małopolski doszło do wielu poważnych wypadków drogowych, z udziałem bardzo młodych kierowców. Niemal każde zdarzenie zakończyło się tragicznie, zwiększając bilans ofiar śmiertelnych. Wydarzenia z Tęgoborza, Łużnej i Gorlic głęboko poruszyły lokalne społeczności. Dlatego apeluję, zwłaszcza do młodych kierowców - wyjeżdżając na drogi, pamiętajcie o rozwadze. Chwila brawury, nieodpowiedzialności, połączona z krótkim doświadczeniem za kierownicą, mogą prowadzić do tragedii. Po każdym z przywołanych powyżej wypadków, osobiste tragedie będzie do końca życia przeżywało kilka rodzin. Apeluję do wszystkich uczestników ruchu - uważajcie na młodych, często mało doświadczonych kierowców. Jeśli ktokolwiek z uczestników ruchu dostrzeże cokolwiek niepokojącego na drodze, lepiej od razu powiadomić o tym policję, niż później zastanawiać się do końca życia, czy nie dało się zapobiec tragedii. Apeluję także do rodziców, aby oddając w ręce młodych kierowców motocykle i samochody, często o bardzo mocnych silnikach, pamiętali - że warto przez pewien czas zadbać o towarzyszenie młodemu człowiekowi w pierwszych tygodniach użytkowania pojazdu. Jakże wiele wypadków z udziałem młodych kierowców kończy się tragicznie na skutek nieopanowania rozpędzonego motocykla, bądź samochodu. Uwagi kierowców z wieloletnim doświadczeniem, mogą zapobiec wielu tragicznym w skutkach zdarzeniom. Apeluję na koniec do wszystkich - uczestnicząc w ruchu drogowym, nie wyłączajmy zdrowego rozsądku. Rozglądajmy się uważnie w około i reagujmy w miarę możliwości, adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Nie wyłączajmy czujności. Sprawdzona zasada - wzmożonej czujności i ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników ruchu, wyratowała z opresji wielu kierowców. Z poważaniem - Stanisław Kogut, Senator RP     więcej
List od Prezesa Pro-Life do Senatora RP

5 września 2012r.


W związku z toczącą się debatą na temat procedury in vitro, przesyłam płytkę DVD z dwoma krótkimi filmami ukazującymi w sposób popularny naprotechnologię - etyczną, efektywną i stosunkowo tanią pomoc bezdzietnym małżonkom. Pierwszy film pt "Dziesięć lat naprotechnologii w Irlandii" (czas 14:18) przedstawia pracujący od ponad 10 lat w Irlandii ośrodek naprotechnologii prowadzony przez drą Phila Boyle i dziesiątki dzieci urodzonych dzięki zastosowaniu naprotechnologii. Drugi film pt. "Szansa na dziecko" (czas 20:06) zrealizowany w poradni naprotechnologii w Bielsku-Białej, prezentuje w popularny sposób podstawową wiedzę na temat naprotechnologii, ukazuje szczęśliwe pary małżeńskie z dziećmi urodzonymi dzięki te] metodzie.     więcej
Minister Pracy i Polityki Społecznej odpowiada Senatorowi RP

4 września 2012r.


Odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 roku (znak: BPS-043-16-624/12) oświadczenie Pana Senatora Stanisława Koguta w sprawie procedury wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, uprzejmie informują: System orzekania o niepełnosprawności jest systemem pozaubezpieczeniowym i pozarentowym, a więc nic rodzi bezpośredniego skutku w postaci nabycia prawa do świadczeń o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (na podstawie wydanego orzeczenia), dlatego też przyjęte zostało rozwiązanie zgodnie z którym data wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest termin posiedzenia składu orzekającego, D czym stanowi §11 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 2 dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, póz. 132S: ze zm.).     więcej
Minister Transportu odpowiada Senatorowi RP

4 września 2012r.


Odpowiadając na przesłane oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta na 15 posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r., uprzejmie informuję, co następuje. W związku 7 ostatnimi wypadkami kolejowymi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego pismem z dnia 28 grudnia 2011 r. (zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z dnia 22 listopada 2011 r.) oraz z dnia z dnia 30 maja 2012 r. poleciłem zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych pozaplanowych szkoleń z zakresu obowiązków pracowników prowadzanych ruch kolejowy, pracowników prowadzących pojazdy kolejowe oraz kierowników pociągu. Tematyka szkoleń dotyczy podniesienia standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i obowiązków służbowych pracowników. Określono terminy (harmonogram) przeprowadzenia przedmiotowych szkoleń - odpowiednio do dnia 31 marca 2012 r. i do dnia 15stycznia2013r. Zgodnie z ww. zaleceniem Przewodniczącego PKBWK szkolenia powinni prowadzić pracownicy z przygotowaniem zawodowym w specjalności organizacja ruchu, pojazdy kolejowe bez napędu i z napędem, uczestniczący w pracach komisji kolejowych.     więcej
W obronie prześladowanej chrześcijanki

29 sierpnia 2012r.


Senator Stanisław Kogut stanął w obronie prześladowanej w Pakistanie chrześcijanki. Wystosował do opinii międzynarodowej apel. W ostatnich dniach po raz kolejny światowe agencje prasowe obiegła wiadomość, że niesłusznie pomówiona o bluźnierstwo obywatelka Pakistanu, pani Aasia Bibi od lipca 2009 roku oczekuje w więzieniu na wykonanie wyroku kary śmierci. Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o pomoc w tej sprawie do wszystkich organizacji międzynarodowych m.in. do ONZ i Amnesty International, do przedstawicieli organizacji humanitarnych, przede wszystkim do polityków, którzy na drodze działań dyplomatycznych powinni dążyć do zakończenia koszmaru matki pięciorga dzieci, powinni dążyć do uwolnienia niewinnej kobiety. Jak można skazać na śmierć obywatelkę Pakistanu za to, że jest chrześcijanką? Czy prześladowania za wiarę i za przekonania religijne nigdy nie będą mieć końca? Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez 58 państw członkowskich podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych - ONZ, w dniu 10 grudnia, 1948 zawiera takie słowa: "Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów."     więcej
Dożynki Gminne w Korzennej

29 sierpnia 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w Gminnych Dożynkach w Korzennej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu w stronę kościoła korowodu z wieńcami dożynkowymi. Pięknie przystrojone powozy wiozły zespoły muzyczne, a przedstawiciele sołectw, w regionalnych strojach nieśli symboliczne wieńce, nawiązujące do wartości chrześcijańsko-narodowych. Po mszy świętej korowód przeszedł na miejscowy stadion, gdzie miały miejsce prezentacje wieńców, a także występy zespołów. Senator Kogut witając mieszkańców gminy dziękował za trud pracy na roli, wskazywał na rolnika, jako na tego, kto odpowiada za losy Ojczyzny, na równi z politykiem. Niech nikt nie myśli, że rolnik śpi, a w polu plon rośnie. Żeby plony można było zebrać potrzebna jest ciężka, odpowiedzialna praca - mówił parlamentarzysta ze Stróż. Senator dziękował także za to, że Korzenna strzeże wartości polskiej rodziny. Wszystkim życzę udanej dziś zabawy, a na przyszłość Szczęść Boże - zakończył Stanisław Kogut. Licznie zebrani na stadionie w Korzennej goście bawili się do białego rana przy muzyce Orkiestry Dętej z Mogilna, zespołów: Lipniczanie, Janczowiaki, Resistance oraz Izabeli Szafrańskiej. Gwiazdą wieczoru był cygański zespół Don Vasyla.     więcej
Marsz w obronie Telewizji TRWAM
w Rabce Zdroju

20 sierpnia 2012r.


Senator Stanisław Kogut współorganizował marsz w obronie Telewizji Trwam i wolnych katolickich mediów, który przeszedł ulicami Krynicy Zdroju. Inicjatywa rozpoczęła się od mszy świętej sprawowanej w miejscowym kościele uzdrowiskowym pw. Świętej Teresy. W marszu wzięło udział około 2 tysięcy uczestników, prowadzonych przez parlamentarzystów: senatora Stanisława Koguta, posłankę na Sejm RP - Annę Paluch oraz senatora Bogdana Pęka. Punktem kulminacyjnym marszu było spotkanie przy pomniku Błogosławionego Jana Pawła II, w samym sercu rabczańskiego parku. Przemawiając, senator Stanisław Kogut zauważył, że Radio Maryja i Telewizja Trwam od chwili powstania muszą zmagać się z niechęcią liberałów, którzy dyskryminują media katolickie w Polsce. Dokąd media promujące wartości chrześcijańskie będą prześladowane w naszym kraju? - pytał Stanisław Kogut. Parlamentarzysta podkreślił też, że nie może być przyzwolenia na rabunkową politykę prywatyzacji polskich uzdrowisk.     więcej
Telewizja TRWAM w Krużlowej Wyżnej

13 sierpnia 2012r.


Senator RP -Stanisław Kogut wraz z małżonką uczestniczyli w wieczornej modlitwie, prowadzonej przez Ojców Redemptorystów, Radio Maryja i Telewizję Trwam w Krużlowej Wyżnej koło Grybowa. Wieczorna modlitwa zgromadziła w miejscowym kościele parafialnym wielu sympatyków Telewizji Trwam. Ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi, za pomocą przekazu telefonicznego łączył się Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk. Było to ważne wydarzenie dla lokalnej wspólnoty parafialnej, w kościele można było także zobaczyć przedstawicieli Kół Radia Maryja z Grybowa, Gorlic, Limanowej i Nowego Sącza. Najstarsza wzmianka historyczna o Krużlowej pochodzi z 1335r. Wieś powstała jednak znacznie wcześniej, przypuszczalnie w drugiej połowie XIII w. Mimo bliskiego sąsiedztwa z Grybowem, nie wchodziła do grybowskich dóbr królewskich, ale od początku była wsią prywatną i to niewątpliwie bardzo znaczącą wśród okolicznych miejscowości. Stanowiła własność rycerską możnego w południowej Polsce rodu Pieniążków herbu Odrowąż. Antenaci tej rodziny przybyli do Krużlowej w XIV w. i obrali ją za swe rodowe gniazdo.     więcej
Wystawa Papieska w Nowym Sączu

8 sierpnia 2012r.


Stanisław Kogut - Senator RP uczestniczył w otwarciu wystawy poświęconej postaci Jana Pawła II. Wiceprezydent Bożena Jawor oraz ks. Jan Siedlarz otworzyli wczoraj wystawę papieską "Nie lękajcie się młodości! Karol Wojtyła - Jan Paweł II i młodzi", prezentowaną w namiocie na placu Starej Sandecji przy Al. Wolności w Nowym Sączu. Prezentacja adresowana jest na równi do osób, które znały arcybiskupa, kardynała i papieża - Jana Pawła II, a także do tego pokolenia, dla którego Karol Wojtyła jest już postacią historyczną. Patronuje jej marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa i prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, a honorowym patronem jest ordynariusz tarnowski ks. bp. Andrzej Jeż. "Myślę, że duch Jana Pawła II tutaj jest - powiedziała wiceprezydent Bożena Jawor, otwierając wystawę. Ojciec Święty w swoim testamencie prosił o modlitwę. My solennie wypełnialiśmy to życzenie, spotykając się po śmierci Papieża na Plantach. Dzisiaj, to spotkanie z Janem Pawłem II, będzie dla nas jeszcze jednym przeżyciem, po to żebyśmy wzbogacili swojego ducha, żebyśmy wzbogacili się nawzajem, ale żebyśmy również ciągle powracali do Jego nauki, chociażby do tych słów, które wypowiedział niedaleko stąd, bo w Starym Sączu - "Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!".     więcej
Festyn Gminy Chełmiec w Librantowej

8 sierpnia 2012r.


Stanisław Kogut - Senator RP uczestniczył w Festynie zorganizowanym w Librantwej przez Gminę Chełmiec.5 sierpnia br. na placu pod budowę remizy OSP w Librantowej, odbyła się organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu huczna impreza imieninowa, z okazji przypadających Imienin Św. Krzysztofa - Patrona Gminy Chełmiec, połączona jednocześnie z obchodami X - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 20 - leciem powstania Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej w Librantowej Tradycyjne jak co roku rozpoczęła je uroczysta Msza święta odprawiona przez ks. Henryka Osorę, proboszcza parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Librantowej. Na początku plenerowej imprezy wszystkich przybyłych gości przywitał Pan Jan Bieniek - Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec a zarazem tutejszy Radny.     więcej
Mistrzostwa Polski STRONGMAN
w Krynicy-Zdroju

5 sierpnia 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w ogólnopolskich Mistrzostwach Strong Man w Krynicy-Zdroju. Kryniczanin Tomasz Kowal i Mateusz Baron zwyciężyli wczoraj (4 sierpnia) podczas Mistrzostw Polski Par Strongman Team Poland 2012. Zawody odbyły się na boisku sportowym MOSiR w Krynicy - Zdroju. Przyglądali się im m.in. Stanisław Kogut, senator RP., władze miasta, a także bokserzy Paweł Kołodziej i Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. W siedmiu konkurencjach wzięło udział ośmiu sportowców, którzy losowali swoją parę. Zawodnicy to: Tomasz Kowal - Mateusz Baron, Bartłomiej Grubba - Rafał Kobylarz, Tomasz Żochol - Krzysztof Przybyliński oraz Grzegorz Wiśniewski i Andrzej Zieleniecki. O puchar mistrzostw walczyli przeciągając na czas tira, oraz startując w zawodach takich, jak "jok plus taczki", "pale", "schody", "opona i drwal", "zegar", a także "kule". W konkurencji składającej się z dwóch etapów zawodnicy musieli przetoczyć oponę ważącą 300 kg, a następnie pokonać wyznaczony dystans taczkami, które ważyły 400 kg. Każde kolejne starcie to nowe wyzwanie i wielkie emocje.     więcej
Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
odpowiada na wystąpienie Senatora RP

2 sierpnia 2012r.


W odpowiedzi na pismo, przesiane przy wystąpieniu Pana senatora Stanisława Koguta z dmą 18 czerwca 2012 r., dotyczące trudnej sytuacji firm bodących podwykonawcami, którzy nie otrzymali należności od wykonawców kontraktów drogowych, przekazuje następujące informacje. Uprzejmie informuje, że mając na uwadze trudną sytuacje finansową przedsiębiorców, którzy zawierali umowy z wykonawcami takimi jak np. DSS S.A., realizującymi zamówienia publiczne na roboty budowlane udzielone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Rada Ministrów dnia 30 maja 2012 r. przyjęła przedstawiony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje rozwiązania, które będą zapobiegać negatywnym skutkom finansowym niezrealizowania przez generalnego wykonawcę (dużą firmę) płatności na rzecz podwykonawców (mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W świetle projektu ustawy, podwykonawcy to nie tylko przedsiębiorcy wykonujący roboty budowlane, ale również podmioty zajmujące się dostawą materiałów i usług.     więcej
Wojewódzkie Święto Policji

2 sierpnia 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w Wojewódzkim Święcie Policji w Limanowej. Policjanci z całej Małopolski obchodzili w Limanowej swoje resortowe święto. Było ono połączone z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru dla tamtejszej jednostki policji. Podczas uroczystości zostały również wręczone wielu funkcjonariuszom medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Małopolskie święto policji rozpoczęło się mszą świętą w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej z udziałem ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. biskupa Andrzeja Jeża, ks. biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, licznego duchowieństwa, zaproszonych gości, policjantów i pracowników cywilnych policji i innych służb mundurowych. Po jej zakończeniu uczestnicy policyjnego święta przeszli przy akompaniamencie śląskiej orkiestry policyjnej na limanowski rynek, gdzie odbywały się główne uroczystości. Dzisiejsze święto policji zaszczyciło swoją obecnością wielu zaproszonych gości. Obecni byli m.in. nadinsp. Andrzej Rokita, zastępca komendanta głównego policji, nadinsp. Mariusz Dąbek, małopolski komendant policji, Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, posłowie i senatorowie małopolski, Jan Puchała starosta limanowski i Władysław Bieda, burmistrz Limanowej. Do Limanowej przyjechali samorządowcy z ziemi limanowskiej, delegacje policjantów z Holandii i Republiki Czeskiej, a także przedstawiciele innych służb mundurowych.     więcej
Minister Skarbu Państwa
odpowiada na wystąpienie Senatora RP

2 sierpnia 2012r.


W odpowiedzi na pismo Pana Senatora z dnia 28 czerwca 2012 r., do którego załączono stanowisko Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Jaworznie odnośnie procesu prywatyzacji spółki Zespól Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy (Spółka), uprzejmie wyjaśniani co następuje. Decyzja o prywatyzacji Spółki wynika z przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 roku, a następnie zaktualizowanego w dniu 10 lutego 2009 roku Planu Prywatyzacji na lata 2008-2011. W przyjętym Planie przewidywano termin prywatyzacji Spółki do 2011 roku w trybie negocjacji bądź za zgodą Rady Ministrów. Przygotowany Plan Prywatyzacji na lata 2008-2011 był realizacją zapowiedzianych w expose Premiera Donalda Tuska działań mających na celu odblokowanie i przyspieszenie prywatyzacji. Zgodnie z zapowiedziami przygotowano czteroletni program prywatyzacji, jak również ustalono wykaz spółek, które państwo uznało za strategiczne, a więc niepodlegające prywatyzacji. ZEW Niedzica S.A. nie została zakwalifikowana do powyższej kategorii.     więcej
Rzecznik Praw Obywatelskich
odpowiada na wystąpienie Senatora RP

1 sierpnia 2012r.


Po wnikliwej analizie treści przesłanej przez Pana Senatora kopii pisma Pani Zofii Malinowskiej-Kubackiej, uprzejmie informuję: Do końca 2002 r. zasady zawieszalności rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, regulowała ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o Świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, póz 144 ze zm.). Zgodnie z art 25 a tej ustawy, renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie ulegała zawieszeniu, ani umniejszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorców dodatkowych (obok renty) przychodów. Ponadto, zgodnie z art. 24 obowiązującej do końca 2002 r. ustawy oświadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, osobie, która miała prawo do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i jednocześnie emerytury, wypłacało się w zależności od wyboru tej osoby rentę powiększona o połowę emerytury albo emeryturę, powiększoną o połowę renty.     więcej
Głowny Inspektor Sanitarny
odpowiada na wystąpienie Senatora RP

1 sierpnia 2012r.


W odpowiedzi na pismo z dnia 19 czerwca 2012 r. dotyczące prośby Pana Senatora o interwencję w sprawie pisma Pani Katarzyny Rudolphi, Przewodniczącej KZ NSZZ "Solidarność" w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gorlicach, uprzejmie informuję, co następuje. W związku z wejściem w życie art. 5 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r,. Nr 92. póz, 753 z późn. zm.) oraz w związku z art. 56 pkt 14 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz, U. z 2009 r.. Nr 31, póz. 206 z pózn. Zm.) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie, a państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Stacja sanitarno-epidemiologiczna zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011 r.. Nr 212. póz. 1263 z póżn. zm.) jest jednostką budżetowa będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, a wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne finansowane są z części budżetu będącej w dyspozycji wojewody.     więcej
Wystąpienie podczas posiedzenia Senatu RP
dyskusja nad ustawą o zmianie ustawy
o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

25 lipca 2012r.


Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Drodzy Goście! Ja powiem tak: my na pewno poprzemy tę ustawę, ale, Panie Ministrze, Panie Prezesie PFRON, trzeba wiedzieć o pewnych rzeczach. Ja o nich wiem, bo były ostatnio przeprowadzane kontrole NIK. I wydaje mi się, że bardzo słuszne pytanie zadał pan senator Kraska - widać, że orientuje się w tym temacie i w tej branży. Wiemy dobrze, Panie Ministrze, że z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej z 1997 r. wynika, że z warsztatów terapii zajęciowej na otwarty rynek pracy powinno wychodzić 10%, a prawdą jest - o czym pan powiedział - że wychodzi około 1,5%. Kontrola NIK zarzucała, Panie Ministrze, jedną rzecz: za mało pieniędzy wpływa do sejmików, do województw. Posłużę się przykładem Małopolski, gdzie na zakłady aktywizacji zawodowej faktycznie wpływa 6 milionów zł, a potrzebne jest 60 milionów zł. I trzeba się zdecydować.     więcej
Oświadczenie senatorskie
w sprawie zmian przepisów ważnych dla osób niepełnosprawnych
25 lipca 2012r.


Szanowny Panie Ministrze. Podczas bieżącego posiedzenia Senatu omawialiśmy zapisy ustawy o reha-bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Temat ten jest mi bardzo bliski, ponieważ od wielu lat zajmuję się pomaganiem osobom dotkniętym różnego rodzaju niepełnosprawnością i orientuję się, jakie są oczekiwania tej grupy społecznej wobec ustawodawców, wobec Państwa Polskiego, wobec sektorów służby zdrowia i polityki społecznej. Do budynków Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach każdego dnia przychodzą dziesiątki osób, które dzielą się swoimi spostrzeżeniami, obawami, troskami dnia codziennego. Chcę więc zwrócić uwagę na dwie sprawy, które w sposób bezpośredni dotyczą sektora osób niepełnosprawnych. Po pierwsze Panie Ministrze - rodziny, w których więcej niż jedno dziecko jest dotknięte niepełnosprawnością powinny być objęte szczególną troską i opieką naszego państwa.     więcej
Prezes PiS w Nowym Targu.
Pełna sala Miejskiego Ośrodka Kultury


23 lipca 2012r.


Dwie godziny trwało spotkanie prezesa PiS Jarosław Kaczyński z mieszkańcami Nowego Targu, Podhala i całej Małopolski. Prezes PiS do stolicy Podhala przyjechał z Zakopanego, gdzie brał udział w posiedzeniu klubu parlamentarzystów swojej partii, a później odpowiadał na pytania dziennikarzy. W Nowym Targu spotkał się z mieszkańcami naszego regionu. Prezesa PiS przywitała wypełniona po brzegi sala Miejskiego Ośrodka Kultury. Zaczęło się od zaśpiewania politykowi "100 lat" i Hymnu Narodowego. Wśród tłumnie przybyłych na spotkanie gości były delegacje NSZZ Solidarności i Solidarności Rolników Indywidualnych. Dużą grupę stanowili słuchacze Radia Maryja i Telewizji Trwam. Prezes PiS poddał totalnej krytyce obecne rządy. - Dzisiejszą korupcję nie można już nazwać rakiem, a dżumą - twierdził Kaczyński mówiąc o złodziejskiej prywatyzacji zapowiedział po dojściu do władzy program "repolonizacji", czyli odbierania sprzedanego bezprawnie majątku.     więcej
Marsz w obronie Telewizji TRWAM

15 lipca 2012r.


15 lipca w niedzielę, senator Stanisław Kogut uczestniczył w uroczystej mszy świętej w Kościele pw. Świętego Antoniego w Krynicy-Zdrój oraz Marszu w Obronie Wolnych Mediów Katolickich w Polsce. W marszu wzięło udział m.in. ponad dwa tysiące sympatyków Telewizji TRWAM. Przemarsz przebiegał głównymi ulicami uzdrowiska. Na zakończenie, podczas oficjalnych przemówień senator Stanisław Kogut mówił o misji kształtowania ludzkich sumień, oraz pielęgnowaniu wartości chrześcijańsko-narodowych poprzez Telewizję TRWAM i Radio Maryja. Nikt w kraju demokracji nie powinien podnosić ręki na katolickie media, które są niezwykle ważne dla tysięcy polskich rodzin - mówił do zebranych senator Stanisław Kogut. Parlamentarzysta mówił także o wartościach wychowawczych katolickich mediów w naszym kraju. Był to podobny marsz do tego, który senator Stanisław Kogut zorganizował 30 kwietnia w Nowym Sączu.     więcej
Uchwały Rady Politycznej PiS

14 lipca 2012r.


Posiedzenie rozpoczęło się wystąpieniem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Lider Prawa i Sprawiedliwości mówił o pogarszającej się sytuacji w kraju i niezadowoleniu społecznym. Wielu Polaków jest dziś zawiedzionych, bo obiecano wiele - mówił Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, premier Donald Tusk i ministrowie jego rządu obiecywali, że będzie bardzo dobrze pod każdym względem, a później twierdzili, że już jest dobrze. Dzisiaj wiemy, że zielona wyspa to w istocie był kredyt, dług, który trzeba dzisiaj spłacać” - ocenił prezes PiS, nawiązując do hasła premiera, że w kryzysie gospodarczym Polska jest zieloną wyspą z dodatnim wzrostem gospodarczym. Według Kaczyńskiego ten dług muszą spłacać rodziny z dziećmi, młodzież, starsze pokolenie, a także rolnicy czy przedsiębiorcy. Są powody do wielkiego zawodu - podkreślił Prezes PiS.
CZYTAJ poniżej uchwały Rady Politycznej    więcej
List Senatora RP Stanisława Koguta
do Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

o wypowiedziach Ks. Kazimierza Sowy

10 lipca 2012r.


Najdostojnieszy Księże Arcybiskupie. W minioną sobotę i niedzielę na Jasnej Górze spotkała się po raz XX Rodzina Radia Maryja, która pielgrzymowała do Serca Polskiego Kościoła, aby zawierzać siebie, swoich bliskich, także założycieli i pracowników Radia Maryja - Bogu, przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. Wzorem lat ubiegłych, centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia koncelebrowana, z głęboko patriotyczną homilią Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana. Cała pielgrzymka przepojona była modlitwą, radością ze spotkania osób znajomych z różnych stron Polski, okazją do rozmów z Księżmi Redemptorystami i ludźmi tworzącymi katolickie media w naszym kraju. Osobiście uczestniczyłem wraz z małżonką w tej pielgrzymce i zdumiewa mnie fakt, że nazajutrz, w poniedziałek rozgorzała tak mocna i nieuzasadniona dyskusja na temat słów z homilii Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana. Najbardziej przykre i gorszące jest to, że pierwszym krytykującym był celebryta i skandalista Janusz Palikot, do którego w chwilę później dołączył katolicki ksiądz, osoba duchowna, dyrektor katolickiej telewizji ReligiaTV - Ksiądz Kazimierz Sowa.     więcej
Wystąpienie podczas posiedzenia Senatu RP
dyskusja o równym traktowaniu mediów w Polsce

6 lipca 2012r.


Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Przewodniczący! Drodzy Goście! Mam kilka pytań, nie jedno. Pierwsze pytanie. Panie Prezesie, sprawa abonamentu jest naprawdę tragedią. Apelujecie o to, żeby zebrać te pieniądze, ale proszę, żeby pan powiedział: kto pierwszy wystąpił z propozycją niepłacenia abonamentu? Premier rządu Rzeczypospolitej, pan Donald Tusk. Druga sprawa. Ja płacę abonament, mam więc pytanie: dlaczego jest tak mało tematów dotyczących rodziny? Bo jak tu obradujemy nad emeryturami, to mówimy, po prostu stwierdzamy, że jest ogromny niż demograficzny, a w telewizji występują różni, według mnie - powiem to - bardzo marni dziennikarze, którzy atakują rodzinę. Trzecia sprawa. Ja jako katolik chcę, żeby faktycznie, jak są światowe dni młodzieży w Meksyku czy światowy dzień rodziny w Mediolanie, było to pokazywane w mojej telewizji publicznej, a tylko Telewizja Trwam to transmitowała.     więcej
Wystąpienie podczas posiedzenia Senatu RP
dyskusja o przystosowaniu obiektów
do potrzeb osób niepełnosprawnych

6 lipca 2012r.


Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Drodzy Państwo! Na problemy osób niepełnosprawnych powinniśmy patrzeć ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Miałem nie zabierać głosu, ale gdy słyszę tę retorykę, że tylko jedni… Nie można zapomnieć o tym, co było wcześniej, że było kilkunastu pełnomocników rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Jeśli ktoś zapomniał, to powiem, że pierwsza była pani Staręga-Piasek, wówczas była uchwalana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Nie można zapomnieć o tym, że dzięki "Solidarności", kiedy obalony został system totalitarny, osoby niepełnosprawne zostały, tak to nazwę, wyciągnięte z domów. Chwała wszystkim tym, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Wiedzmy jedno, inna jest mentalność rodziców na wsi, inna w mieście. Na wsi było tak: wierzono, że to jest kara od Boga, a skoro tak, to dawano do komory, do najcięższych prac albo zabierano w koszykach na miedzę. W mieście ta inteligencja, ta mentalność była inna.     więcej
Wystąpienie podczas posiedzenia Senatu RP
dyskusja o ustawie dotyczącej dróg krajowych

6 lipca 2012r.


Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Ja mam trzy pytania, tak jak wcześniej pan senator Cimoszewicz. Pierwsze: jakie są koszty realizacji tej ustawy? Pytam, bo w art. 2 projektu ustawy jasno jest powiedziane, że ma to spłacać Krajowy Fundusz Drogowy, a nie wiem, czy rząd obliczył, jakiej wielkości są to środki, zwłaszcza że do dzisiaj nikt nie wie, o jakie pieniądze chodzi. Druga sprawa: mówimy o pierwszych podwykonawcach, a ja mam pytanie, co z dostawcami i usługodawcami. Oni w ogóle nie są tu ujęci, a takich firm będzie naprawdę wiele. Tylko w powiatach sądeckim, limanowskim, gorlickim jest trzysta takich firm. Następna sprawa. Zwrócono się do mnie z prośbą, żeby zapytać o to, czy ta ustawa obejmuje także usługodawców, tych, którzy dostarczali paliwa, projektantów, dostawców cateringu. Bo faktycznie, tak jak mówił senator Cimoszewicz, zaraz zrobi się lawina następnych żądań. Czwarte pytanie: dlaczego przedstawionych tu rozwiązań nie można było zapisać w ustawie - Prawo zamówień publicznych? Dziękuję.     więcej
O emeryturach dla Strażaków
Odpowiedź na list Senatora RP


3 lipca 2012r.


W nawiązaniu do pisma Pana Senatora z dnia 22 maja 2012 roku, dotyczącego listu Przewodniczącego Stowarzyszenia Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych w Ożarowicach, przekazanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismem (sygn. DP-II-0702-58-EN/12), uprzejmie przedstawiam następujące informacje. Na wstępie pragnę wskazać, że ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, póz. 68, z późn. zm.). powołując nową formację, zniosła dotychczasowe jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej oraz stanowiska funkcjonariuszy pożarnictwa (art. 126 ww. ustawy). Jednocześnie w w\w. ustawie oraz w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, póz. 1380, z późn. zm.) wprowadzono zróżnicowanie statusu osób realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z przyjętymi uregulowaniami prawnymi jedną grupę stanowią funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (strażacy PSP), pozostający w stosunku służbowym nawiązanym na podstawie mianowania (powołania). Pełnią oni służbę w Państwowej Straży Pożarnej, będąc zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Do zadań PSP należy ponadto m.in. organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.     więcej
Odpowiedź na oświadczenie senatorskie dotyczące przepisów transportowych na terenie Federacji Rosyjskiej

29 czerwca 2012r.


Odpowiadając na pismo nr BPS-G43-IG-3S2/12, przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta w sprawie zmiany przepisów transportowych na terytorium Federacji Rosyjskiej, przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą się do zagadnień poruszonych w tym oświadczeniu. Od chwili opublikowania na oficjalnych stronach internetowych władz rosyjskich oraz stowarzyszenia przewoźników ASMAP informacji o ustanowieniu Federalnej Ustawy Nr 31-FZ wprowadzającej zmiany w zakresie wykorzystania środków transportu, zarejestrowanych w innych państwach oraz wykonania bez odpowiednich zezwoleń międzynarodowych przewozów drogowych ładunków i pasażerów, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjęło działania, zmierzające do wyjaśnienia ze stroną rosyjską zasad kwalifikacji rodzajów przewozów drogowych, określonych w polsko - rosyjskiej umowie o międzynarodowych przewozach drogowych z 1996 roku. Dotychczas władze rosyjskie pozostają przy własnej interpretacji części przewozów drogowych, wykonywanych przez polskich przewoźników drogowych pomiędzy Polską a Federacja Rosyjską, traktując je jako przewozy do/z krajów trzecich. Resort transportu, podczas licznych spotkań dwustronnych wielokrotnie podkreślał, że interpretacja tych przewozów stosowna przez stronę rosyjską jest nie do przyjęcia przez stronę polską. Ponadto praktyka kontrolna władz rosyjskich przy kwalifikacji przewozów dwustronnych jest niespójna z umową     więcej
Odpowiedź na oświadczenie senatorskie dotyczące subwencji oświatowych

29 czerwca 2012r.


W związku z upoważnieniem przez Prezesa Rady Ministrów dotyczącym udzielenia przez Ministra Finansów, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 9 maja 2012 r. Nr DSPA-4813-356-(3)/12 oświadczenie senatora Stanisława Koguta w sprawie algorytmu podziału subwencji oświatowej naliczanej na jednego ucznia, proszę Pana Marszałka o przyjęcie następujących wyjaśnień. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, z późn. zm.) środki niezbędne na realizację zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie przedszkoli, szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z przy wołanego przepisu nie wynika zatem, iż w przypadku finansowania zadań własnych o charakterze obligatoryjnym, budżet państwa gwarantuje środki na pokrycie wszystkich wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawową zasadą, wynikającą z art. 167 Konstytucji RP? jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jedną z form uzupełniania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.     więcej
Oświadczenie senatorskie w sprawie utrzymania w mocy wyroku sądu dla Doroty Rabczewskiej

19 czerwca 2012r.


W dniu dzisiejszym, gdy społeczeństwo dowiedziało się o utrzymaniu w mocy wyroku sądu okręgowego w Warszawie, skazującego panią Dorotę Rabczewską na karę grzywny, odczuwam satysfakcję z tego, że żyjemy w kraju, w którym nie można bezmyślnie lekceważyć wartości chrześcijańsko-narodowych. Będąc katolikiem i patriotą - wielokrotnie mówiłem o potrzebie pielęgnowania naszej tożsamości narodowej, zbudowanej na takich wartościach jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Uważam, że dzisiaj w sposób szczególny trzeba bronić środowisk opiniotwórczych i katolickich mediów, które zabiegają o szerzenie postaw religijnych, które dążą do poszanowania i pielęgnowania polskiej historii. Rzeczpospolita Polska przez wieki zasłynęła wieloma bohaterami i autorytetami broniącymi nie tylko wartości, ale także postaw chrześcijańsko-narodowych. Największy Autorytet XX wieku, Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II uczył ludzi jak należy obdarzać szacunkiem bliźnich. Uczył postaw ekumenicznych wobec wielu różnych wyznań chrześcijańskich i postaw poszanowania dla kultury żydowskiej, kultury naszych starszych braci w wierze. Dlatego nie można dziś nie zabrać głosu, gdy jakiś artysta, chcąc przysporzyć sobie wątpliwej sławy ,odnosi się w sposób gorszący wobec Biblii i symboli religijnych, dla obrony których w różnych wiekach ginęli bohaterowie i męczennicy. Dziś odczuwam satysfakcję z wyroku sądu, ale zarazem smutek, ponieważ znieważanie Pisma Świętego i deprecjonowanie religii było charakterystyczne dla czasów komunistycznych, które miałem wrażenie, że bezpowrotnie minęły. Wyrok skazujący piosenkarkę za obrazę uczuć religijnych, za znieważanie tego, co jest w naszej kulturze bezcenne, za sianie zgorszenia - pozwala wierzyć , że są jeszcze w naszym kraju niezawisłe sądy, które nie zważają na zgubne trendy, czy też mody napływające do Polski z zachodnich popkultur. Niech utrzymanie w mocy i uprawomocnienie wyroku dla pani Doroty Rabczewskiej będzie przestrogą dla tych, którzy zbyt lekkomyślnie podchodzą do Rzeczypospolitej Polskiej. Z poważaniem: Stanisław Kogut - Senator RP
W obronie oszukanych przedsiębiorców

18 czerwca 2012r.


Co najmniej kilkadziesiąt firm z naszego regionu i ok. 300 z Małopolski zbankrutuje a zatrudnieni w nich ludzie (mieszkańcy powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego) stracą pracę – taki może być skutek ogłoszenia upadłości spółki budującej autostradę. Właściciele tych firm, ich pracownicy oraz rodziny, w sumie kilkadziesiąt osób na zaproszenie Senatora Stanisława Koguta spotkało się dziś ( 18 czerwca) w Nowym Sączu. Według wstępnych szacunków, zaległości upadłej spółki wobec nich wynoszą nawet 200 mln zł. Pojutrze przedsiębiorcy zamierzają protestować pod Sejmem. Grożą też całkowitą blokadą autostrady. Zapewniają, że o swoje pieniądze będą walczyć aż do skutku. W środę dwa autokary ludzi pojadą do Warszawy, będziemy pod Sejmem protestować, dopóki nie będzie ustawy umożliwiającej nam odzyskanie pieniędzy. Jeżeli i to nie pomoże, zablokujemy całą autostradę aż po samą granicę, mamy tyle sprzętu, że nie będzie z tym problemu – zapowiada Jan Sekuła, jeden z przedsiębiorców. Problem jest bardzo poważny. Dotyczy dostawców materiałów i sprzętu wykorzystywanego do budowy autostrad i firm transportowych oraz wielu współpracujących z nimi mniejszych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy twierdzą, że Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad zapłaciła już Hydrobudowie, a gdy ta niedawno ogłosiła upadłość to firmy, które podpisały z konsorcjum umowy, zostały pozbawione możliwości wyegzekwowania pieniędzy. Ich zdaniem w takiej sytuacji jest od 250 – do nawet 500 firm (z czego w trzech powiatach: nowosądeckim, limanowskim i gorlickim kilkanaście), które zatrudniają w sumie od 4 do 5 tysięcy osób.     więcej
Uroczystości w Starym Sączu

18 czerwca 2012r.


W Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim kilkaset rodzin z diecezji tarnowskiej świętowało wczoraj Diecezjalne Święto Rodziny. Na starosądeckie błonia przyjechali, aby modlić się za rodziny, dziękować Bogu za papieską wizytę w Starym Sączu oraz kanonizację bł. Kingi. Parlamentarzystów reprezentował senator Stanisław Kogut. Uroczystej mszy świętej w intencji rodzin przewodniczył ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Andrzej Jeż. Podczas homilii wspominał wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu oraz podkreślał jak ważną częścią Kościoła jest rodzina. „Niezwykle ważną częścią Chrystusowego Kościoła jest każda rodzina. W niej człowiek poznaje mowę, uczy się pierwszych słów, doświadcza pierwszych uczuć. Zasiane przez rodziców pierwsze ziarna człowieczeństwa mogą później przybierać kształt zdolnego do wydawania owoców drzewa lub, co niestety także pokazuje praktyka, chwastów. Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Rodzina, jak mówi Ojciec Święty Benedykt XVI, jest dobrem dla narodu, nieodzownym fundamentem społeczeństwa, jest wielkim skarbem małżonków na całe życie, jest niezastąpionym dobrem dla dzieci, które powinny być owocem miłości, całkowitego i ofiarnego oddania się rodziców. Na wszystkich spoczywa ogromna odpowiedzialność za głoszenie pełnej prawdy o rodzinie, opartej na małżeństwie jako domowym Kościele i sanktuarium życia – mówił biskup ordynariusz. Mocna duchowo rodzina, może oprzeć się złu i przeciwnościom niesionym przez życie.     więcej
Festyn na Osiedlu Millenium

18 czerwca 2012r.


Senator Stanisław Kogut wziąłudział w Festynie zorganizowanym przez nowosądecki MOPS oraz Zarząd Osiedla Millenium. Parlamentarzysta dziękując za zaproszenie podkreślił potrzebę organizowania imprez rekreacyjnych o wymiarze integracyjnym. Dzieci i młodzież niepełnosprawna powinna mieć taki sam dostęp do wszystkich dziedzin życia społecznego, jak ich zdrowi rówieśnicy - zauważył senator. Stanisław Kogut dziękował za zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności wszystkim tym, którzy chcą pracować na rzecz bliźnich. Następnie parlamentarzysta odwiedziłstoiska przygotowane przez liczne stowarzyszenia i instytucje wspierające organizatorów festynu. Impreza rekreacyjna była również świetną okazja do spotkania z parlamentarzystą, z czego skorzystało wielu mieszkańców Osiedla Millenium.     więcej
Senator na Ingresie Biskupa Tarnowskiego

18 czerwca 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w Ingresie Biskupa Andrzeja Jeża do Katedry Tarnowskiej. Przed rozpoczęciem liturgii nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał pismo nominacyjne papieża Benedykta XVI. Wręczył także biskupowi pastorał - symbol władzy pasterskiej. Wymownym znakiem objęcia rządów w diecezji tarnowskiej przez nowego biskupa było zajęcie miejsca na katedrze biskupiej, na którą wprowadził bp. Jeża nuncjusz apostolski. Następnie biskupi: Wiesław Lechowicz i senior Władysław Bobowski, duchowieństwo tarnowskie i świeccy złożyli homagium czyli znak czci, szacunku i posłuszeństwa nowemu biskupowi. W gronie tym byli także przedstawiciele kurii diecezjalnej oraz seminarium duchownego, Wydziału Teologicznego, a także osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy. W homilii nowy biskup tarnowski mówił o dziedzictwie diecezji. Wskazywał też na wyzwania współczesności. Posłuchaj fragmentu kazania. Na zakończenie uroczystości kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. Adam Nita odczytał nadesłane listy gratulacyjne od Prezydenta RP i Prymasa Polski. Zgodnie w nich podkreślali, że jest to historyczny moment, gdyż po raz pierwszy w 226-letniej historii diecezji, jej 16. biskup wywodzi się z miejscowego duchowieństwa.     więcej
Festyn Rodzinny w Białej Niżnej

18 czerwca 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w Festynie Rodzinnym zorganizowanym w Białej Niżnej, który pięknie wpisuje się w Jubileusz 150-lecia działalności Zgromadzenia Sióstr Dominikanek na Ziemiach Polskich. Senator obejrzał program artystyczny, przygotowany przez młodzież szkolną z miejscowej szkoły. Następnie przemawiając - dziękował Siostrom za to, że swoją działalnością przyczyniają się do szerzenia wiary, ropowszechniania kultury i edukacji młodzieży. Parlamentarzysta wspominał lata swojego dzieciństwa, kiedy codziennie przechodził obok klasztornych murów. Na koniec senator podarował Siotrze Przełożonej, Matce Generalnej Zgromadzenia, przybyłej na uroczystości z Krakowa - unikatowy album o Ziemi Katyńskiej, autorstwa Andrzeja Przewoźnika, który zginął w Katastrofie Smoleńskiej. Senator Kogut spotkał się także z mieszkańcami Białej Niżnej, którzy licznie przybyli na niedzielny festyn.     więcej
Wystąpienie podczas posiedzenia Senatu RP
do Szefa CBA Pawła Wojtunika

16 czerwca 2012r.


Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Trudne ma pan stanowisko. Ja mam podobne zdanie, myślę, że korupcję należy zwalczać, wyciąć do zera. Były powoływane pewne ministerstwa, ale niektóre z nich niczym się nie zajmowały. Pierwsze moje pytanie. Ciekaw jestem, jakie jest pana stanowisko w pewnej sprawie. Dzisiaj czy wczoraj, nie pamiętam dokładnie, w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł o minach pod Stadionem Narodowym. Dotyczyło to tego, że Narodowe Centrum Sportu, pan Kapler, w ogóle nie miało pokrycia finansowego, a zawierane były umowy. Druga sprawa. Pan minister dobrze wie, że stadion miał kosztować 1 miliard 200 milionów, kosztował 2 miliardy, a ustawa o zamówieniach publicznych jednoznacznie mówi, że wzrost może wynosić 20%. Jakie jest pańskie stanowisko w tej sprawie? Pan wie, że dwa tysiące firm, w wyniku tego, że ogłoszono upadłość po wybudowaniu Stadionu Narodowego, po prostu padło. Następna sprawa, sprawa słynnych autostrad. Tu też trzeba się zapytać, jakie jest stanowisko CBA dotyczące tego, że z wolnej ręki ogłasza się zamówienia na niektóre prace, że nie wiadomo, w jaki sposób sprowadza się firmy chińskie. I ostatnie pytanie. Czy pan się interesuje tymi słynnymi wyjazdami, boeingami krążącymi na trasie Warszawa – Pekin? Na czyj koszt to wszystko się odbywa? Tam jeżdżą naprawdę wysokiej rangi urzędnicy. I tak jak pan powiedział, w świetle ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora mamy święte prawo, a wręcz obowiązek się o te sprawy pytać. Czy nie jest to forma ukrytej korupcji? Dziękuję.
Koncert Eleni w Strózach

3 czerwca 2012r.


W niedzielny wieczór 3 czerwca, na płycie stadionu w Stróżach odbył się koncert Eleni. Było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ wieńczyło całodniową Spartakiadę Integracyjną oraz Festyn Parafialny. Eleni wystąpiła w Stróżach na zaproszenie senatora Stanisława Koguta. Był to już drugi koncert artystki zorganizowany przez senatora. - W Stróżach wyczekują na panią wielbiciele, dla których jest pani nie tylko wielką artystką, ale także człowiekiem uczącym - jak godnie zmagać się z przeciwnościami życia - tymi słowy Stanisław Kogut powitał Eleni na rozpoczęcie koncertu. Artystka podczas koncertu wyjawiła, że śpiewanie dla publiczności, która wspiera osoby niepełnosprawne jest dla niej wielką przyjemnością. Tłumnie zebrani przed sceną wielbiciele talentu Eleni mieli okazję usłyszeć największe przeboje artystki, te najstarsze i te zupełnie nowe. Koncert zakończył się licznymi bisami.     więcej
Spartakiada Integracyjna w Strózach

3 czerwca 2012r.


W Stróżach koło Grybowa odbyła się XV Integracyjna Spartakiada dla dzieci i młodzieży. Organizatorem wydarzenia byli: Stanisław Kogut - Senator Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Jak każdego roku spartakiadę rozpoczęto od uroczystej mszy świętej, sprawowanej przez księdza proboszcza Stanisława Betleja. Następnie na płycie stadionu Kolejarza Stróże odbyła się oficjalna inauguracja zmagań sportowych. W otwarciu spartakiady udział wzięli m.in. senator Stanisław Kogut, przewodniczący rady fundatorów Jan Krawczyk, komendant miejski Policji w Nowym Sączu - Henryk Koział, przedstawiciel Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Józef Broński, radny powiatowy - Antoni Poręba i wielu innych znamienitych gości. Do Stróż w tym dniu przybył nawet J.E. Adel Mohammed A.H. Hayat - Ambasador Kuwejtu w Polsce. Spartakiada odbywała się równolegle z Festynem Parafialnym, a młodzi niepełnosprawni sportowcy rywalizowali ze sobą m.in. w rzutach karnych, przeciąganiu liny, rzutach lotkami do tarczy, slalomie z hokejką, rzutach piłkami do celu. Wielką atrakcją spartakiady była rywalizacją Strong Manów, którzy na zaproszenie Tomasz Kowala przybyli do Stróż     więcej
O budowie Pomnika Katyńsko-Smoleńskiego

1 czerwca 2012r.


Podczas konferencji prasowej, która odbywała się w dniu 1 czerwca w Nowym Sączu, senator Stanisław Kogut oraz posłanka Barbara Bartuś, przy okazji omawiania konkursów historycznych, organizowanych w szkołach wspomnieli o idei budowy Pomnika, mającego upamiętnić Patriotów-Bohaterów, którzy polegli w Katyniu w 1940 roku i w Smoleńsku w 2010 roku. Idea budowy pomnika zrodziła się w styczniu 2011 roku. Prezes Stowarzyszenia Sądeckie Rodziny Katyńskie - Jarosław Rola, wraz z autorem pomnika - panem Pawłem Kaliną przedstawili senatorowi Stanisławowi Kogutowi projekt pomnika, łączący obydwie niezwykle ważne, historyczne daty. Zwrócili się do senatora Koguta z dwóch powodów - po pierwsze, jako do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, po drugie dlatego, że projekt zakładał, iż obiekt zostanie wybudowany bezkosztowo, z części infrastruktury kolejowej wycofywanej z użytku. Szkic projektu przedstawiony wówczas pokazuje fragment nasypu kolejowego, z którego w pewnym momencie tory unoszą się ku niebu tworząc krzyż. Ustalono wówczas, że do tego krzyża zostanie dopięta szachownica biało-czerwona, nawiązująca do barw polskiego lotnictwa. Jest takie miejsce, w którym tory kolejowe unosząc się ku niebu - przecinają się, ma to nawiązywać symbolicznie do przecięcia się losów Bohaterów, którzy polegli w Katyniu w roku 1940 i do Bohaterów, którzy oddali swoje życie walcząc o odkłamanie historii - w Smoleńsku w 2010 roku. Szkic projektu pomnika został wówczas poddany dyskusji, a następnie wraz z makietą przekazany 30 września 2011 roku Antoniemu Macierewiczowi, który z Nowego Sącza zawiózł projekt do konsultacji w Warszawie.     więcej
12. Posiedzenie Senatu
wystąpienia ze stenogramów


24 maja 2012r.


Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Panie Sprawozdawco! Pierwsze moje pytanie jest takie: dlaczego pan kpi z polskich emerytów? Drugie pytanie. Czy pan zna ustawę o związkach zawodowych z 2002 r., która jasno mówi o tym, z kim mają być konsultowane pewne ustawy? Jeśli pan nie zna tej ustawy, to odpowiadam - w Komisji Trójstronnej. Trzecie pytanie. Dlaczego pan na wstępie mówił nieprawdę, że ustawy były konsultowane w Komisji Trójstronnej? Powiem panu tak: pierwsza ustawa ministerialna była przekazana do konsultacji do Komisji Trójstronnej, a druga ustawa w ogóle nie była konsultowana w Komisji Trójstronnej, była konsultowana tylko z Prezydium. Czwarte pytanie. Nie jest prawdą to, że na posiedzeniu komisji rodziny od razu była pozytywna opinia. Najpierw był remis 5:5. Po dużych naciskach na jednego z senatorów, na senatora Rulewskiego… Dopiero wtedy, kiedy wyszedł, zostało to przegłosowane, było 5:4. Następne pytanie. Czy pan wie, ile lat trwały konsultacje w sprawie ustawy emerytalnej w Niemczech? Kolejne pytanie. Czy pan zna kanadyjskie systemy emerytalne, ustawy emerytalne? Pytam o to, Drodzy Państwo, bo to jest sprawa strategiczna. I proszę, żeby mi pan podał, w którym kraju Europy i świata tak krótko trwały negocjacje. Co do reszty, to wypowiem się w dyskusji. Dziękuję.     więcej
O poszanowaniu historii i ratowaniu małych szkół

23 maja 2012r.


Nie wiadomo dlaczego ministerstwo edukacji narodowej promuje zmiany w ilości godzin zajęć lekcyjnych w sposób niezwykle szkodzący dzieciom i młodzieży - mówili podczas konferencji prasowej senator Stanisław Kogut wraz z posłem Wiesławem Janczykiem. Pani minister nie liczy się już nawet z głosami autorytetów świata nauki, z głosami byłych opozycjonistów, którzy walczyli o wolną Polskę, a teraz są zmuszeni do podejmowania protestów głodowych w obronie nauczania przedmiotu historii w polskich szkołach. Naród, który traci pamięć, traci swoją tożsamość - te słowa wypowiadane niegdyś przez Józefa Piłsudskiego, a następnie przez Błogosławionego Jana Pawła II przywołał senator Stanisław Kogut, aby pokazać, że wartość świadomości historycznej była ceniona w różnych latach trudnych dziejów Polski. Podobnie do godzin lekcji historii, próbuje się dziś ograniczać możliwość prowadzenia zajęć religii w szkołach.     więcej
Spotkanie senatora z nowym Biskupem Tarnowskim

21 maja 2012r.


Senator Stanisław Kogut spotkał się z nowym Biskupem Tarnowskim - Ordynariuszem Dicezji Andrzejem Jeżem. Okazją do spotkania było uczestniczenie we mszy świetej, sprawowanej w dniu Jubileuszu 20-lecia działaności zespołu dziecięcego Promyczki Dobra. Senato rozmawiał z Ksiedzem Biskupem o sprawach istotnych dla regionu Małopolski. Bp Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został odwołany ze studiów i mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które uwieńczył w roku 2001 obroną pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej pt.: Christus communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego o teorię komunikacji interpersonalnej.     więcej
Senator zorganizował w Nowym Sączu warsztaty

18 maja 2012r.


Ponad 370 uczniów z sądeckich szkół wzięło udział w warsztatach dziennikarskich, które odbyły się wczoraj (17 maja) w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu. Prowadzili je specjaliści z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz dziennikarze Radia Maryja i TV Trwam. Organizatorem warsztatów był senator Stanisław Kogut, patronat honorowy sprawował prezydent miasta Ryszard Nowak. Uczniowie gimnazjów i szkół średnich pracowali w trzech grupach. W pierwszej poznawali warsztat pracy dziennikarza telewizyjnego, w drugiej prowadzone były zajęcia radiowe, w trzeciej z dziennikarstwa prasowego. Dla wielu młodych niezwykle atrakcyjny był kontakt z profesjonalnym sprzętem. Dziennikarze Telewizji Trwam podczas ćwiczeń zaprezentowali bowiem działanie wozu transmisyjnego. Natomiast na warsztatach radiowych młodzież poznała możliwości montażu krótkiego materiału radiowego. Nie zabrakło także warsztatów prasowych, na których ukazano w jaki sposób powstaje gazeta.     więcej
Senator odwiedził Łącko

16 maja 2012r.


W Łącku, podczas świętowania Dni Kwitnącej Jabłoni oddano do użytku halę widowiskowo-sportową. W uroczystościach uczestniczył senator Stanisław Kogut. Wybudowana za kwotę 11 mln złotych zalicza się do najbardziej nowoczesnych obiektów publicznych w gminie. Powierzchnia hali to 3350 metrów kwadratowych, na widowni może zasiąść ponad 660 widzów. W obiekcie znajdują się boiska, sala wspinaczkowa, sauna, siłownia i zaplecze sanitarne. Halę sportową wybudowano w niespełna dwa lata dzięki dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uczestniczący w uroczystym przekazaniu do użytku hali - senator Stanisław Kogut gratulował wójtowi Gminy Łącko Januszowi Klagowi nowego obiektu i wyraził nadzieję, że będą z niego korzystali nie tylko młodzi sportowcy, ale także artyści i zespoły regionalne. Podczas tegorocznych Dni Kwitnącej Jabłoni był to już drugi obiekt sportowy, który oddawano do użytku lokalnemu środowisku. Dzień wcześniej zainaugurowano działalność obiektu sportowego typu Orlik. Otwarcie Orlika było również okazją do wręczenia pucharów i nagród dla zwycięzców I Biegu Kwitnącej Jabłoni o Puchar Wójta Gminy Łącko. Gratulacji i wręczania nagród dokonali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wójt Gminy Janusz Klag.     więcej
Senator na Świecie Kwitnących Sadów
w Łososinie Dolnej


7 maja 2012r.


W długi majowy weekend w Łososinie Dolnej odbyło się Święto Kwitnących Sadów, w których uczestniczył senator Stanisław Kogut. 6 maja podczas mszy świętej modlono się o błogosławieństwo i dobre zbiory dla wszystkich sadowników trudniących się produkcją owoców, z których słynie gmina. Eucharystii przewodniczył legendarny kapłan, ksiądz Infułat Janusz Bielański, emerytowany proboszcz bazyliki katedralnej na Wawelu. Po zakończeniu uroczystości kościelnych odbył się krótki koncert parafialno-gminnej orkiestry dętej z Łososiny Dolnej. Oficjalnego otwarcia Święta Kwitnących Sadów dokonał wójt gminy Stanisław Golonka. W trakcie oficjalnej części otwarcia święta zostali odznaczeni: wójt gminy Stanisław Golonka - Złotym Krzyżem Zasługi, Józef Józefowski i Andrzej Mliczek - odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Władysław Kuźma - Złotym Jabłkiem Sądeckim, Eugeniusz Serafin - odznaczeniem "Zasłużony dla rozwoju Gminy Łososina Dolna".     więcej
W Tęgoborzu otwarto Orlika

5 maja 2012r.


W Tęgoborzu otwarto nowy obiekt sportowy typu Orlik, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej, kort ziemny do tenisa, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki. - Otwieramy z przyjemnością kompleks sportowy Orlik 2012. Mamy piękny obiekt, który będzie służył mieszkańcom. To tutaj każdy młody człowiek może rozwijać swoje pasje sportowe, ucząc się przy tym zasad fair play - powiedział Stanisław Golonka, wójt gminy Łososina Dolna. W uroczystej inauguracji obiektu sportowego wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wykonawców, młodzież i dzieci. Senator Stanisław Kogut, słynący z zamiłowania do sportu zauważył, że młodzież potrzebuje dziś jak najwięcej nowych obiektów sportowych, aby móc bezpiecznie i owocnie spędzać czas pozalekcyjny. Podczas treningów nie ma czasu na to, aby do głowy młodym ludziom przychodziły pomysły na szaleństwa i łobuzowanie. Uprawianie sportu wymaga pełnego zaangażowania sił oraz skupienia i to wystarczy do pełnego i owocnego zagospodarowania wolnego czasu chłopcom i dziewczętom, którzy właśnie w sporcie chcą rozwijać swoje zainteresowania - zakończył parlamentarzysta ze Stróż.     więcej
Nowa scena polowa w Tęgoborzu

5 maja 2012r.


W Tęgoborzu przybyło kolejne miejsce, gdzie można organizować koncerty, spektakle i widowiska na wolnym powietrzu. Jest to polowa scena, zadaszona wiatą, znajdująca się w pobliżu Domu Strażaka. W uroczystym przekazaniu obiektu uczestniczył senator Stanisław Kogut. Scenę polową oddano uroczyście do użytku w długi, majowy weekend. Obiekt poświęcił proboszcz parafii w Tęgoborzu - ksiądz Stanisław Berdzik. - To miejsce jest dla was, byście mogli spełniać swe marzenia, głównie marzenia w sferze kultury - mówił do zebranych Stanisław Golonka, wójt Gminy Łososina Dolna. Pierwszym zespołem, który wystąpiła nowej estradzie była regionalna kapela "Jakubkowianie" oraz młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tęgoborzu. Po oficjalnej części inaugurującej działalność sceny polowej odbył się festyn z okazji obchodzonego niedawno Święta Strażaka.     więcejOtwarto lądowisko medyczne

30 kwietnia 2012r.


Przy sądeckim szpitalu oficjalnie otwarto nowoczesne lądowisko. W uroczystym przekazaniu obiektu wziął udział senator Stanisław Kogut, który mówił o potrzebie rozwoju transportu lotniczego w Polsce. Dyrektor szpitala Artur Puszko dziękował wszystkim, dzięki którym inwestycja w ciągu kilku miesięcy została zrealizowana. "Na naszym lądowisku o każdej porze dnia i nocy mogą lądować śmigłowce o wadze nawet 5.5 tony. Lądowisko zostało wyposażone w oświetlenie nawigacyjne i urządzenia umożliwiające lądowanie w warunkach ograniczonej widoczności, a pilot sam będzie mógł włączyć światła. Pacjenci już przekonali się, jak ważnym jest posiadanie blisko szpitala lądowiska" - mówił dyrektor. Po uroczystym otwarciu i poświęceniu płyty lądowiska, nastąpiło przecięcie wstęgi, a grupa specjalna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zaprezentowała swoje umiejętności w czasie pokazowej akcji ratowania rannego. Ze względów bezpieczeństwa lądowisko będzie monitorowane z wykorzystaniem kamer pozwalających obserwować teren w całkowitych ciemnościach i wyposażone we wskaźniki kierunku wiatru i wskaźnik ścieżki schodzenia. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł.     więcejOświadczenie senatora
w sprawie zmiany ustawy o mediach

08 maja 2012r.


Nie poprę inicjatywy zawartej w druku senackim dotyczącym zmiany ustawy - Prawo prasowe. Nie poprę nie dlatego, abym był przeciwko realizacji postanowień Trybunału Konstytucyjnego. Kwestionuję jedynie rozwiązania, które w konsekwencji wyroku Trybunału zostały zaproponowane przez Komisję Ustawodawczą Senatu. Uważam, że prawo prasowe musi być zmienione tak, aby osoby, o których mówią media, miały możliwość obrony swojego dobrego imienia. Inaczej mówiąc - nie można dopuścić do tego, by polityka, artystę, przedsiębiorcę można było politycznie lub zawodowo "zabić gazetą". Ale ochrona praw osób, dotkniętych treścią tekstów prasowych kończy się tam, gdzie mowa o wolności prasy. Człowiek Solidarności, jak ja, nie może zgodzić się na kneblowanie mediów. Ich wolność jest warunkiem wolności każdego z nas. Jest wartością nadrzędną dla każdego, dla kogo polska tradycja republikańska jest ważna. Solidaryzuję się z dzisiejszym protestem mediów. Dziennikarze mają rację - nie wolno pójść tą drogą. Moim zdaniem, jako związkowca i jednocześnie senatora, to właśnie do nas, do Senatu, należy obrona najważniejszych, tradycyjnych polskich wartości - takich jak wolność wymiany i udostępniania informacji, tolerancja dla innych poglądów.

Senator RP Stanisław Kogut


Marsz Pamięci
I Rocznica Beatyfikacji Jana Pawła II
w obronie mediów katolickich

30 kwietnia 2012r.


30 kwietnia, w przeddzień I Rocznicy Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, z inicjatywy senatora Stanisława Koguta ulicami Nowego Sącza przeszedł Marsz Pamięci. Brało w nim udział około 3 tysiące osób. Uczestnicy marszu modlili się najpierw podczas uroczystej mszy świętej, sprawowanej w Kościele Kolejowym, a następnie w przemarszu przeszli na Planty i do Rynku. Podczas eucharystii koncelebrowanej, której przewodniczył ojciec superior Stanisław Jopek śpiewał Chór im. Jana Pawła II. Następnie uformowała się kolumna marszu, a w niej można było dostrzec parlamentarzystów - senatora Stanisława Koguta, posłów na Sejm RP - Barbarę Bartuś, Wiesława Janczyka, Piotra Naimskiego, Annę Paluch. W marszu uczestniczyły także władze miasta z wiceprezydent Bożeną Jawor na czele. Powiat Nowosądecki reprezentował Józef Broński - członek zarządu Powiatu. Byli obecni również radni wojewódzcy i miejscy. Nie zabrakło przedstawicieli Solidarności z legendarnym kapelanem - księdzem prałatem Stanisławem Czachorem i przewodniczącym Andrzejem Szkaradkiem.     więcejZAPROSZENIE
na Marsz Pamięci - 30 kwietnia


23 kwietnia 2012r.


30 kwietnia (poniedziałek), godzina 17.00 MARSZ PAMIĘCI w I Rocznicę Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. W najbliższy wtorek 1 maja minie rok od pamiętnego dnia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Był to niezwykle ważny dzień, wyczekiwany przez miliony ludzi na całym świecie od czasu, gdy zakończył się pontyfikat Papieża Polaka. Dlatego z inicjatywy małopolskich środowisk katolickich, w przeddzień rocznicy uroczystości beatyfikacyjnej ulicami Nowego Sącza przejdzie Marsz Pamięci. Jest to niezwykle ważna inicjatywa w czasach, gdy pamięć o wartościach chrześcijańsko-narodowych, pamięć o nauczaniu Jana Pawła II bywa tłumiona, bagatelizowana, a nawet wyszydzana. Trzeba pielęgnować pamięć o tym wszystkim, co dla Polaków powinno być najcenniejsze. Mieliśmy na Stolicy Piotrowej i dziś mamy na ołtarzach oraz w sercach Wielkiego Rodaka, który w roku 1991 przestrzegał Polaków przed zgubnymi skutkami odrzucenia wszelkich wartości w perspektywie odzyskanej po upadku komunizmu wolności. Dziś słowa wypowiadane podczas tamtej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny stają się prorocze.     więcejSenator Stanisław Kogut
prezesem okręgowym PiS


27 marzec 2012r.


Senator Stanisław Kogut został wybrany przez delegatów II Zjazdu Okręgowego w Nowym Sączu na prezesa okręgu nr 14. Ponad dwustu delegatów z Sądecczyzny, Ziemi Gorlickiej, Limanowskiej, Nowotarskiej i Tatr wybierało prezesa i zarząd okręgu. Przytłaczającą ilością głosów nowym szefem regionu został wybrany dotychczasowy pełnomocnik prezesa Jarosława Kaczyńskiego - senator Stanisław Kogut. Podczas zjazdu wybrano także osiemnastu nowych członków zarządu. Zjazd podjął osiemnaście uchwał, m.in. o konieczności szybkiego wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, o poparciu dla Telewizji Trwam i przeciw reformie emerytalnej "67". Delegaci dali także wyraz swemu oburzeniu sytuacją w służbie zdrowia, postępującym zubożeniem społeczeństwa oraz wyrazili solidarność z głodującymi w kościele ojców salezjanów w Krakowie, w proteście przeciwko ograniczeniu lekcji historii w szkole średniej. Delegaci zaapelowali ponadto do posłów z Solidarnej Polski o zrzeczenie się mandatów, które zdobyli z list Prawa i Sprawiedliwości.     więcej
Warsztaty Dziennikarskie w Stróżach

17 marzec 2012r.


W Stróżach niedaleko Grybowa odbyły się warsztaty medialne dla młodzieży zorganizowane przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym, Senatora RP - Stanisława Koguta, a także Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W zajęciach prasowych, radiowych i telewizyjnych uczestniczyło około sześciuset uczniów z Powiatu Nowosądeckiego i Powiatu Gorlickiego. Przybyłą na warsztaty młodzież przywitał senator Stanisław Kogut. Każdy uczestnik zajęć otrzymał niezbędnik w skład którego wchodziły materiały pomocne w przeprowadzeniu ćwiczeń. W trakcie warsztatów zorganizowano panele dyskusyjne w trzech kategoriach: współczesne media, polityka, społeczeństwo. Największym jednak powodzeniem cieszyły się zajęcia praktyczne, które zorganizowane w trzech specjalnościach - dziennikarza telewizyjnego, realizatora dźwięku oraz redaktora wydania prasowego. Każdy z uczestników zajęć na zakończenie warsztatów otrzymał dyplom, certyfikat poświadczający uczestnictwo w warsztatach.     więcejNagrodzono uczestników konkursu

17 marzec 2012r.


W Starym Sączu odbył się III Powiatowy Konkurs o Krajach Anglojęzycznych. Senator Stanisław Kogut uczestniczył w spotkaniu podsumowującym konkurs. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, ponieważ wydarzenie zbiegło się z obchodami 20-lecia Letniej Szkoły Języka Angielskiego. Z tego względu patronat nad konkursem objęły: pani Jerry Boron, emerytowana nauczycielka z Ohio, USA pełniąca funkcję dyrektora Letniej Szkoły Języka Angielskiego od 20 lat oraz pani Joan Giulivo, nauczyciel z Padua Franciscan High School w Parma, Ohio ze Stanów Zjednoczonych. Konkurs skierowany był do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych z powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz. Zmagania konkursowe na szczeblu powiatowym składały się z testu sprawdzającego wiedzę o kulturze i historii Stanów Zjednoczonych, a także wymagały umiejętności rozpoznawania sławnych miejsc w USA.     więcejStróże w Naszym Dzienniku

10 marzec 2012r.


W Stróżach gościł dziennikarz z Naszego Dziennika, Bogusław Rąpała, który chciał zapoznać się z działalnością tutejszej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Spotkał się z założycielem Fundacji, prezesem Stanisławem Kogutem, oraz pracownikami - Zygmuntem Fryczkiem i Maciejem Olchawskim. Była okazja do zaprezentowania działalności fundacji, toteż reporter obejrzał Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, pływalnię, ośrodek hipoterapii i dogoterapii, przedszkole integracyjne, a także Hospicjum im. Chrystusa Króla. - Wielkość tego dzieła robi wrażenie, nie ukrywał zdziwienia gość z Warszawy. - Zdumiewające, że w takich maleńkich Stróżach jeden człowiek skupił wokół siebie ludzi z inicjatywą i chęciami do pracy i że udało się wybudować takie piękne ośrodki. Podczas wizyty była okazji do rozmów z pacjentami ośrodka rehabilitacyjnego oraz mieszkańcami hospicjum. W sobotę 10 marca ukazał się reportaż sporządzony podczas tamtej wizyty w Stróżach. Warto przypomnieć, że w spotkaniu "mikołajowym" z osobami niepełnosprawnymi, w grudniu ubiegłego roku uczestniczył Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, który jest założycielem m.in. redakcji Naszego Dziennika.     więcejW sprawie Martynki Grucy

9 marzec 2012r.


Senator Stanisław Kogut czyni starania, aby pomóc niepełnosprawnej dziewczynce z Kąclowej. O tym, że Martynka urodzi się z wadą kończyn, jej rodzice Paweł i Gabriela Grucowie dowiedzieli się podczas kontrolnego badania USG. Lekarz stwierdził wtedy u dziewczynki zbyt wolny wzrost górnych kończyn i rozwinięcie się tylko trzech palców. Dziś rączki Martynki zamiast prawidłowych w jej wieku 30 cm, mają zaledwie 10 cm. Lekarze twierdzą, że powinny jeszcze urosnąć, jednak nigdy już nie będą proporcjonalne do reszty ciała dziewczynki. Szansą są więc dla niej jedynie ręce zastępcze, te są ogromnym wyzwaniem finansowym dla rodziny, która utrzymuje się jedynie z pensji ojca. Za zwykłą protezę trzeba zapłacić 60 tys. zł, a te lepsze, pozwalające wykonywać podstawowe czynności i dające możliwość dźwigania do kilku kilogramów, kosztują ponad 100 tys. zł każda.     więcejSzokujący raport NIK o lotach ważnych osób w państwie

9 marzec 2012r.


Samolot Tu-154M nie miał prawa wykonać lotu z zamiarem lądowania w Smoleńsku, ponieważ brakowało jasnych procedur, a istniejące nie były przestrzegane - uważa prezes NIK Jacek Jezierski. Raport o bezpieczeństwie lotów VIP w latach 2005-2010 Izba przesłała do sejmu. Zdaniem eksperta od spraw lotnictwa Tomasza Hypkiego raport NIK ws. Smoleńska jest miażdżący. - Chyba najważniejszym czy jednym z istotnych ustaleń kontroli jest to, że ten samolot zgodnie z polskim systemem prawnym nie miał prawa wykonać tego lotu z zamiarem lądowania w Smoleńsku, ponieważ to było lotnisko nieistniejące w rejestrze lotnisk, w związku z czym traktowane jako nieczynne - powiedział prezes NIK Jacek Jezierski rano w "Sygnałach Dniach" na antenie Polskiego Radia. Jezierski wyjaśnił, że polskie prawo nie zna pojęcia "lotniska tymczasowo czynnego". - Samolot mógł wykonać lot tylko na lotnisko czynne - czyli nie do Smoleńska - sprecyzował. Prezes NIK poinformował, że raport z kontroli dotyczącej organizacji transportu lotniczego najważniejszych osób w państwie i zapewnienia ich bezpieczeństwa podczas tego transportu rano w wersji ostatecznej został zamieszczony na stronach internetowych Izby i w tej wersji został przesłany sejmowi. Jezierski wyjaśnił też, że celem raportu nie było wyjaśnienie wszystkich przyczyn, ale "pokazanie pewnego tła, na którym ta katastrofa mogła zaistnieć".     więcejKolej musi być doinwestowama

8 marzec 2012r.


Podczas konferencje prasowej, która miała miejsce następnego dnia po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami senator Stanisław Kogut złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinom ofiar tragedii. Ponadto przypomniał o dwóch konferencjach prasowych, oraz o osobistej rozmowie z byłym Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem na temat fatalnej decyzji, dotyczącej przesunięcia 1,2 mld euro w budżecie państwa - czyli wówczas prawie 5 mld złotych - z sektora kolejowego na drogowy. Parlamentarzysta powrócił do swoich wypowiedzi sprzed prawie dwóch lat , gdy twierdził że nie jest problemem wydatkowanie pieniędzy unijnych, tylko problemem jest brak zarządzających koleją kompetentnych ludzi. Niecały rok po tych wypowiedziach, w atmosferze skandalu wywołanego chaosem przy nieudolnym reformowaniu rozkładów jazdy - został zdymisjonowany wiceminister infrastruktury, odpowiadający za kolej Juliusz Engelhardt. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej następnego dnia po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, senator Stanisław Kogut tak mówił o obecnym stanie infrastruktury kolejowej.     więcejW hołdzie Żołnierzom Wyklętym

7 marzec 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w konferencji naukowej poświęconej tematyce "Żołnierzy Wyklętych", która odbywała się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. - Jest to niezwykle ważne, aby pamiętać o bohaterów czasów wojennych i powojennych, tych którzy walczyli o wolną Polskę z systemami totalitarnymi. Represje sowietów wobec bohaterów czasu wojny były po 1945 roku często dużo bardziej brutalne, niż w latach okupacji hitlerowskiej. Jest to trudna karta naszej historii, ale należy przypominać tych bohaterów mających w sercu Boga, Honor i Ojczyznę - mówi parlamentarzysta ze Stróż. Od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, zwanych "żołnierzami wyklętymi". Data ta upamiętnia wykonanie wyroku śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w 1951 roku.     więcejW rytmie Pór Roku - Tchnienie Wiosny

1 marzec 2012r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w spotkaniu, podczas którego nagrodzono niepełnosprawnych artystów plastyków. Spotkanie rozpoczęło się od występów tanecznych w wykonaniu dzieci z grupy tanecznej, integracyjnej - przygotowanej przez Halinę Kuklę. Wcześniej w ratuszu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca II Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod nazwą "W rytmie Pór Roku-Tchnienie Wiosny". W konferencji uczestniczyli: Marta Mordarska-Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Leszek Langer-Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko, Dyrektor Pałacu Młodzieży Milenia Małecka-Rogal, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu Hanna Śpiewak, Dyrektor Firmy Ergo Hestia-Joanna Urbaniak-Dudka oraz Elżbieta Barciszewska-koordynator prac konkursowych z ramienia Pałacu Młodzieży.     więcejList Ojca Świętego Benedykta XVI


22 luty 2012 r.


List Ojca Świętego Benedykta XVI skierowany do słuchaczy Radia Maryja z okazji 20-lecia działalności. Ojciec Święty przypomina słowa Wielkiego Polaka - Jana Pawła II, który mówił o tym, że wielka jest potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchę w ludzkie serca. Takim słowem jest orędzie Zbawienia. Benedykt XVI przekazuje pozdrowienia założycielom, Ojcu Dyrektorowi, pracownikom i słuchaczom katolickiej rozgłośni. Papież podziękował także za to, że dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam Jego pielgrzymki i orędzia docierają do milionów Polaków w języku polskim. Niech Wasze Radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Całość listu pasterskiego wraz z fotografiami zamieszczona jest poniżej     więcejList Ministra Zdrowia do Senatora RP


22 luty 2012 r.


Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz odpowiada Senatorowi RP na pismo dotyczące szerzącej się złej praktyki sprzedaży gleukometrów. Senator Stanisław Kogut interweniował w tej sprawie do Ministra Zdrowia proszony o to przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Minister Zdrowia odpowiada, jakich gleukometrów i w jakim obiegu należy używać, w taki sposób - aby nie narazić zdrowia własnego, bądź bliskiej osoby. Poniżej treść całości listu wraz z fotografiami.     więcejWystąpienie w Senacie w sprawach kolei
i telekomunikacji


20 luty 2012 r.


Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Swoje oświadczenie senatorskie kieruję do prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska. Szanowny Panie Premierze, zwracam się do pana z gorącym apelem o odwrócenie szkodliwych skutków nadmiernego dążenia do dzielenia Polskich Kolei Państwowych i o doprowadzenie do połączenia Polskich Linii Kolejowych SA z TK Telekom. Rozumiem konieczność zrealizowania postulatów dyrektywy nr 440/91 o rozwoju kolei we Wspólnocie, a także organizacyjnego oddzielania przewozów od zarządzania infrastrukturą. Rozumiem to, choć obecny stan spraw potwierdza obawy wyrażane w chwili podejmowania decyzji. Nie potrafię jednak znaleźć żadnego formalnego, prawnego, rynkowego czy technicznego uzasadnienia dla decyzji o organizacyjnym rozdzieleniu trwale zintegrowanych elementów infrastruktury kolejowej. Tylko laik może sądzić, że sieć kolejowa to nadal, jak w XIX wieku, szyny, podkłady, budynki stacyjne, nastawnie i perony. Nie, dziś sieć kolejowa to również nowoczesne metody kontrolowania ruchu i zarządzania nim, stała łączność z pojazdami poruszającymi się po liniach i aktywna sygnalizacja. Zarządca infrastruktury nie tylko nadzoruje stan torów i podkładów, zamiata perony i hole dworców, ale także zarządza przepływem informacji między urządzeniami i pojazdami.     więcejList otwarty w sprawie skandalicznego zachowania Ruchu Janusza Palikota


16 luty 2012 r.


Szanowni Państwo! W związku ze skandalicznym protestem Ruchu Palikota, który miał miejsce w dniu dzisiejszym przed kaplicą sejmową w polskim parlamencie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tych haniebnych czynów. Celem protestu było zamanifestowanie swojej niechęci do obecności kaplicy sejmowej w przestrzeni publicznej. Jesteśmy głęboko zbulwersowani tymi działaniami, które dotkliwie uderzają w Katolików w Polsce oraz rozsianych po całym świecie. Takie czyny są niegodne posła i mają na uwadze odwrócenie uwagi społeczeństwa od najistotniejszych wydarzeń w Państwie. Przykładem tego jest choćby najbardziej aktualna kwestia podwyższenia wieku emerytalnego, za którą opowiada się Ruch Palikota. Dzisiejsze wydarzenie określamy niegodnym posła - nawet najbardziej antyklerykalnej opcji.     więcejApel Senatora RP w sprawie cen za wodę


14 luty 2012 r.


Prezydent Miasta Nowego Sącza. Szanowny Panie Prezydencie. W związku z prowadzonymi pracami związanymi ze zmianą opłat za usługi wodno-kanalizacyjne, świadczone przez spółkę Sądeckie Wodociągi zwracam się z apelem o rozważne planowanie zapowiadanych podwyżek. Do mnie - Senatora RP każdego dnia przychodzą mieszkańcy Miasta Nowego Sącza z prośbą o interwencję w tej sprawie, gdyż niepokojem napawają pojawiające się w lokalnych mediach informacje o pracach nad projektem uchwały zakładającej podwyżkę sięgającą 30% od obecnie obowiązujących stawek cenowych. Wszyscy mamy świadomość tego, że rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej, jest szansą dla całego regionu Sądecczyzny i nie można tej szansy zmarnować. Wszyscy też wiemy, że nowe inwestycje wymagają nakładów finansowych. Z drugiej jednak strony są obywatele, użytkownicy Sądeckich Wodociągów, którzy niepokoją się zapowiadanymi podwyżkami.     więcejSenator Kogut laureatem
Nagrody Czarneckiego za 2011 rok


10 luty 2012 r.


Eurodeputowany Ryszard Czarnecki (PiS, prowadzący w sieci jeden z najpopularniejszych blogów, przyznał swoje nagrody 15 osobom ze świata polityki, kultury i sztuki, ale także sportu, którzy odznaczyli w 2011 roku. Ranking osobowości życia publicznego wg Czarneckiego ma charakter alternatywny w stosunku do gwiazd lansowanych przez tzw. Salon. Wśród wyróżnionych jest senator Stanisław Kogut ze Stróż, którego Ryszard Czarnecki uhonorował za "prowadzoną od wielu lat olbrzymią pomoc dla niepełnosprawnych ludzi". Kogut znalazł się w nie byle jakim towarzystwie. Laureatem Nagrody Czarneckiego A.D. 2011 została m.in. biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, tenisistka Agnieszka Radwańska, aktorka Katarzyna Łaniewska, poeta Wojciech Wencel, raper Pjus, reżyser Antoni Krauze, rysownik Janusz Kapusta, hitoryk Andrzej Nowak i publicysta Rafał Ziemkiewicz.Apel Senatora RP


26 stycznia 2012 r.


W związku z dochodzącymi do mnie ciągle głosami o pozostawionych w wielu miejscowościach - materiałach wyborczych po wyborach do parlamentu z 2011 roku, zwracam się z ponownym apelem do kandydatów i osób odpowiedzialnych za sztaby wyborcze o działania mające definitywnie zakończyć ten temat. Wciąż na wielu drzewach, płotach, rozdzielniach energetycznych, przystankach autobusowych - znajdują się pozostałości po plakatach i innych materiałach wyborczych, które szpecą przestrzeń publiczną. Niektórzy kandydaci na parlamentarzystów pozostawili po sobie pamiątki w postaci zaschniętego kleju na nowych wiatach przystanków autobusowych i na innych elementach infrastruktury. Apeluje o to, aby przy okazji usuwania resztek materiałów wyborczych - usuwać także te pozostałości. Kandydaci do ław Sejmu i Senatu deklarowali, że idą na służbę stanowić prawodawstwo. Niech więc realizacją tych obietnic będzie rzetelne wypełnienie zobowiązania do usunięcia materiałów wyborczych, gdyż tak nakazuje szacunek wobec mieszkańców małopolskich miejscowości, których na jesieni proszono o zaufanie społeczne. Z poważaniem - Stanisław Kogut, Senator RPSpotkane noworoczne działaczy PiS
i Solidarności


24 stycznia 2012 r.


W siedzibie Civitas Christiana w Nowym Sączu w spotkaniu noworocznym uczestniczyli działacze PiS i Solidarności. Opłatki poświęcił ksiądz prałat Jan Piotrowski - proboszcz parafii Świętej Małgorzaty. W spotkaniu uczestniczył również ks. prałat Stanisław Czachor. Następnie życzenia złożył pełnomocnik PiS w okręgu wyborczym nr 14 - senator Stanisław Kogut. Życzył, aby rok 2012 był czasem zdrowym, dostatnim, spokojnym i aby spełniły się wszystkie zamierzenia i nadzieje pokładane w nadchodzącym czasie. W spotkaniu uczestniczyli także: przewodniczący NSZZ Solidarność - Andrzej Szkaradek wraz z dużą grupą legendarnych działaczy Solidarności, parlamentarzyści - Barbara Bartuś, Wiesław Janczyk, Piotr Nimski, radna wojewódzka Marta Mordarska, wiceprezydent Nowego Sącza - Bożena Jawor. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu znanego sądeckiego muzyka - Tomasza Wolaka.     więcejSenator Kogut: W Newagu łamią konstytucję
i prawa pracownika

(www.sadeczanin.info)

23 stycznia 2012 r.


- W Newagu konstytucyjne prawa pracowników są łamane - powiedział dziś Stanisław Kogut, senator, który usiłował mediować w sporze zakładowej "S" z zarządem zakładu. Przypomniał, że za łamanie praw związkowych i unikanie negocjacji grozić może grzywna a nawet ograniczenie wolności. I nawoływał do miłości bliźniego. - Coraz częściej narusza się uprawnienia pracownicze. Osłabienie ruchu związkowego pociąga za sobą osłabienie ochrony pracowniczej - mówił dziś Stanisław Kogut, senator i były szef kolejarskiej "Solidarności", który zwołał konferencję, by przypomnieć ze szczegółami prawo, które reguluje działalność związkową prawa pracownicze i związkowe. Konstytucja RP gwarantuje pracownikom wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, którym z kolei daje prawo do rokowań z pracodawcami, zwłaszcza w celu rozwiązania sporów zbiorowych. - Odmowa negocjacji ze strony pracodawcy staje się więc naruszeniem konstytucji! Związki mają również prawo organizowania protestów i strajków. Nikt nie ma prawa łamania konstytucji, która jest dla tym, czym w chrześcijaństwie Dekalog - zaznaczał senator.     więcejW Newagu łamane są prawa pracownicze
(www.sacz.in)

23 stycznia 2012 r.


Nowy Sącz. Senator Stanisław Kogut i lider małopolskiej "Solidarności" Andrzej Szkaradek twierdzą, że w Newagu łamane są prawa pracownicze. Zarząd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" rozważa złożenie do prokuratury doniesienia na prezesów Newagu w sprawie utrudniania przez nich działalności związkowej na terenie zakładu. Jak mówi Andrzej Szkaradek, przykładów na łamanie przez nich prawa jest wiele: - Choćby sama ustawa o rozwiązaniu sporów zbiorowych mówi, że kto w związku ze zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego i nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności - mówi Szkaradek. - A dalej tak na szybko mogę wymienić namawianie do wypisywania się ze związku zawodowego "Solidarność", podwyżki tylko dla niezwiązkowców, utrudnianie prowadzenia referendum i strajku, jak na przykład chodzenie ochroniarza za przewodniczącym. Czy nawet samo przeniesienie siedziby związku poza teren zakładu, tuż przy głównej wartowni. Już nie mówię o bezpodstawnych zwolnieniach działaczy, gdzie dwie takie sprawy są już wygrane w sądzie pracy - wylicza.     więcejSenator Kogut - działaczem sportowym roku

22 stycznia 2012 r.


Senator Stanisław Kogut otrzymał wyróżnienie - nagrodę Działacza Roku 2011 podczas Plebiscytu Sportowiec Roku 2011 Ziemi Sądeckiej, Gorlickiej i Limanowskiej. Statuetka powędrowała do rąk senatora za skuteczne działania na rzecz I-ligowego zespołu Kolejarz Stróże i za wspieranie innych klubów piłkarskich w Małopolsce. Plebiscyt zorganizowała Gazeta Krakowska, Radio RDN i firma DeGie Dariusza Grzyba. Zwycięzcą tegorocznego plebiscytu został sportowiec - Kickboxer Rafał Dudek. Gala podsumowująca plebiscyt miała miejsce w Klubie Level w Nowym Sączu. Uczestniczyli w niej sportowcy, działacze sportowi, parlamentarzyści, samorządowcy.     więcejOświadczenie w sprawie Newagu

18 stycznia 2012 r.


W ostatnich dniach, jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej podjąłem się przeprowadzenia mediacji pomiędzy zarządem firmy NEWAG S.A. i pracownikami tej firmy zrzeszonymi w związkach zawodowych, Uczyniłem tak dlatego, ponieważ doskonale rozumiem to, co czują ludzie, którzy przystępują do strajku. Strajk przecież jest zawsze ostatecznością, w sytuacji gdy pracownicy nie potrafią porozumieć się z pracodawcą. Zdecydowałem się podjąć rolę mediatora, gdyż proszono mnie o to, a ja otrzymałem mandat parlamentarzysty, aby służyć społeczeństwu. Zostałem wybrany senatorem Rzeczypospolitej Polskiej także przez robotników pracujących w prywatnych zakładach pracy i jako parlamentarzysta jestem dziś reprezentantem także tej grupy zawodowej. Dlatego nieuzasadnione jest stwierdzenie, że jako senator nie powinienem ingerować w wewnętrzne sprawy prywatnego zakładu pracy. Apeluję także do członków zarządu firmy NEWAG S.A. o zapoznanie się z zapisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, które wyraźnie określają zakres obowiązków i praw parlamentarzysty.     więcejSenator Kogut mediuje i gasi strajk w Newagu
(Gazeta Krakowska)

15 stycznia 2012 r.


Do strajkujących już trzeci dzień pracowników Newagu przyjechał wczoraj senator Stanisław Kogut (PiS). Poprosił, aby powierzyli mu rolę mediatora w rozmowach z zarządem spółki, do których ma dojść we wtorek. Termin ustalił z właścicielem Newagu Zbigniewem Jakubasem, z którym rozmawiał dwukrotnie, przedstawiając sytuację w zakładzie. Senator Kogut to były szef kolejarskiej "Solidarności", wciąż posiada spore wpływy na kolei. Od Jakubasa uzyskał zapewnienie, że zarząd spółki, który od marca konsekwentnie odmawia spotkań ze związkowcami, podejmie negocjacje z przedstawicielami załogi. Ma także podpisać zobowiązanie do niewyciągania konsekwencji wobec strajkujących. Związkowcy skarżą się, że są w ostatnim czasie zastraszani. Przebieg protestu nagrywali tajemniczy panowie, którzy prawdopodobnie nie są pracownikami Newagu. Ochroniarz krok w krok chodził za przewodniczącym zakładowej "S" Józefem Kotarbą, a kierownicy wydziałów robili wszystko, by utrudniać udział w proteście.     więcejRzemieślnicy diecezji tarnowskiej przełamali się opłatkiem

10 stycznia 2012 r.


Członkowie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym rzemiosła diecezji tarnowskiej, które odbyło się w sądeckim ratuszu. Gośćmi spotkania byli: prezydent miasta Ryszard Nowak, senator Stanisław Kogut posłowie na Sejm RP, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji rzemieślniczych z Nowego Sącza, Bochni, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Pilzna, Gorlic, Limanowej, Nowego Targu, Tarnowa i Zakopanego. Spotkanie rozpoczął program artystyczny w wykonaniu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiP, który był jednocześnie zaproszeniem do wspólnego kolędowania. Rzemieślników oraz gości przywitał prezes Izby Tadeusz Szewczyk, po czym ks. biskup dr Andrzej Jeż pobłogosławił opłatki i złożył serdeczne życzenia.     więcejSprawy podejmowane przez Senatora RP

14 stycznia 2012 r.


Senator Stanisław Kogut podejmuje wiele spraw dotykających zarówno lokalne społeczności, jak i problematykę, którą zainteresowani są wszyscy Polacy. Poniżej zamieszczamy kilka pism korespondencyjnych pomiędzy Senatorem RP a Ministrem Środowiska - na temat uciążliwości dla mieszkańców Korzennej prowadzonej działalności gospodarczej przez zakład Mobruk. Poniżej także korespondencja Ministra Finansów do Senatora RP na temat kondycji finansowej polskich banków wobec światowego kryzysu. Zamieszczamy także list Ministra Sportu i Turystyki do Senatora RP, dotyczący godła na strojach sportowych w reprezentacjach narodowych.     więcejSpotkania Senatora RP z samorządowcami

2 stycznia 2012 r.


Przejście ze starego 2011 roku do nowego 2012 wypełniło się senatorowi Stanisławowi Kogutowi wytężoną pracą. Parlamentarzysta, odpowiadając na zaproszenie lokalnych samorządów uczestniczył w wielu sesjach rad gmin i powiatów podsumowujących stary rok. Stanisław Kogut odwiedził m.in. Nowy Sącz, Stary Sącz, Gorlice, Grybów, Łużną, Korzenną, Uście Gorlickie, Wysową, Moszczenicę i wiele innych miejscowości. Podczas spotkań z samorządowcami - senator ze Stróż deklarował dalszą współpracę w roku 2012, zapraszał do podejmowania wspólnych inicjatyw dla dobra mieszkańców regionu, a także składał noworoczne życzenia. Spotkania z samorządowcami są najlepszym ze sposobów zapoznania się z problemami i potrzebami dotykającymi daną gminę, miejscowość. Podczas oficjalnych i mniej oficjalnych rozmów - samorządowcy mieli okazję zadać parlamentarzyście pytania dotyczące bieżącej sytuacji politycznej w kraju.     więcej


Nowy Sącz: Jadłodajnia dla ubogich dzieci ruszy w styczniu
(Sąeczanin.info)

2 stycznia 2012 r.


W styczniu ruszy jadłodajnia dla ubogich dzieci, obiecana przez senatora Stanisława Koguta. Trwa remont pomieszczeń przy ulicy Dunajewskiego. – Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak długo potrwają uzgodnienia z instytucjami, to zaważyło na zmianie terminu – mówi Leszek Langer, rzecznik prasowy senatora, a zarazem pełnomocnik prezydenta Nowego Sącza ds. niepełnosprawnych. – Ale senator już uzyskał zgodę sanepidu na dowóz posiłków, jadłodajnia jest w trakcie finalnych przygotowań. Najdalej w połowie stycznia powinno być jej otwarcie – zapewnia. Lokal na ul. Dunajewskiego (okolice poczty) przekazał na jadłodajnię nowosądecki biznesmen. Jak zapowiedział senator Stanisław Kogut, będą w nim wydawane ciepłe posiłki dla ubogich dzieci z Nowego Sącza i okolic. Gotowane będą w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach i przywożone w termosach do Nowego Sącza specjalnym samochodem. Dzieci będą dostawały bloczki na obiady. FPON jest w stanie wydawać nawet 500 posiłków dziennie.     więcejPrzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
do Senatora RP


19 grudnia 2011 r.


Szanowny Panie Senatorze. W nawiązaniu do pisma Pana Senatora z dnia 30 listopada 201 Ir. ( data wpływu do Urzędu Miasta 06.12.201 Ir. ) w sprawie przyznania uprawnień na bezpłatne przejazdy środkami komunikacji MPK dla osób. które ukończyły 70 lat, uprzejmie informuję, że sprawa ta została przekazana do rozpatrzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza. Informuję również, że pismo wnioskodawcy - Pana Wacława Jamróz - w tej samej kwestii, zostało złożone na moje ręce za pośrednictwem Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu. O sposobie rozpatrzenia wniosku poinformujemy w oddzielnej korespondencji. Jerzy Wituszyński - Przewodniczący Rady Miasta Nowego SączaPełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
do Senatora RP
(dofinansowanie WTZ)

16 grudnia 2011 r.


Szanowny Panie Senatorze. Odpowiadając na Pana pismo z dnia 30 listopada 2011 r., znak: BS-S/225/2011, w sprawie zwiększenia algorytmu finansowania uczestnika warsztatu terapii zajęciowej oraz utworzenia niezbędnego funduszu remontowego warsztatów terapii zajęciowej, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień: Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Zasada współfinansowania określona w art.lOb ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, póz. 721, z późn. zm.) - oznacza solidarne ponoszenie kosztów tworzenia i działania warsztatów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.     więcejWojewoda Małopolski do Senatora RP

14 grudnia 2011 r.


Nawiązując do pisma z dnia 12.10.2011 r. znak jw. stanowiącego odpowiedź na Pana interwencję poselską z dnia 18.07.2011 r. w przedmiocie opłaty legalizacyjnej w wysokości 50.000,00 zł nałożonej na Państwa Jolantę i Jana Litwińskich postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat Nowosądecki z dnia 08.07.2011 r. znak: OAE.7355/K-6/35/07 w związku z rozbudową i nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdującego się na działce nr 473/5 w Moclrnaczce Niżnej bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę informuję, iż po dokładnej analizie dokumentów zebranych w toku postępowania wyjaśniającego z wniosku Państwa Jolanty i Jana Litwińskich z dnia 20.07.2011 r. dotyczącego umorzenia w całości opłaty legalizacyjnej w wysokości 50.000,00 zł, zmienionego wnioskiem z dnia 22.11.2011 r. o częściowe umorzenie i rozłożenie na raty pozostałej kwoty opłaty legalizacyjnej wraz z umorzeniem naliczonej opłaty prolongacyjnej, decyzją z dnia 29.11.2011 r. znale: WF.II.3241-4-29-1 1 udzieliłem ulgi zgodnie z wnioskiem Strony.     więcejZałożyciel Radia Maryja odwiedził fundację
w Stróżach

10 grudnia 2011 r.


Ojciec dr Tadeusz Rydzyk odwiedził Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Uczestniczył w spotkaniu mikołajowym dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin ubogich. Następnie spotkał się z pacjentami Hospicjum im. Chrystusa Króla. Długo rozmawiał z chorymi, każdemu dodając otuchy i błogosławiąc. Zwiedził także obiekty hipoterapii i przedszkola integracyjnego. - Jestem pod wielkim wrażeniem dzieła miłosierdzia, jakie udało się tutaj stworzyć - mówił ojciec dyrektor. - Widać wiele serca i trudu, jakie włożono w budowanie tej fundacji, pomagającej ludziom chorym, będącym w potrzebie, osobom niepełnosprawnym. Muszę opowiedzieć o fundacji i jej założycielu na falach Radia Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk, znany także z wspierania osób niepełnosprawnych odwiedził też Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne im. Ojca Pio, gdzie zjadł obiad ze sponsorami Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. - Dziękuję za zaproszenie do Stróż, w osobistej modlitwie będę obejmował wszystkie sprawy ważne dla tutejszej fundacji. Dziękuję panu senatorowi Stanisławowi Kogutowi za wielkie serce, otwarte na głos osób potrzebujących pomocy, potrzebujących wsparcia w wymiarze rehabilitacji i leczenia.     więcej
Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi

10 grudnia 2011 r.


W Spytkowicach i Stróżach po raz ósmy odbył się finał akcji "Zostań Świętym Mikołajem". Gościem specjalnym spotkania, które odbyło się 10 grudnia był ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja. W spotkaniu z dziećmi uczestniczyli także inni znani zaproszeni goście, m.in. Jacek Krzynówek i Tomasz Kowal. Najbardziej oczekiwanym gościem tego dnia był sam Święty Mikołaj, który z pomocą Sióstr Dominikanek z Białej Niżnej rozdał około 2 tysięcy paczek. W spotkaniu brały udział dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin wielodzietnych i ubogich. Wręczono także Medale Świętego Mikołaja dla ludzi o wielkim sercu. Zanim jednak przystąpiono do rozdawania prezentów - ojciec dr Tadeusz Rydzyk razem z księdzem proboszczem Stanisławem Betlejem poprowadzili modlitwę do patrona dnia. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. posłowie na sejm RP - Barbara Bartuś i Wiesław Janczyk, profesor Janusz Kawecki, Leszek Skowron, Tadeusz Mękarski, Józef Broński, przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego, Józef Pyzik - prezes Kongregacji Kupieckiej, wielu sponsorów Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, przedstawiciele Miejskiego Komendanta Policji w Nowym Sączu, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Osób Niepełnosprawnych. Najważniejsze tego dnia były jednak dzieci.     więcej
Amicus Minorum dla Jarosława Kaczyńskiego

24 listopada 2011 r.


Niepełnosprawni wychowankowie i pracownicy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach wręczyli panu Jarosławowi Kaczyńskiemu wyróżnienie "Amicus Minorum". Nagroda Amicus Minorum przyznawana jest wybitnym osobowościom, za wieloletnie wspieranie osób niepełnosprawnych w Polsce. Warto przypomnieć, że laureatami tego wyróżnienia z lat ubiegłych są m.in. Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, który przyjął wyróżnienie 4 listopada 2004 roku oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Kaczyński, laureat z roku 2009. W 2007 roku nagrodę otrzymał także ówczesny Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Ludwik Dorn, za to, że wraz z małżonką jest od lat charytatywnie zaangażowany w terapię dzieci niepełnosprawnych. Laureatami nagrody są także Ojciec Tadeusz Rydzyk i profesor Janusz Kawecki. Jarosław Kaczyński otrzymał wyróżnienie za to, że program jego ugrupowania jest przyjazny osobom niepełnosprawnym, a sam polityk mówiąc o Polsce solidarnej i socjalnej - chce budować państwo chroniące pomocą socjalną środowiska osób chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Polska Jarosława Kaczyńskiego nie jest krajem, gdzie nie ma dostępu do lekarzy, a pacjenta nie stać na leki i leczenie. Polska solidarna i socjalna jest oparta na katolickiej nauce społecznej - jedni, drugich brzemiona noście. Solidarność to jest postawa człowieka zwróconego ku drugiemu człowiekowi - nigdy jedni przeciw drugim - jak mawiał Ojciec Święty Jan Paweł II.     więcej
"Ziobryści" znokautowani. Tłumy na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim

24 listopada 2011 r.


Tłumy sąeczan przyszły na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim do Miejskiego Ośrodka Kultury przy al. Wolności w Nowym Sączu. Nie wszyscy się pomieścili w sali widowiskowej, była wypełniona po brzegi. Ludzie stali na schodach, w foyer i pod budynkiem. Takiej frekwencji nie było w Sączu na żadnym spotkaniu z politykiem w minionym 20-leciu. Prezesa PiS powitano 23 listopada chlebem i solą, grały dwie kapele: lachowska i góralska z Krościenka. Na koniec sala na stojąco odśpiewała Kaczyńskiemu "Sto lat", a później jeszcze "Gwiazdkę pomyślności". Spotkanie prowadził senator Stanisław Kogut, który powiedział, że Polsce potrzeba "nowego Piłsudskiego", niedwuznacznie dając do zrozumienia, kogo ma na myśli. Za stołem prezydialnym zasieli parlamentarzyści: Stanisław Kogut, Wiesław Janczyk, Barbara Bartuś, Anna Paluch, Piotr Naimski i Joachim Brudziński. W pierwszym rzędzie siedział prezydent Ryszard Nowak z wiceprezydentem Bożeną Jawor, przybyło wielu radnych miejskich i powiatowych. - Jesteśmy silni, wygramy, skoro jest z nami najsilniejszy człowiek na świecie! - cieszył się senator Kogut, gdy dostrzegł w trzecim rzędzie Tomasza Kowala, znanego strongmena z Krynicy-Zdrój.     więcej
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
w Marcinkowicach

24 listopada 2011 r.


Marcinkowice, które były pierwszym etapem dzisiejszej (23 listopada) wizyty prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na Sądecczyźnie, zgotowały mu serdeczne przyjęcie. Kaczyński złożył wieniec pod tablicą, upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej (pierwsza w Polsce, odsłonięta już 30 kwietnia 2010 r.) i modlił się na grobach legionistów Józefa Piłsudskiego. Jarosława Kaczyńskiego przywitał Andrzej Piszczek, prezes stowarzyszenia "Parafiak", główny organizator uroczystości, nazywając gościa "mężem stanu", "wielkim patriotą polskim" i "przywódcą narodu". Na cześć prezesa PiS mały Jaś, 8-letni synek Andrzeja Piszczka, bez zająknięcia wygłosił długi, gorąco oklaskiwany wierszyk. Uśmiechniętemu Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli: senator Stanisław Kogut, posłowie: Wiesław Janczyk, Piotr Naimski i pochodzący z Nowego Sącza Joachim Brudziński oraz przewodniczący sądeckiej "S" Andrzej Szkaradek.     więcej
Gazeta Krakowska:
Kogut zostaje w PiS

15 listopada 2011 r.


- Nie zamierzam nigdzie przechodzić - zadeklarował stanowczo senator PiS Stanisław Kogut. W ten sposób po raz pierwszy oficjalnie skomentował kryzys wewnątrz partii, wywołany wydaleniem trzech europosłów i powołaniem klubu parlamentarnego Polska Solidarna. - Nie mogę być nieuczciwy wobec wyborców, którzy głosowali na Stanisława Koguta, senatora Prawa i Sprawiedliwości - dodaje. Nie podziela opinii Zbigniewa Ziobry, że w partii Kaczyńskiego brakuje demokracji. Wystąpienie "ziobrystów" uznał za szkodliwe dzielenie polskiej prawicy, błąd, za który twórcy nowego klubu zapłacą, jeśli zdecydują się na stworzenie nowej formacji. - To się skończy tak jak z PJN, która nie przekroczyła progu w wyborach - uważa senator. Mimo przejścia posłów Arkadiusza Mularczyka i Andrzeja Romanka do nowego klubu, nie obawia się o przyszłość sądeckiego PiS-u. Przy okazji obchodów Święta Niepodległości spotkał się z mieszkańcami kilku miejscowości Sądecczyzny. Jak zapewnia, większość osób związanych z partią Kaczyńskiego deklaruje, że nie poprze nowej prawicowej formacji. Stanisław Kogut oczekuje szybkiego zwołania regionalnego zjazdu i wyboru nowych władze partii na Sądecczyźnie. Dystansuje się od wypowiedzi niektórych działaczy, zgłaszających gotowość do zastąpienia posła Mularczyka, dotychczasowego lidera sądeckiego PiS. Sam nie mówi "nie" na pytanie, czy podjąłby się przewodniczenia. - Sądecki PiS powinien teraz się wzmocnić. Trzeba otworzyć się na ludzi, dla których w ostatnich latach nie było miejsca w naszej partii - zauważa, wymieniając Andrzeja Szkaradka, Witolda Kozłowskiego, Stanisława Kochana i Dariusza Reśko.
Szkaradek: Naturalnym liderem PiS na Sądecczyźnie jest Kogut

14 listopada 2011 r.


Jedyną działalnością organizacyjną posła Arkadiusza Mularczyka było przeforsowanie swoich ludzi na listy wyborcze. Zbojkotował Piotra Naimskiego w Sączu, a wcześniej bojkotował wybory prezydenckie Jarosława Kaczyńskiego - twierdzi Andrzej Szkaradek w rozmowie z portalem Sadeczanin.info. Co PiS ma teraz zrobić na Sądecczyźnie? - Jarosław Kaczyński powinien powołać osobę, która od podstaw zbuduje Prawo i Sprawiedliwość na naszym terenie, która bardziej zajmie się pracą organiczną niż brylowaniem w mediach ogólnopolskich, otworzy się na różne środowiska, w tym "Solidarność". Osobę, która zajmie się pracą organiczną? To zadzwonili już do pana? - Nie, nie wchodzi to w grę. Ja jestem całym sercem za Prawem i Sprawiedliwością, pięć lat temu prowadziłem im kampanię samorządową, ale jak zobaczyłem, jak działa u nas ta wspomniana grupa, to podziękowałem za współpracę. To nie w moim stylu i nadal nie chcę się tak strukturalnie angażować. A widzi pan nowego lidera w sądeckim PiS? - Nie widzę, bo to nie jest tak prosta rzecz. Naturalnym liderem, patrząc po wynikach wyborczych, jest Stanisław Kogut. Można go lubić lub nie, ale on miał takie poparcie do Senatu, że to mówi samo za siebie.     więcej
Jadłodajnia dla dzieci z ubogich rodzin

18 października 2011 r.


Do końca miesiąca w okolicach Rynku w Nowym Sączu ruszy jadłodajnia dla ubogich dzieci - zapowiedział dziś (14 października) senator Stanisław Kogut. Lokal przekazał mu anonimowy biznesmen, a o pomoc w przygotowaniu listy potrzebujących senator poprosi ks. dr Jana Piotrowskiego, kustosza bazyliki św. Małgorzaty. - Chcemy pomóc dzieciom, żeby dostały choć jeden ciepły posiłek dziennie - zapowiedział Kogut. Dodał, że wcale nie chodzi o rodziny patologiczne, tylko biedne, bo dziś trudno o pracę nawet osobom dobrze wykształconym. Sam pochodzi z bardzo biednej rodziny i - zaznaczył - wie, jak to jest nie mieć pieniędzy na jedzenie. - Poproszę ks. Piotrowskiego o pomoc, bo miał kiedyś misję i jest człowiekiem o ogromnym sercu. Mało mówi, dużo robi - tłumaczył senator. - My jesteśmy w stanie wydawać i 500 posiłków, trzeba tylko ustalić, jakie są potrzeby. Trzeba wytypować dzieci, żeby nie było tak, że z posiłków skorzystają nie ci co trzeba, tylko dzieci z rodzin, które stać na dobre żywienie.     więcej
Amicus Minorum 2011

16 października 2011 r.


Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk oraz profesor Janusz Kawecki są tegorocznymi laureatami Nagrody Amicus Minorum (Przyjaciel Mniejszych). Wręczenia wyróżnienia dokonał prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach Stanisław Kogut wraz z podopiecznymi fundacji oraz przedstawicielami Rady Fundatorów. Nagroda Amicus Minorum przyznawana jest wybitnym osobowościom, za wieloletnie wspieranie osób niepełnosprawnych w Polsce. Warto przypomnieć, że laureatami tego wyróżnienia z lat ubiegłych są m.in. Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, który przyjął wyróżnienie 4 listopada 2004 roku oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Kaczyński, laureat z roku 2009. W 2007 roku nagrodę otrzymał także ówczesny Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Ludwik Dorn, za to, że wraz z małżonką jest od lat charytatywnie zaangażowany w terapię dzieci niepełnosprawnych. Tegoroczni laureaci otrzymali wyróżnienie za wieloletnie zaangażowanie w tworzenie mediów, które wiele znaczą dla środowiska osób niepełnosprawnych, za wiele programów i artykułów prasowych, które zredagowali z myślą o osobach niepełnosprawnych, a przede wszystkim za dar modlitwy, którą każdego dnia obejmują środowiska osób niepełnosprawnych.     więcej
PiS zmiażdżył konkurentów

12 października 2011 r.


Senator Stanisław Kogut uzyskał najlepszy procentowo wynik wyborczy w kraju. Osiągnął 102 185 głosów.

Bezapelacyjnym zwycięzcą wyborów poselskich w naszym okręgu został Arkadiusz Mularczyk. Lider listy PiS zdobył 16,43 proc Według listy wyników wyborczych 10. mandat poselski w okręgu 14 zdobył Piotr Naimski, b. wiceminister gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i b. doradca ds. bezpieczeństwa w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To oznacza, że PiS w naszym okręgu uzyskał 7 mandatów (51,49 proc.) a Platforma Obywatelska - 3 (27,90 proc.). PSL (6,95 proc.), SLD (4,21 proc.) i Ruch Palikota (4,67 proc.) nie wzięli udziału w podziale "tortu wyborczego", pomimo iż w skali kraju przekroczyli 5-procentowy próg wyborczy. A oto ranking nowowybranych posłów w okr. wyb. nr 14: Z listy PiS mandaty uzyskali - Arkadiusz Mularczyk (45 801 głosów), Barbara Bartuś (14 652 głosy), Wiesław Janczyk (13 993 głosy), Edward Siarka (13 264 głosy), Anna Paluch (9 764 głosy), Andrzej Romanek (9 743) i Piotr Naimski (5388).     więcej

Utrzymać w Nowym Sączu Karpacki Oddział Straży Granicznej

4 października 2011 r.


Wiele osób w ostatnim czasie przypisuje sobie zaangażowanie w ratowanie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Ze zdumieniem zauważam, że nawet podczas publicznych debat osoby te często nie mają pojęcia - ani o funkcjonowaniu tej jednostki, ani o samym przebiegu starań o utrzymanie KOSG w Nowym Sączu. Starania te nadal trwają, rozmowy są w toku. Wiele zależy od tego, kto po 9 października będzie tworzył resort MSWiA, a także od tego, kto z przedstawicielami nowego ministerstwa będzie rozmawiał. Poniżej zamieszczone są dokumenty pokazujące ścieżkę starań o utrzymanie w Nowym Sączu KOSG - podejmowaną przez senatora Stanisława Koguta. Zamieszczony jest m.in. list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będący odpowiedzią na oświadczenie senatorskie.     więcej
Otwarcie Centrum Kultury w Olszanie

2 października 2011 r.


Dnia 30 września 2011 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Olszanie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego. Wśród zaproszonych gości mogliśmy powitać Senatora Stanisława Koguta, Posłów Andrzeja Czerwińskiego i Bronisława Dutkę, wicemarszałka p. Witolda Latuska, Radną Sejmiku Województwa Małopolskiego p. Barbarę Dziwisz, Wicekuratora Małopolskiego p. Grzegorza Barana, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego p. Krzysztofa Bodzionego, Radnego Powiatu Nowosądeckiego p. Zenona Szewczyka, Burmistrza Miasta Stary Sącz p. Mariana Cyconia, Wójta Gminy Podegrodzie p. Małgorzatę Gromalę i jej zastępcę p. Wojciecha Laciugę, Sekretarza Gminy Podegrodzie p. Piotra Lachowicza, Skarbnika Gminy Podegrodzie p. Agnieszkę Pacholarz, Duszpasterzy z Parafii św. Marcina w Czarnym Potoku - ks. proboszcza Leszka Babraja, ks. kustosza Józefa Słowika i ks. wikarego Piotra Gwiżdża, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej p. Marię Szewczyk, druhów OSP w Olszanie. Licznie dopisali także radni z gminy Podegrodzie, sołtysi, dyrektorzy szkół, Rada Sołecka wsi Olszana. Gościli również mieszkańcy wsi oraz dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Olszanie.     więcej
Zespół Szkół w Koniuszowej otrzymał nowego Patrona

4 września 2011 r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koniuszowej imienia Generała Franciszka Gągora. Sobota, 3 września zapisze się jako jeden z najważniejszych dni w historii Koniuszowej, małej wsi w gminie Korzenna. Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości z kraju i regionu, najwyższych rangą ośmiu generałów Wojska Polskiego z szefem Sztabu Generalnego gen. Mieczysławem Cieniuchem na czele, parlamentarzystów, liderów władz samorządowych. Mszę św. polową odprawił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, a o ceremoniał religijno-patriotyczny zadbała kompania reprezentacyjna i orkiestra z 5. batalionu dowodzenia z Krakowa, pod komendą por. Krzysztofa Rybickiego. Poświęcony sztandar z wizerunkiem patrona, wójt Leszek Skowron i przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń przekazali dyrektorowi szkoły Jarosławowi Glińskiemu, a następnie młodzieży. Gośćmi specjalnymi była najbliższa rodzina generała: żona Lucyna, dzieci Katarzyna i Michał, sędziwy ojciec Jan, rodzeństwo. Tłumnie przybyli mieszkańcy wsi, koleżanki i koledzy z dawnych lat, w tym także delegacja klasy XI b w I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu (m.in. Anna Remi-Krawczyk i prof. Marek Jeżabek), w której generał w 1969 roku zdawał maturę. Bp Józef Guzdek nawiązując do odczytanej w ewangelii Chrystusowej przypowieści o talentach, wymieniał niezwykle cechy charakteru Franciszka Gągora, jako człowieka i oficera.     więcej
Uroczystości rocznicowe 31 sierpnia

4 września 2011 r.


Parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy sądeckiej Solidarności spotkali się pod pomnikiem Solidarności, aby uczcić 31. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku. Senator Stanisław Kogut przemawiając - zwracał uwagę, że dzisiaj ideały solidarnościowe są jeszcze bardziej aktualne niż przed laty. Apelował o solidarność i zjednoczenie oraz godne traktowanie ludzi. Solidarność jest związkiem personalistycznym, który zwraca uwagę na każdego człowieka. Człówiek jest wartością, a nie przedmiotem i takie rozumienie człowieczeństwa czyni ruch Solidarności - ponadczasowym. Liberałowie krzyczący o zwijaniu sztandarów Solidarności powinni się sami zwinąć i ukryć ze wstydu. Solidarność jest, była i będzie ponadczasowa - mówił parlamentarzysta ze Stróż. Andrzej Szkaradek szef sądeckiej Solidarności mówił o rozczarowaniu sposobem uprawiania polityki w Polsce i braku perspektyw zawodowych młodych ludzi. Koleżanki i koledzy mamy jeszcze dużo do zrobienia. Jako Solidarność musimy być jeszcze bardziej solidarni, musimy wspomagać bezrobotnych, przeciwdziałać podziałom politycznym. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy dzisiaj zakładają związki zawodowe. Im jest trudniej działać niż 31 lat temu, bo pracodawcy nie liczą się z obowiązującym w Polsce prawem. Nadal musimy przekazywać fenomen Solidarności - fenomen Solidarności sierpnia 80. roku.     więcej
Konwencja PiS w Nowym Sączu

4 września 2011 r.


W Nowym Sączu odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Uroczysta prezentacja kandydatów rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego i od przemówienia prezesa PiS w okręgu 14 - Arkadiusza Mularczyka. Poseł PiS stwierdził, że debaty z politykami Platformy Obywatelskiej są możliwe, jeśli ci w pierwszej kolejności rozliczą się z obietnic złożonych społeczeństwu w poprzednich wyborach. Następnie senator Stanisław Kogut odwołał się do tradycji chrześcijańsko-narodowych ugrupowania politycznego. Jestem w PiS, ponieważ tutaj jako pierwsze wciąż są aktualne - Bóg, Honor i Ojczyzna, a to są wartości, które każdy Polak powinien wynosić z rodzinnego domu. PiS w swoim programie stawia na podejmowanie problematyki dotyczącej codziennej egzystencji polskich rodzin, a także na głoszenie prawdy historycznej - mówił senator. Parlamentarzysta przypomniał postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On dbał o prawdę historyczną, dlatego mimo drwin i tanich uśmieszków niektórych polityków, dążył do wybudowania Muzeum Powstania Warszawskiego. Mówił niewygodną dla wielu prawdę o AK i żołnierzach wyklętych. Dbał o pierwotne założenia ruchu Solidarności, co się też wielu osobom uwikłanym w układy i służby - nie podobało. Lechowi Kaczyńskiego leżało na sercu godne wychowywanie w prawdzie młodego pokolenia Polaków.     więcej
Uroczystości dożynkowe w Kąclowej

16 sierpnia 2011 r.


Senator Staisław Kogut uczestniczył w uroczystości Dożynek Gminnych w Kąclowej. Gospodarzem Gminnym Dożynek był Pan Piotr Krok Wójt Gminy Grybów. Starościną Pani Teresa Święs , Starostą Pan Adam Gruca. Wszystkie grupy dożynkowe barwnym korowodem udały się spod Domu Kultury w Kąclowej do Kościoła Parafialnego, gdzie o godz. 11.00 odprawiona została Msza Św. w intencji wszystkich Rolników z terenu Gminy Grybów. Mszy Św. przewodniczył Ks. Ryszard Sorota Proboszcz Parafii Grybów w koncelebrze udział wzięli Ks. Bolesław Bukowiec Dziekan dekanatu Grybowskiego a zarazem Proboszcz Parafii Kąclowa oraz Ks. Jan Główczyk pochodzący z Kąclowej. Po zakończonej Mszy Św. wszystkie grupy dożynkowe udały się na plac przy Domu Kultury, gdzie miała miejsce prezentacja wieńców dożynkowych. Prezentację poprowadzili Pani Ewa Matuła i Pan Marcin Kuczaj. Wystąpiły grupy dożynkowe z następujących miejscowości: Z Kąclowej przygotowana przez Państwo Ewę i Tadeusza Matułów, z Ptaszkowej zespół regionalny „Echo Jaworza” przygotowany przez Panią Magdalenę Motyka i Pana Stanisława Króla, z Siołkowej przygotowana przez Pana Pawła Rolę, z Binczarowej przygotowana przez Panią Annę Radzik, z Cieniawy przygotowana przez Panią Kazimierę Kiełbasa,     więcej
Uroczystości dożynkowe w Moszczenicy

16 sierpnia 2011 r.


Senator Staisław Kogut uczestniczył w uroczystości Dożynek Gminnych w Moszczenicy koło Gorlic. Dożynkowa uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. Mszę odprawił, kazanie wygłosił i dożynkowe wieńce poświęcił ks. Proboszcz Tadeusz Machal. Następnie w uroczystym korowodzie delegacje z wieńcami oraz goście prowadzeni przez orkiestrę dętą OSP w Dominikowicach i marżonetki przemaszerowali przez centrum Moszczenicy na kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej. Tam zostali powitani przez prowadzących dożynki Annę Konopkę i Przemysława Wszołka. Uroczystego otwarcia V Dożynek Powiatowych dokonał przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno, który przypomniał, że dożynkową wędrówkę rozpoczęliśmy przed pięcioma laty w Gorlicach i Kobylance. Następnie z dożynkowym korowodem gościliśmy w Wilczyskach w gminie Bobowa, potem w Sękowej, a w roku poprzednim w Szymbarku.     więcej
Dożynki Gminne w Ropie

14 sierpnia 2011 r.


Stanisław Kogut, jak każdego roku uczestniczył w Gminnych Dożynkach w Ropie. Przemawiając - senator dziękował miejscowym rolnikom za to, że dają lokalnej społeczności powód do świętowania. Mimo trudnych czasów, zapewniacie chleb na każdy stół dla każdej rodziny. Praca na roli, mimo że czasem niewdzięczna i nieopłacalna jest dla was wyzwaniem i powołaniem. Dziękuję wam z to wszystko - mówił senator Stanisław Kogut. Tegoroczne Święto Dożynkowe połączone było z festynem charytatywnym na rzecz dzieci i młodzieży wymagających dwuletniego leczenia i rehabilitacji. W organizację festynu włączyli się także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach i funkcjonariusze gorlickiej Policji. Charytatywnie zagrały zespoły Jupa z Rzeszowa i Zambrosa z Raslavic na Słowacji. Senator Stanisław Kogut dziękował lokalnemu samorządowi z wójtem Janem Morańdą na czele za to, że okazują wielkie serce dla potrzebujących pomocy dzieci i młodzieży. Część artystyczna Dożynek Gminnych rozpoczęła się od przedstawienia w wykonaniu młodzieżowego zespołu "Smreki", z towarzyszeniem kapeli "Pogórzanie" z Gorlic. Dalszą część uroczystości wypełniły koncerty artystyczne, wystąpiły - zespół "Wereteno" z Łosia, zespół wokalno - taneczny "Fiesta" z Katowic, regionalny Zespół "Spod Pustek" z Łużnej. Przedstawiono także program animacyjny pod nazwą "Dziki Zachód".     więcej
Jubileusz strażacki w Rożnowie

14 sierpnia 2011 r.


W Rożnowie obchodzono jubileusz 75-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tej okazji zorganizowano uroczystości połączone z poświęceniem nowego sztandaru jednostki i odznaczeniami dla zasłużonych druhów. W jubileuszu uczestniczyli parlamentarzyści, m.in. senator Stanisław Kogut oraz posłowie - Arkadiusz Mularczyk, Andrzej Czerwiński i Edward Siarka. Obecni byli również: prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu - Antoni Bienias, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie - straszy brygadier Bogdan Malinowski, zastępca Powiatowej PSP w Nowym Sączu - brygadier Paweł Motyka, zastępca wójta gminy Gródek n. Dunajcem - Mieczysław Hajduga i kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - Ryszard Wąsowicz. Wzruszającą chwilą podczas uroczystości było odznaczenie biskupa Władysława Bobowskiego złotą odznaką za zasługi dla Straży Pożarnej.     więcej
Letnie spotkania z mieszkańcami regionu

12 sierpnia 2011 r.


Przed kilkunastoma dniami w nowosądeckim ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące stanu lokalnej infrastruktury kolejowej. Inicjatywa spotkania wyszła od senatora Stanisława Koguta, niestrudzonego orędownika budowy szybkiej kolei w Małopolsce, mającej połączyć Kraków z Nowym Sączem, Gorlicami, Krynicą i Podhalem. Jeśli z każdej ze wspomnianych miejscowości do stolicy województwa można będzie dojechać w godzinę lub niecałą godzinę, wówczas otworzą się nowe szanse na rozwój Sądecczyzny, Ziemi Gorlickiej, czy też regionu Tatr. W spotkaniu zorganizowanym przez parlamentarzystę uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowiska kolejarzy i lokalnego biznesu. O możliwościach budowy szybkiej kolei w Małopolsce rozmawiano m.in. z prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - Krzysztofem Jaroszyńskim, który obiecał włączyć się w lobbowanie na rzecz budowy nowoczesnych połączeń komunikacyjnych. Prezes Jaroszyński obejrzał także nowosądecki dworzec kolejowy, podobnie jak kilkanaście dni wcześniej dyrektor spółki PKP Dworce Kolejowe - Halina Kurtyka.     więcej
Imieniny Gminy Chełmiec

10 sierpnia 2011 r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w Imieninach Gminy Chełmiec. Parlamentarzysta ze Stróż przemawiając do zgromadzonych przy scenie uczestników święta zauważył, że Chełmiec jest jedną z niewielu tak prężnie rozwijających się gmin w Polsce. - Nie jesteście wolni od problemów dnia codziennego, jednak wasza gmina może być przykładem zaradności, gospodarności i skuteczności - zauważył senator, który obejrzał występy big-bandu z Paszyna i dziecięcych zespołów wokalnych. Parlamentarzysta był do dyspozycji wszystkich mieszkańców gminy i przez ponad dwie godziny doradzał w sprawach bieżących oraz umawiał się na spotkania. Senator spotkał się również z radnymi Gminy Chełmiec. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody przybyłe na piknik całe rodziny ,bawiły się doskonale. Organizatorzy zapewnili rozmaite konkursy, kabaretowe "Spotkanie z Balladą" , a także wieczorną zabawę przy muzyce miksowanej przez DJ QUBASSA i Wodzireja Miro.     więcej
Siłacze rywalizowali w Stróżach

10 sierpnia 2011 r.


W Stróżach koło Grybowa, z inicjatywy senatora Stanisława Koguta rozegrano zawody eliminacji do Mistrzostw Świata Strong Man. W szranki stanęli zawodnicy z całego świata licząc na awans do imprezy głównej, - finałowej która odbędzie się w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Po rozegraniu wszystkich konkurencji finałów awansowało trzech najlepszych: Krzysztof Radzikowski, Mike Jenkins i Mateusz Baron. O awans do finałów mistrzostw świata walczyło dziesięciu zawodników: Terry Holands i Gary Gardner z Wielkiej Brytanii, Alex Curletto z Włoch, Martin Forsmark ze Szwecji, Hapthor Bjornsson z Islandii, Mike Jenkins z USA, Akos Nagy z Węgier oraz Tomasz Kowal, Krzysztof Radzikowski i Mateusz Baron. Wśród rozegranych konkurencji nie zabrakło przeciągania tira na czas, biegu z 340-kilogramowymi beczkami, przetaczania 320-kilowych opon, martwy ciąg z podnoszeniem samochodów osobowych, tzw. szkocka belka oraz przenoszenie kilkusetkilowych sztab. Team sędziowski poprowadził Jarosław Nowacki, współorganizator zawodów z ramienia stowarzyszenia Strongteam Poland. Zawody zostały wzbogacone występami kulturysty Marka Olejniczaka, reprezentującego kadrę narodową     więcej
Wystąpienie w senacie w sprawie katastrofy smoleńskiej

3 sierpnia 2011 r.


Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Komisjo Droga! Organizowałem wyjazd do Smoleńska pociągiem. Pojechało pięćset dziesięć osób. Do dzisiaj jeszcze przeżywam to, co zobaczyłem. Dlatego też Panie Ministrze, ciągle rodzą mi się w głowie następujące pytania. Pierwsze pytanie - wiem jaka będzie odpowiedź - jest takie: dla czego my Rzeczpospolita Polska, nie przejęliśmy śledztwa? Pamiętam tragedię w Radomiu, kiedy rozbił się MiG i zginęli białoruscy oficerowie - ja nie popieram ani tego systemu, ani tego człowieka - i myśmy od razu przekazali śledztwo władzom białoruskim. Do dzisiaj także pamiętam rozbicie się samolotu Pan Am, kiedy zabezpieczono obszar o powierzchni prawie 30 hektarów i na 3 centymetry - znaleziono fragment plastikowej bomby. Drugie pytanie. Dla mnie mundur - bo także byłem w wojsku - to rzecz święta. Czemu nie bronimy honoru polskiego żołnierza? Dla mnie cały sztab, na czele z generałem Gągorern, to byli ludzie o wielkim honorze. Mówię to dlatego, że kiedy była odsłaniana tablica w Tuchowie i powiedziałem do matki kapitana Protasiuka, że miała wspaniałego syna, ta rozpłakała się i powiedziała, że po raz pierwszy ktoś mówi ciepłe słowa o jej synu, bo przez cały czas słyszała tylko ataki.     więcej
20-lecie Klubu Sportowego Zuber z Krynicy

22 lipca 2011 r.


W Krynicy świętowano jubileusz dwudziestolecia działalności klubu sportowego Zuber. W jubileuszowym turnieju wzięli udział m.in. Stanisław Kogut - senator RP, Tomasz Wołowiec - zastępca burmistrza Krynicy Zdroju, prezes klubu KS Zuber Sebastian Oleksy, a także działacze sportowi i pasjonaci wspierający lokalny sport. Stanisław Kogut przemawiając na otwarcie festynu piłkarskiego podziękował wszystkim, którzy współtworzyli i tworzą dziś krynicki klub sportowy. Parlamentarzysta zauważył, że sport jest nadal najlepszym lekarstwem na przeciwdziałanie nudzie i patologiom. Ze sportu można uczynić pasję życia, lepiej przecież jest wskazywać młodzieży drogę do sportu, niż później martwić się tym, że młodzi ludzie poszli w narkotyki i przemoc. Senator apelował do sponsorów - lepiej dziś dotować kluby sportowe niż później opłacać zakłady karne i szpitale gdzie leczy się z uzależnień. W przerwie, pomiędzy meczami najbardziej zasłużeni dla klubu działacze otrzymali wysokie odznaczenia. Złotą Odznakę PZPN otrzymał Ewaryst Oleksy, długoletni, działacz KS Zuber. Medalami 90-lecia MZPN wyróżniono: Jerzego Ciupka, Andrzeja Darę, Jana Boligłowę Roberta Stoińskiego i Kazimierza Krynickiego.     więcej
Nowosądeckie grillowanie

22 lipca 2011 r.


Halina Stawiarska i Elżbieta Gródek z Klęczan w gminie Chełmiec zwyciężyły w X Mistrzostwach Nowego Sącza w Grillowaniu. Na terenach Miasteczka Rowerowego w minioną sobotę zgromadzili się miłośnicy potraw z grilla. Uczestnicy mistrzostw przygotowywali przeróżne potrawy: szaszłyki, kiełbaski, steki, ryby, pieczone sery, ziemniaki. Nie zabrakło pieczonych bananów, jabłek, pomidorków i papryczek. Imprezę zorganizowali: Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi" oraz sądeccy radni: Barbara Jurowicz i Artur Czernecki. Na mistrzostwa przyjechali m.in. senator Stanisław Kogut, Stanisław Sorys - członek zarządu województwa małopolskiego i Jan Golonka - starosta powiatu nowosądeckiego. Do konkursu w grillowaniu przystąpiło czternaście drużyn. Produkty, a nawet węgiel drzewny zapewniły firmy, które były sponsorami imprezy. Gotowy kulinarny efekt oceniała komisja w składzie: Bożena Jawor - wiceprezydent Nowego Sącza (przewodnicząca), Antoni Sułkowski - kierownik Restauracji Hotelu Beskid w Nowym Sączu, Maria Olczyk - właścicielka Domu Weselnego Akropol w Gorlicach, Józef Szubryt - brat prezesa firmy "Szubryt"     więcej
Senator na Jubileuszu OSP Siołkowa

22 lipca 2011 r.


W sobotnie popołudnie 9 lipca w podgrybowskiej Siołkowej odbyły się uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Świętowanie rozpoczęto od przemarszu z Domu Strażaka w Siołkowej w kierunku grybowskiego kościoła parafialnego. W uroczystościach kościelnych, oprócz licznej braci strażackiej uczestniczyli także przedstawiciele władzy centralnej i samorządowej. Parlament reprezentował senator Stanisław Kogut. Po mszy św., strażacy, poczty sztandarowe, zaproszeni goście i mieszkańcy Siołkowej przemaszerowali w asyście Orkiestry Dętej na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Ks. Ryszard Sorota poświęcił nowy sztandar jednostki. Z okazji jubileuszu, starosta nowosądecki Jan Golonka odznaczył zasłużonych druhów Złotymi i Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi, które wręczyli: Józef Broński i Stanisław Wanatowicz z Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.     więcej
Powstaje zalew w Stróżach

22 lipca 2011 r.


W Stróżach trwa budowa zalewu rekreacyjnego na rzece Biała, w miejscu gdzie znajdowało się wyrobisko żwiru. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym otrzymała dofinansowanie na budowę zalewu od zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ponad dwa miliony złotych pochodzących z kasy unijnej pozwoli na wybudowanie zalewu, wraz z otoczeniem bez barier, przystosowanym do wypoczynku m.in. osób niepełnosprawnych. - Dotacja pomoże w zagospodarowaniu tego terenu, na którym powstanie zbiornik rekreacyjny. Myślę że będzie to atrakcja zarówno dla podopiecznych fundacji jak i turystów - mówi Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. W przyszłości będzie można nad zalew podjechać od Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego w Stróżach specjalną alejką pozbawioną barier architektonicznych - cieszy się senator Stanisław Kogut, znany ze starań na rzecz osób niepełnosprawnych.     więcej
Dla niepełnosprawnych

22 lipca 2011 r.


Rusza druga edycja Kampanii Społecznej 3B - Biznes Bez Barier. Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w Sali Reprezentacyjnej Ratusza przedstawiono założenia tegorocznej kampanii adresowanej do lokalnych przedsiębiorców. Przypomniano także działalności gospodarcze bez barier, wskazane w roku 2010 za wzorcowe w trzech kategoriach - przyjazny przedsiębiorca, przyjazny handlowiec oraz przyjazny usługodawca. Prezydent Ryszard Nowak zauważył, że w rozwijającym się mieście, w którym przybywa działalności gospodarczych powinno stale przybywać miejsc bez barier, z ułatwieniami komunikacyjnymi dla osób niepełnosprawnych. Sądeccy przedsiębiorcy chcą zatrudniać niepełnosprawnych pracowników, a jednym z założeń kampanii jest wskazanie na to, że lokalny rynek pracy może być jeszcze bardziej atrakcyjny dla osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia. Cieszę się z tego, że kampanii 3B- Biznes Bez Barier towarzyszy tak duże zainteresowanie sądeczan - mówił Prezydent. W spotkaniu podsumowującym ubiegłoroczną edycję kampanii 3B wziął udział senator Stanisław Kogut, który zachęcał lokalnych przedsiębiorców, aby tworząc nowe miejsca pracy pamiętali o osobach niepełnosprawnych.     więcej
Dworzec, a być może centrum

22 lipca 2011 r.


W ubiegłym tygodniu w Warszawie na temat sądeckiego dworca z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Masselem rozmawiali - senator Stanisław Kogut oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Sądeczanie dowiedzieli się, że ministerstwo jest gotowe przeznaczyć na remont zabytkowego dworca 11 mln złotych. Parlamentarzysta ze Stróż uważa, że po przekazaniu przez PKP S.A. dokumentacji remontu zabytkowego obiektu do Ministerstwa Infrastruktury - będzie szansa powalczyć o zwiększenie budżetu na ten cel. Prezydent Ryszard Nowak chciałby przy okazji remontu powrócić do rozbudowy całego węzła komunikacyjnego w tym rejonie. Gospodarz Miasta zapewnił władze PKP, że ratusz dołoży wszelkich starań, aby ułatwić prace remontowe. Jak obecnie wygląda sądecki dworzec kolejowy wie każdy, kto wybrał się ostatnio na wycieczkę pociągiem, bądź uczestniczył w Dniach Techniki Kolejowej. Stan zabytkowego obiektu wymaga pilnego remontu, a destrukcyjne efekty upływu czasu widać wszędzie gołym okiem.     więcej
Oświadczenie senatora w sprawie dróg i autostrad

22 lipca 2011 r.


Szanowny Panie Premierze. Z niepokojem dołączam się do rodaków odliczających dni do inauguracji piłkarskich Mistrzostw Europy, która ma nastąpić już za niecały rok. Mój niepokój wiąże się głównie ze stanem technicznym polskiej infrastruktury, a zwłaszcza dróg i autostrad. Opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli raport z dnia 16 maja bieżącego roku powinien skłaniać do szybkiego wyciągania wniosków. Z przywołanego dokumentu wynika, że znaczna część polskich dróg nie nadaje się do bezpiecznej jazdy, a niemal połowa użytkowanych obecnie nawierzchni powinna być wymieniona. Nie lepiej ma się sprawa z budową tras szybkiego ruchu i autostrad. Dziś już wszyscy wiedzą, że z zapowiadanych przez rząd inwestycji nie uda się wykonać nawet połowy. Przed Mistrzostwami Europy nie zostanie oddanych 14 obiecywanych odcinków tras szybkiego ruchu i 7 zapowiadanych odcinków autostrad, określanych jako kluczowe. Zaledwie przed kilkoma dniami ucichła burza wokół słynnego odcinka autostrady A2, budowanej przez chińską firmę COVEC.     więcej
Odpowiedź Ministra Gospodarki na list Senatora RP

22 czerwca 2011 r.


Senator Stanisław Kogut wielokrotnie występował w obronie kupców wynajmujących powierzchnię handlową w nowosądeckim Centrum Handlowym Sandecja. Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministra Gospodarki na pismo, które do ministerstwa skierował senator 19 maja bieżącego roku. Pismo dotyczyło zbadania nieprawidłowości przy zawieraniu umów najmu powierzchni handlowych. Parlamentarzysta zapewnia, że będzie szukał innych rozwiązań prawnych zmierzających do załagodzenia sporu pomiędzy najemcami, a właścicielem obiektu CH Sandecja. Pomimo trwających już kilka miesięcy rozmów, ciągle wielu przedsiębiorców mających swoje sklepy w galerii przy ulicy Węgierskiej prosperuje na granicy bankructwa. Trzeba tą sytuację wyjaśnić i pomóc tym, którzy mogą być poszkodowani - uważa senator ze Stróż.     więcej
Rozmawiano o kolei w Małopolsce

22 czerwca 2011 r.


Senator Stanisław Kogut wraz z posłanką Barbarą Bartuś spotkali się z prezesem PKP PLK - Zbigniewem Szafrańskim, z którym omawiano problematykę połączeń kolejowych w Małopolsce. Parlamentarzysta ze Stróż konsultował także stan techniczny dworców kolejowych, m.in. w Nowym Sączu. Rozmawiano również o przygotowaniach do rozpoczęcia inwestycji budowy szybkiej kolei w Małopolsce, rozpoznawalnej od lat pod nazwą Podłęże - Piekiełko. Stanisław Kogut jest nieutrudzonym orędownikiem budowy tej linii komunikacyjnej, gdyż jak twierdzi, będzie to wielki krok do przodu w temacie promocji regionu oraz możliwości podejmowania pracy mieszkańców południowej Małopolski - w innych miastach, chociażby w Krakowie.
W hołdzie Janowi Pawłowi II

22 czerwca 2011 r.


Nasz Wielki Rodak, Błogosławiony Jan Paweł II był i pozostanie dla mnie olbrzymim autorytetem - mówił podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy senator Stanisław Kogut. - W roku beatyfikacji chcieliśmy w Stróżach uczcić w sposób szczególny pamięć Ojca Świętego. Wewnątrz kaplicy przy stróżańskim hospicjum odtąd znajdować się będzie pamiątkowa tablica i każdy, kto przyjdzie się tutaj modlić będzie na nią spoglądał. Senator często wspomina spotkanie, które odbyło się 4 listopada 2004 roku w Auli Pawła VI na Watykanie. Wówczas Jan Paweł II z rąk podopiecznych i pracowników Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach przyjął wyróżnienie Amicus Minorum - Przyjaciel Mniejszych. Do dziś zachowały się zdjęcia, gdy przed Papieżem Polakiem klęczą - prezes fundacji oraz Jan Krawczyk, przewodniczący Rady Fundatorów. Podczas tamtego pamiętnego spotkania Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa podopiecznym fundacji, starając się z każdym zamienić chociaż kilka słów. - To spotkanie doładowało jeszcze moje akumulatory i mocniej zmobilizowało do dalszej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - wspomina senator Stanisław Kogut. Mieliśmy wówczas świeżo w pamięci wizytę Ojca Świętego w Lourdes, gdzie Jan Paweł II nocował w domu spokojnej starości, wraz z wieloma osobami niepełnosprawnymi.     więcej
Spartakiada z patriotycznym akcentem

22 czerwca 2011 r.


Stróże po raz kolejny stały się polską stolicą osób niepełnosprawnych. Na obiektach sportowych klubu Kolejarz, a także na terenach Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym odbyła się XIV Zintegrowana Spartakiada dzieci i młodzieży. Jak zwykle przebieg całodziennej imprezy obfitował w niespodzianki. Tuż po inaugurującej spartakiadę mszy świętej, sprawowanej przez księdza proboszcza Stanisława Betleja otwarto Miasteczko Komunikacyjne przy Przedszkolu Integracyjnym w Stróżach. Dzięki tej inicjatywie dzieci szybciej będą poznawać znaki drogowe i sygnalizatory świetlne. Tuż po otwarciu Miasteczka Komunikacyjnego miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej ubiegłoroczną wizytę w Stróżach Szejkini Kuwejtu Farihy Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, znanej w świecie inicjatorki akcji charytatywnych, wspierających osoby niepełnosprawne. Tablicę odsłonięto w obecności Ambasadora Kuwejtu w Polsce - Adela Mohammada Hajata. Stanisław Kogut, senator a zarazem prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach mówi, że spartakiady integracyjne są dobrym momentem nie tylko do rozgrywania zawodów sportowych, ale także do upamiętniania wielkich wydarzeń i ludzi, okazujących oddanie i serce osobom z niepełnosprawnością.     więcej
Tablica rocznicowa w Stróżach

20 czerwca 2011 r.


W Stróżach odsłonięto tablicę upamiętniającą ubiegłoroczną wizytę Szejkini Kuwejtu. Dr Fariha Al Jaber, Al Ahmad Al Sabah odwiedziła w czerwcu 2010 roku Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowe im. Ojca Pio oraz spotkała się z uczestnikami, młodzieżą biorącą udział w spartakiadzie integracyjnej. Siostra Emira Kuwejtu, znana w świecie z tego, że jest ambasadorem osób niepełnosprawnych uczestniczyła również w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stadionu integracyjnego i ośrodka rehabilitacyjnego dla osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Niezwykle wzruszającym momentem wizyty Szejkini Kuwejtu były odwiedziny u chorych przebywających w Hospicjum im. Chrystusa Króla. Dr Fariha Al Sabah starała się odwiedzić wszystkich pacjentów i każdemu uścisnąć dłoń. Tego samego dnia wieczorem Pierwsza Dama Kuwejtu uczestniczyła w koncercie kończącym spartakiadę integracyjną i z rąk osób niepełnosprawnych oraz prezesa fundacji - Stanisława Koguta odebrała wyróżnienie Amicus Minorum - Przyjaciel Mniejszych. Podczas wizyty w Małopolsce dr Fariha Al Sabah złożyła kwiaty na sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Pierwsza Dama Kuwejtu znała dobrze świętej pamięci Parę Prezydencką. Z Marią Kaczyńską rozmawiały kilkakrotnie o pomocy dla niepełnosprawnych dzieci.     więcej
Miasteczko komunikacyjne dla maluchów

20 czerwca 2011 r.


W Stróżach otwarto Miasteczko Komunikacyjne, którego zadaniem jest uczenie dzieci poprzez zabawę znaków i sygnalizacji drogowych. Miasteczko otwarto przy integracyjnym przedszkolu im. Fundacji POLSAT prowadzonego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne prowadzi działalność opiekuńczą i rewalidacyjno - dydaktyczną. Mieści się w nowoczesnym budynku, zaadoptowanym i odremontowanym po istniejącym tu kiedyś przedszkolu kolejowym. Budynek przedszkolny otoczony jest ogrodem , na którym znajduje się plac zabaw pełniący zarazem rolę rekreacyjno - dydaktyczną. Placówka jest dostosowana pod potrzeby dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Obiekt wyposażono w podjazdy, w przedszkolu maksymalnie zniwelowano bariery komunikacyjne. W godzinach rannych prowadzone są zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym i porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.     więcej
Spotkania z historią

18 czerwca 2011 r.


Przed czterema laty odbyły się pierwsze spotkania młodzieży uczęszczającej do sądeckich szkół z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. Odbywały się lekcje historii współczesnej w Nowym Sączu, Grybowie, Limanowej, Bobowej, Starym Sączu oraz w powiatach - nowotarskim i tatrzańskim. Inicjatorem tych spotkań był senator Stanisław Kogut, który zapraszając do szkół naukowców z IPN chciał pokazać młodzieży, że z historii można uczynić życiową pasję. W czerwcu 2007 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie młodzieży z profesorem Ryszardem Terleckim i prezesem IPN Januszem Kurtyką, podczas którego uczniowie sądeckich z sądeckich szkół mogli pytać o wszystko, co jest związane z najnowszą historią Polski. Padły wówczas deklaracje, że na Sądecczyźnie musi powstać jakaś forma stałej współpracy szkół z Instytutem Pamięci Narodowej. Niedługo później, bo w roku 2009 otwarto w mieście Placówkę Edukacyjną IPN, mocno wspieraną przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, który na ten cel dał lokal, korzystne warunki najmu, wsparcie organizacyjne. W otwarciu nowej placówki uczestniczyli ówcześni parlamentarzyści i samorządowcy.     więcej
Minęło już pięć lat

18 czerwca 2011 r.


Od pięciu lat w Stróżach działa Hospicjum im. Chrystusa Króla. Jest to miejsce niezwykłe z tego względu, że tutaj godność ludzkiego cierpienia, a zarazem niesienie pomocy osobom ciężko chorym - nabierają szczególnej wartości. Uroczystą chwilę zainaugurowania działalności placówki poprzedziła msza święta sprawowana przez ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ksiądz Biskup Wiktor Skworc powiedział wówczas - W najtrudniejszym momencie ziemskiej egzystencji każdy człowiek, oprócz opieki lekarskiej, potrzebuje pomocy duchowej, wsparcia bliźniego, który go przygotuje na spotkanie z Bogiem. Dlatego patronem hospicjum jest sam Chrystus Król, który pierwszy przeszedł drogą z życia do życia. - Hospicjum jest wypełnieniem obietnicy, którą niegdyś złożyłem umierającemu bratu. Powiedziałem wówczas, że będę pomagał ludziom nieuleczalnie chorym, wspomina senator Stanisław Kogut. Dziś jest to jedna z najbardziej nowoczesnych placówek tego typu w Polsce.     więcej
Historycy w Warszawie

18 czerwca 2011 r.


10 czerwca na wycieczkę do Warszawy wyjechali laureaci konkursów historycznych "Konstytucja 3 Maja - Czasy Stanisławowskie". Konkursy zorganizowane przez Barbarę Bartuś Posła na Sejm RP przy współpracy z Miejskim Zespołem Szkół nr 4 w Gorlicach i Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu oraz Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i Senatorem RP Stanisławem Kogutem, były skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 10 maja do rywalizacji przystąpili uczniowie 49 szkół gimnazjalnych z powiatów - gorlickiego i nowosądeckiego, co stanowiło tegoroczną nowość konkursu, gdyż w ubiegłych latach konkurs był adresowany wyłącznie do gimnazjalistów powiatu gorlickiego. Wśród Gimnazjalistów pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum w Korzennej -211 punkty, a w klasyfikacji indywidualnej Iga Naglak - Gimnazjum w Korzennej oraz Aleksandra Pawlik - Gimnazjum w Rytrze. W bieżącym roku edycja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyła się w maju i dotyczyła również Konstytucji 3 Maja, czyli tego samego okresu historycznego, co dla gimnazjalistów.     więcej
Kolejna pomoc dla rodziny Lupów

15 czerwca 2011 r.


Senator Stanisław Kogut zorganizował kolejną dostawę cegieł na odbudowanie domu rodziny Lupów, który spalił się doszczętnie 1 maja. Jest to już druga duża dostawa dla dotkniętej losem rodziny. - Nie mogę stać biernie i przyglądać się, jak ubodzy ludzie mieszkają w stodole, albo rodzina musi rozdzielać się i pomieszkiwać po różnych miejscowościach. Jestem wdzięczny tym, którzy udzielili wsparcia i dachu nad głową rodzinie Lupów, między innymi księdzu proboszczowi z Tropia, który zaoferował noclegi dla rodziny w tamtejszym Domu Pielgrzyma. Trzeba jednak wspólnie z lokalnym samorządem starać się odbudować dom, mając na względzie to, że bez pomocy państwo Lupowie sobie nie poradzą. Stanisław Kogut w ubiegłym miesiącu do Witowic, gdzie miał miejsce pożar przywiózł także meble i nowe komplety pościeli. - To co zobaczyłem tam na miejscu bardzo mnie wzruszyło. Wszyscy członkowie rodziny Lupów czyścili jakieś niewielkie szafki, zdekompletowane sztućce, jakieś naczynia.     więcej
Jubileuszowa Solidarność

15 czerwca 2011 r.


W Limanowej odbyły się obchody uroczystości związanej 30 rocznicą powstania NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w których uczestniczyli parlamentarzyści, m.in. poseł Wiesław Janczyk i senator Stanisław Kogut. Rocznicowe świętowanie rozpoczęto Mszą świętą. Następnie rolnicy złożyli wieniec, jako dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II pod pomnikiem bł. Jana Pawła II. Złożono również wiązanki kwiatów pod tablicą katyńską przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Po uroczystościach kościelnych uczestnicy obchodów przemaszerowali do Limanowskiego Domu Kultury, gdzie Regionalny Zespół spod Kicek z Mordarki przywitał wszystkich śpiewem i tańcami. Wręczono wiele odznaczeń: Zasłużony dla NSZZ RI Solidarność i Medale jubileuszowe 30 lat NSZZ RI ,,Solidarność". Na zakończenie jubileuszowych obchodów odbyły się występy Jana Pietrzaka.     więcej
Dwudziestolecie Straży Granicznej

1 czerwca 2011 r.


Senator Stanisław Kogut podczas uroczystości odbywających się w dwudziestą rocznicę powołania do służby Karpackiego Oddziału Straży granicznej przypomniał, że nie tak dawno parlamentarzyści stoczyli pierwszy bój o utrzymanie nowosądeckiej komendy Straży Granicznej. Przecież to jest niezwykle ważne, aby w naszym terenie istniał ten oddział, do dziś nie wiem według jakiej logiki i jakiego klucza chciano utrzymać w Sudetach aż dwa oddziały, a nasz, niezwykle ważny dla kraju miał ulec likwidacji. Oczywiście to jeszcze nie koniec starań o utrzymanie pograniczników w Nowym Sączu. Przed nami jeszcze wiele spotkań i rozmów w tej sprawie. Trzeba też szerzej spojrzeć na sprawę. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu to nie tylko świetnie wyszkolona i przygotowana formacja mundurowa. To także duży zakład pracy, dający zatrudnienie dla wielu sądeczan. Oddział ten to także chluba Sądecczyzny w osiągnięciach na rzecz ochrony naszego pogranicza. Nie wspomnę już o słynnej w całym świecie orkiestrze reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dziś w dniu Waszego jubileuszu dziękuję za Waszą służbę na rzecz Regionu, za Waszą służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej - mówił parlamentarzysta.     więcej
Senator uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych w Rzymie

22 maja 2011 r.


Senator Stanisław Kogut zorganizował wyjazd do Włoch na uroczystości beatyfikacyjne Ojca Świętego Jana Pawła II. Specjalnym pociągiem z Warszawy do Watykanu pojechało kilkudziesięciu parlamentarzystów i kilkuset innych pielgrzymów. - Cieszę się, że prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński poprosił mnie o zorganizowanie tego wyjazdu, mówi parlamentarzysta ze Stróż. Dla mnie, jako kolejarza było to niezwykle ważne, aby właśnie pociągiem pojechać na te niezwykłe uroczystości. Wybrałem się do Rzymu wraz z córką i wnukiem, ponieważ uważam, że trzeba dzieciom przekazywać wiedzę o Wielkim Papieżu Polaku. Trzeba kultywować pamięć o nauczaniu Jana Pawła II, a najskuteczniejszym sposobem na to jest przekazywanie wspomnień i doświadczeń własnym dzieciom. Cieszę się, że moja rodzina mogła na własne oczy zobaczyć miejsca związane z pontyfikatem Błogosławionego Ojca Świętego. Było to dla mnie niezmiernie ważne, zwłaszcza w kontekście mojego wnuka, który urodził się w ostatnich latach tamtego wielkiego pontyfikatu. Wraz z parlamentarzystami uczestniczyliśmy w uroczystościach beatyfikacyjnych na Placu Świętego Piotra i byłem bardzo dumny, że wraz z nami w Rzymie było w tym dniu kilkaset tysięcy rodaków. Dziś, w sześć lat po odejściu Jana Pawła II do Domu Ojca widać, że Polacy wciąż pamiętają o Ojcu Świętym, wciąż chętnie powracają pamięcią do pielgrzymek papieskich do Ojczyzny, wciąż chcą powracać do słów wypowiadanych przez Błogosławionego.     więcej
Senator uhonorowany w Podegrodziu

22 maja 2011 r.


Podczas festynu gminnego odbywającego się 15 maja w Podegrodziu, senator Stanisław Kogut odebrał z rąk wójta gminy, Małgorzaty Gromali, przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Kowalczyka oraz księdza prałata Józefa Wałaszka, proboszcza parafii w Podegrodziu pamiątkowy obraz przedstawiający postać błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego. Haftowane na błękitnym tle obrazy otrzymali także zasłużeni dla Gminy Podegrodzie działacze społeczni. Parlamentarzysta przypomniał treść oświadczenia, które złożył na forum Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. "Prawdziwa wolność polega na przestrzeganiu praw, i to bardziej praw boskich niż ludzkich. Gdy Rzeczypospolita uważa się za najbardziej wolną, popada w największą niewolę.". Te słowa ojca Stanisława Papczyńskiego - tak aktualne i prawdziwe - najlepiej dowodzą, czemu dziś przywołujemy tę postać. Postać Patrona na trudne czasy. Ksiądz Stanisław, założyciel zgromadzenia księży Marianów, przedmiotem swej posługi uczynił doskonalenie maryjnego wymiaru polskiego katolicyzmu oraz posługę duchową umierającym. Cześć Niepokalanego Poczęcia była dla niego najbardziej istotna. Życie księdza Stanisława było bardzo w swej istocie polskie. I bardzo w swej idei współczesne. Kult maryjny łączy ponad stuleciami nauczanie księdza Stanisława z kierowanym do nas Słowem prymasa tysiąclecia - Stefana Wyszyńskiego.     więcej
Na pomoc dla rodziny Lupów

18 maja 2011 r.


Senator Stanisław Kogut odwiedził rodzinę Lupów, którzy 1 maja stracili w pożarze cały dorobek życia. W kilkanaście minut spłonął stary drewniany dom wraz z całym wyposażeniem. Ocalały tylko stodoła, dwie owce, dwie kozy i jeden gołąb. Tylko tyle pozostało dziesięcioosobowej rodzinie z Witowic w Gminie Łososina Dolna. Parlamentarzysta pospieszył z pomocą i następnego dnia do rodziny Lupów pojechał transport z meblami - wersalkami, meblościanką i krzesłami. Stanisław Kogut potrzebującym przekazał także komplety bielizny. Każda pomoc jest tutaj potrzebna - mówi parlamentarzysta ze Stróż. Dlatego prosiłem sponsorów i sukcesywnie zwozimy tam materiały budowlane, dzięki którym będzie możliwe odbudowanie spalonego gospodarstwa. To jest nie do pomyślenia, żeby ludzie mieszkali w stodole. Jestem wdzięczny księdzu proboszczowi z Tropia, który zaoferował noclegi dla rodziny w tamtejszym Domu Pielgrzyma. Teraz wspólnie z wójtem Stanisławem Golonką zastanawiamy się, jak odbudować spalony dom, ponieważ pojawiła się jeszcze jedna trudność. Stary dom stał na terenie osuwiskowym i być może trzeba będzie poszukać innego miejsca dla rodziny Lupów. Za kilka dni przyjedzie kolejny transport cegieł. Chciałbym wiedzieć, gdzie te materiały zwozić. Chciałbym, żeby szybko przystąpiono do odbudowy spalonego domu - mówi Stanisław Kogut. Senator apeluje do ludzi dobrej woli o dary dla poszkodowanej w pożarze rodziny. Potrzebne jest niemal wszystko - talerze, sztućce, ubrania, meble. Niech to będzie akt braterskiej solidarności - apeluje Stanisław Kogut.     więcej
Konferencja prasowa senatora

18 maja 2011 r.


Podczas konferencji prasowej senator Stanisław Kogut apelował do polityków koalicji rządzącej, aby nie godzili się na zaklasyfikowanie Nowego Sącza i Sądecczyzny do III ligi miast i regionów polskich. Zgoda na zaproponowany przez rząd stan rzeczy oznacza mniejsze pieniądze dla Ziemi Sądeckiej. Mniejsze pieniądze to mniej inwestycji, wolniejszy rozwój, gorsze szanse na promocje - uważa parlamentarzysta. Senator zauważa, że takiego niekorzystnego zaklasyfikowania Nowego Sącza dokonuje się u schyłku prac obecnego rządu i parlamentu. Jeśli taki stan rzeczy pozostanie, to w przyszłości będzie bardzo trudno przekonać polityków do tego, że region Sądecczyzny nie jest obszarem gorszej kategorii. Stanisław Kogut dziwi się temu, ze z jednej strony mówi się wiele o potrzebie inwestowania w Małopolskę, a znowu z innej strony zabiera się wszystkie instrumenty służące promocji i rozwojowi. Panowie posłowie z PO i PSL powinni szybko reagować na te krzywdzące region decyzje. Dlatego popieram lokalne władze samorządowe, które ostanie zebrały się w sądeckim ratuszu aby wypracować stanowisko ułatwiającego cofnięcie niekorzystnego zaklasyfikowania miasta i regionu. To pokazuje, jaki jest słaby lobbing sądeckich posłów z Platformy Obywatelskiej w miejscach, gdzie zapadają strategiczne dla regionu decyzje. Posłowie PO wywodzący się z Sądecczyzny i południowej Małopolskie nie mają w Warszawie praktycznie nic do powiedzenia i to jest straszne - uważa senator Kogut.     więcej
Świętowano w Łącku

18 maja 2011 r.


Niewątpliwie najstarszym Świętem Kwitnącej Jabłoni w regionie jest to, obchodzone w Łącku. Pierwsze świętowanie odbyło się w roku 1947. Od tamtej pory każdego roku w maju, do tego małopolskiego zagłębia sadowniczego przyjeżdżają goście z różnych stron kraju i zagranicy, aby podziwiać obficie zakwitające, wiosenne sady. Nie inaczej było także w tym roku. Uroczyste świętowanie rozpoczęto w kościele parafialnym, a następnie udekorowanymi dorożkami, w rytm melodii wygrywanych przez orkiestrę dętą, przybyli do Łącka goście udali się w kierunku amfiteatru. Wśród uczestniczących w święcie gości byli obecni parlamentarzyści, między innymi senator Stanisław Kogut, poseł Wiesław Janczyk i posłanka Anna Paluch. Przybyli także przedstawiciele prezydenta RP, a także rządu RP. Koncert rozpoczęto od hejnału łąckiego wykonanego przez trębaczy z miejscowej orkiestry symfonicznej imienia Tadeusza Moryty. Następnie wójt gminy Łącko, Janusz Klag przybliżył historię Święta Kwitnącej Jabłoni. W chwile później w niebo poszybowały gołębie pokoju uwolnione przez gości ze Stanów Zjednoczonych, Węgier, Słowacji i zaprzyjaźnionych z Łąckiem samorządów.     więcej
Spotkania z młodzieżą szkolną

18 maja 2011 r.


Trwa seria spotkań senatora Stanisława Koguta z młodym pokoleniem mieszkańców Sądecczyzny. Zaczęły się od Gminy Korzenna, później w Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Szczegóły obu tych spotkań opisaliśmy w kwietniowym Głosie Małopolskim, sygnalizując już wtedy wielką rangę i potrzebę tego typu dialogu. 20 kwietnia, w Wielkim Tygodniu przedświątecznym, senator przyjechał do Starego Sącza, miasta słynącego zabytkami i wielokierunkowym szkolnictwem, by spotkać się z uczniami w trzech wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych. Wspólnym mianownikiem tych trzech spotkań stała się pierwsza rocznica tragedii smoleńskiej, ale nie była tylko monotematycznym punktem programowym. Wręcz przeciwnie, była silnym pretekstem do zadawania przez młodzież trudnych i różno wątkowych pytań, w tym też zahaczających o politykę, odrzuconą słusznie przez senatora na samym początku tych spotkań. Parlamentarzysta przedstawił wydarzenia z katastrofy, jej okoliczności i okrutne skutki, łącznie z procesami identyfikacji ciał ofiar, przeżyć najbliższych oraz wniosków niekiedy zasadniczo innych niż dotychczasowe prokuratorskie ustalenia. Relacje i refleksje te zajmowały gros spotkaniowego czasu, zostawiając sporo miejsca na liczne i różnorakie pytania takie jak - jakie działania podejmuje Senator dla promocji Sądecczyzny ? jakie ma zasługi dla miasta Starego Sącza ? jakie widzi różnice pomiędzy "Sandecją", a "Kolejarzem" ? i co dalej z drużyną ze Stróż ?     więcej
Senator na festynie w Łososinie Dolnej

18 maja 2011 r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w Święcie Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej przypadającym na dzień 15 maja. Równocześnie świętowano 55 rocznicę działalności Aeroklubu Podhalańskiego. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, sprawowaną w kościele pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła. Następnie przybyli na świętowanie goście mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu miejscowej orkiestry dętej. Chociaż pogoda nie dopisała, dopisywały nastroje, dlatego też udały się prezentacje zespołów regionalnych - Jakubkowianie, Kokava ze Słowacji oraz zespołu folklorystycznego z Michalczowej. Na scenie zaprezentowały się również Alfiki z Nowego Sącza. Festyn nie mógłby się obyć bez licznych pokazów, między innymi grupy Taekwondo z Lipnicy Murowanej, prezentacji Stowarzyszenia "Śliwkowym Szlakiem", profesjonalnego pokazu fryzjerskiego pod nazwą "Fryzjerskie Inspiracje".     więcej
List do ambasadora Syrii

20 kwietnia 2011 r.


Szanowny Panie Ambasadorze. Z uwagą obserwuję niepokoje, które od kilku miesięcy nasilają się w Arabskiej Republice Syrii. W ostatnich latach - jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wchodziłem w skład zespołów parlamentarnych, nawiązujących kontakty dyplomatyczne, kulturowe i gospodarcze z krajami arabskimi i bardzo sobie cenię roztropność oraz przywiązanie do historii obywateli zamieszkujących kraje arabskie. Dlatego z dużą uwagą przyglądam się wydarzeniom, mającym miejsce w Syrii. Mocno niepokoić może fakt, że od pewnego czasu w kraju dochodzi do zwalczania czynnej opozycji wobec władzy państwowej, a przecież żaden kraj uchodzący za wolny i demokratyczny nie jest wolny od opozycji aktywnie zaangażowanej na rzecz swojego państwa. Niepokoją także doniesienia międzynarodowych agencji prasowych, które mówią o nasilających się represjach, które stosują siły rządzące krajem wobec obywateli. Piszę o tym, ponieważ osobiście bardzo dobrze pamiętam, gdy także w Polsce przez lata aparat władzy komunistycznej zwalczał opozycję i sam jestem przedstawicielem środowisk opozycyjnych sprzed lat, dążących do poprawy warunków życia obywateli w Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś z perspektywy czasu wiem, że opozycja ma swoją rolę do odegrania na arenie wewnętrznej polityki każdego kraju i żadną miarą nie można krwawo tłumić prawa do wolnego wypowiadania opinii, nawet jeśli te opinie dotyczą elit rządzących państwem.     więcej
W rocznicę tamtych wydarzeń

10 kwietnia 2011 r.


- Trudno dziś opisać to, jak czuliśmy się tam w Katyniu, gdy dochodziły do nas pierwsze informacje o katastrofie prezydenckiego samolotu, wspomina senator Stanisław Kogut. Podczas uroczystości rocznicowych w sądeckim ratuszu parlamentarzysta opowiadał o atmosferze panującej wśród oczekujących na przybycie polskiej delegacji na obchody 70. Rocznicy zbrodni katyńskiej. Przyjechaliśmy na miejsce pociągiem. Na początek zaproszono nas, posłów i senatorów na posiłek w zajeździe. Jednak stamtąd szybko z posłem Arkadiuszem Mularczykiem wyszliśmy, ponieważ chcieliśmy koniecznie zobaczyć rampę kolejową, znajdującą się w pobliżu - na którą przywożono bydlęcymi wagonami jeńców do tutejszych łagrów. Musieliśmy jednak zawrócić, ponieważ nakazali nam powrót rosyjscy milicjanci. Dopiero po godzinie, na skutek próśb zabrano nas wszystkich z karczmy autobusem w to miejsce, gdzie znajduje się rampa. Podeszliśmy tam i modliliśmy się o wieczny spokój dla ofiar sowieckiego terroru. Po dłuższej chwili udaliśmy się do lasu katyńskiego, gdzie znajdują się słynne tablice, ponieważ tam, przy polowym ołtarzu miały się odbyć zaplanowane uroczystości. Mieliśmy jeszcze zapas czasu, dlatego wraz z małżonką poszliśmy szukać tablic upamiętniających dwoje krewnych mojej żony, z rodziny Igielskich, rozstrzelanych w Katyniu.     więcej
Uroczystości rocznicowe w Gorlicach

10 kwietnia 2011 r.


W dniu 4 kwietnia 2011 r. w Kinie Wiarus w Gorlicach od koncertu Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach rozpoczęła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prof. Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki Marii oraz pozostałych 94 ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. Obchody tej tragicznej rocznicy przygotowała Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wraz z Senatorem RP Stanisławem Kogutem, Biurem Oddziału w Gorlicach NSZZ "Solidarność" oraz Klubem Gazety Polskiej, a honorowy patronat nad obchodami objął Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński - brat Śp. Prezydenta RP Prof. Lecha Kaczyńskiego. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich tych, którzy 10 kwietnia 2010 r. stracili życie w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem oraz wszystkich pomordowanych 71 lat temu w Katyniu i w innych miejscach Golgoty Wschodu.     więcej
Parlamentarzysta spotkał się z młodzieżą

8 kwietnia 2011 r.


Senator Stanisław Kogut spotkał się z młodzieżą szkolną w Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie. Zanim jednak parlamentarzysta rozpoczął dyskusję z uczniami, spotkał się z dyrektorem szkoły dr Kazimierzem Solarzem. Senator Kogut rozmawiał z uczniami na temat pracy parlamentarzysty, opowiadał także o swoich spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Padły słowa zachęty do uczestnictwa osobistego, bądź duchowego w beatyfikacji Papieża Polaka, który tak bardzo umiłował młodzież. Senator opowiadał także o trudnych dniach żałoby narodowej po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Uczniowie pytali parlamentarzystę m.in. o to - jak w Smoleńsku przeżywano dochodzące na bieżąco informacje o rozbiciu się samolotu z polską delegacją. Parlamentarzysta przypomniał, że w dniach tuż po tragedii smoleńskiej Polacy solidarnie przeżywali tamte trudne chwile. Każdy chciał włączyć się z pomocą w organizację uroczystości, aby godnie pożegnać ludzi wielkiego formatu, którzy oddali życie w służbie dla Ojczyzny.     więcej
Obradowano w Starym Sączu

4 kwietnia 2011 r.


Obrady Rady Miejskiej Starego Sącza 21 marca br. rozpoczęły się akcentem patriotyczno - artystycznym. Nauczycielki Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu Elżbieta Kruczek (jednocześnie dyr. szkoły) i Grażyna Lipczuk - Kalisz oraz Mirosław Garbacz przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Budownictwa, Rolnictwa Rady Miejskiej (jednocześnie sołtys wsi Gaboń otrzymali z rąk Kazimierza Garbacza kombatanta ze Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego i obecnego na sesji senatora Stanisław Koguta wyróżnienia za ochronę i opiekę miejsc pamięci narodowej. W szkole w Gaboniu mocno preferuje się edukację patriotyczną, m.in. poprzez prezentacje materiałów zgromadzonych w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Następnie uczniowie Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Starym Sączu pod opieką Joanny Ustarbowskiej - Dudki i Stanisława Dudki przedstawili nowe utwory muzyczne przygotowywane na uroczystości, które w związku z beatyfikacją Jana Pawła II będą miały miejsce przy Ołtarzu Papieskim w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.     więcej
Senator gościł w Janczowej

4 kwietnia 2011 r.


W szkole podstawowej w Janczowej senator Stanisław Kogut wraz z wójtem Gminy Korzenna Leszkiem Skowronem uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą biorącymi udział w wiosennym Festiwalu Młodych Talentów. Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści ze szkół w Łyczanej, Miłkowej i oczywiście z miejscowej szkoły - w Janczowej. Senator opowiadał uczniom o swojej pracy w Senacie RP, a także o spotkaniach z świętej pamięci generałem Franciszkiem Gągorem. Parlamentarzysta zaprosił dyrekcję szkoły do rozmów na temat udostępniania krytej pływalni w Stróżach dla dzieci z gminy Korzenna. Jeśli zostanie rozwiązany problem transportu, to być może część zajęć wychowania fizycznego uczniowie ze szkół z terenu Gminy Korzenna będą odbywać na krytym basenie. Senator Kogut dziękował wójtowi Leszkowi Skowronowi za to, że stara się o remonty i rozbudowę szkół na terenie gminy.     więcej
Senator Stanisław Kogut o Błogosławionym Ojcu Papczyńskim w Senacie RP

31 marca 2011 r.


Czcigodni Księża, Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, pozwólcie zacząć moje przemówienie od dwóch cytatów. Oto pierwszy: "Prawdziwa wolność polega na przestrzeganiu praw, i to bardziej praw boskich niż ludzkich.". A oto drugi: "Gdy Rzeczypospolita uważa się za najbardziej wolną, popada w największą niewolę.". Te słowa ojca Stanisława Papczyńskiego - tak aktualne i prawdziwe - najlepiej dowodzą, czemu dziś przywołujemy tę postać. Postać Patrona na trudne czasy. Ksiądz Stanisław, założyciel zgromadzenia marianów, przedmiotem swej posługi uczynił doskonalenie maryjnego wymiaru polskiego katolicyzmu oraz posługę duchową umierającym. Cześć Niepokalanego Poczęcia była dla niego najbardziej istotna. Życie księdza Stanisława było bardzo w swej istocie polskie. I bardzo w swej idei współczesne. Kult maryjny łączy ponad stuleciami nauczanie księdza Stanisława z kierowanym do nas Słowem prymasa tysiąclecia - Stefana Wyszyńskiego.     więcej
Pomoc dla Japonii

16 marca 2011 r.


Drodzy Przyjaciele Od ponad dwóch tygodni z przerażeniem obserwujemy katastrofę w Japonii. Codziennie przychodzą kolejne złe wiadomości. Jeszcze wciąż nie udało się policzyć ofiar, dziś mowa o dwudziestu kilku tysiącach zmarłych i zaginionych, ale liczby zmieniają się z dnia na dzień. Kilkaset tysięcy ewakuowanych przebywa w tymczasowych schronieniach. Szacuje się, że samych zgubionych dzieci - zaginionych, odłączonych od rodzin w wyniku kataklizmu - było 100 tysięcy! Trwa poważny kryzys w elektrowni atomowej w Fukushima. Od dwóch tygodni jesteśmy w codziennym kontakcie z przyjaciółmi z Japonii. Czy pamiętacie kolejarzy-związkowców z JREU, którzy tak wiele razy bezinteresownie nam pomagali? Jeszcze w czasach walki o wolną Polskę wspierali "Solidarność" - i duchowo i finansowo, pomagali też zebrać fundusze na wiele polskich inicjatyw: między innymi na budowę pomnika Poległych Stoczniowców, Centrum Manggha, Szkoły Języka Japońskiego - to tylko niektóre przykłady ich hojności. Teraz oni sami potrzebują pomocy.     więcej
Minister Gospodarki do Senatora Stanisława Koguta

16 marca 2011 r.


Minister Gospodarki przesłał na ręce Marszałka Senatu RP, a także Senatora Stanisława Koguta odpowiedź na oświadczenie senatorskie złożone 27 stycznia i dotyczące ochrony polskich przedsiębiorców oraz firm, które stały się ofiarami "opcji". Minister odpowiada również jaka była skala transferów finansowych z przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych do banków w związku z umowami mającymi za przedmio opcje walutowe w latach 2008- 2010. Do wglądu załączone jest całe pismo, aby powiększyć daną stronę należy kliknąć myszką po wyborze dokumentu.     więcej
Rozstrzygnięto konkurs historyczny

16 marca 2011 r.


W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs historyczny pod nazwą "Oni byli świadkami historii". Przez ponad rok młodzież z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nadsyłała prace dotyczące świadectw historycznych obejmujących lata II wojny światowej i czasów powojennych. Honorowy patronat nad konkursem objęli - senator Stanisław Kogut, będący zarazem fundatorem nagród oraz prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Podczas spotkania w ratuszu odbyła się prezentacja prac ocenianych przez jury składające się z historyków i dziennikarzy. Przewodniczącym jury był profesor Michał Zacłona, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. W skład jury zasiadali także: Beata Budzik - historyk, Piotr Rychlewski - historyk, Jakub Bulzak - dziennikarz oraz Leszek Langer - dziennikarz.     więcej


13 marca 2011 r.
"MGŁA" i dyskusje o filmie


Po premierze w Warszawie film "Mgła" autorstwa Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej doczekał się także prezentacji w Nowym Sączu. W piątek 11 marca w auli Wyższej Szkoły Biznesu - NLU wypełnionej po brzegi mieszkańcami miasta, odbyła się projekcja pierwszego filmu dokumentalnego dotyczącego katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. W obrazie, którego producentem jest "Gazeta Polska", o wydarzeniach sprzed prawie roku opowiadali ministrowie z Kancelarii Lecha Kaczyńskiego - Jacek Sasin, Andrzej Duda, Adam Kwiatkowski, Marcin Wierzchowski, Paweł Zołoteńki oraz Jakub Opara. - Papież apelował o ojczyznę, o Europę, gdzie jest tysiącletnia kultura, a rządzący liberałowie zagarnęli prawie cały świat. Ja jestem dumny z tych tutaj ministrów. Sprawiedliwość na pewno przyjdzie. Choćby nawet po 70 latach. Dlaczego 7 kwietnia lotnisko było zabezpieczone po zęby, były monitory, radary, a 10 - nie? I ta zmowa… Pan Bóg upomni się o te 96 niewinnych ofiar ludzkich.- mówił po projekcji senator Stanisław Kogut.     więcej


13 marca 2011 r.
Obraz w zamian za książki


Senator Stanisław Kogut otrzymał o więźniów z Warszawy pamiątkowy obraz przedstawiający polowanie z użyciem sokoła. Został wykonany przez dwóch utalentowanych skazanych. W ten sposób więźniowie odwdzięczyli się parlamentarzyście za to, że nie wstydził się odwiedzać ich przy okazji świąt Bożego Narodzenia i przyjął zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach wigilijnych, które za kratami więzienia mają szczególny i pełen refleksji przebieg. Stanisław Kogut przed laty przeprowadził także zbiórkę książek potrzebnych dla więziennych bibliotek, gdyż jak twierdził - lepiej żeby osadzeni mieli okazję czytać literaturę piękną niż żeby przychodziły im za kratami więzienia dziwne pomysły do głowy. Więźniowie zaprosili mnie na spotkanie opłatkowe, piszą też do moich biur listy z zapytaniami, z prośbą o poradę. Ktoś będzie wychodził niedługo z zakładu karnego i już szuka pracy, ktoś inny potrzebuje pomocy w remoncie domu, do którego wróci po latach, jeszcze ktoś inny chce zwyczajnie porozmawiać - mówi senator Stanisław Kogut.     więcej


13 lutego 2011 r.
Senator na balu charytatywnym


O potrzebie stałej pomocy dla dzieci z niepełnosprawnością mówił senator Stanisław Kogut podczas balu charytatywnego w Krynicy Zdroju. Bal Walentynkowy zorganizowano, aby wspierać działalność loka In ego stowarzyszenia "Przystań" zajmującego się trudną codziennością chorych dzieci i ich rodzin. Zgromadzeni w Starym Domu Zdrojowym goście brali udział w lotem i aukcji, z których dochód przeznaczono na utworzenie funduszu przeznaczeń ego na rehabilitację najmłodszych dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Podczas balu zaprezentowali się wychowankowie Szkoły Tańca z Bardejova. a także dzieci niepełnosprawne z gimnazjum z Tylicza i z "Przystani", które przedstawiły spektakl o Małym Księciu. Stanisław Kogut wyraził nadzieję na to. że proces dojrzewania społeczeństwa do problemu traktowania niepełnosprawności jako czegoś, co jest stale obecne w życiu osobistym, bądź osób najbliższych i postrzegania tego stanu jako potrzeby, której trzeba stale wychodzić naprzeciw- będzie stale ewoluował w kierunku u wrazi wiania ludzkich serc i umysłów. - Dajmy dzieciom niepełnosprawnym szansę na wzrastanie w społeczeństwie na równych zasadach z ich zdrowymi rówieśnikami.     więcej
Senator uczestniczył w inauguracji działalności Centrum Korepetycyjnego

11 lutego 2011 r.


O niezwykle ważnej dla młodego człowieka dziedzinie życia, jaką jest nauka i zdobywanie wiedzy mówił senator Stanisław Kogut podczas otwarcie pierwszego Centrum Korepetycyjnego w Nowym Sączu. Parlamentarzysta uczestniczył w spotkaniu inaugurującym działalność Centrum. Wraz z dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza wspólnie przecięli wstęgę i podczas krótkiej konferencji prasowej rozmawiali na temat kształcenia młodzieży na Sądecczyźnie. Senator złożył najserdeczniejsze życzenia założycielce Centrum Joannie Tomyślak i obiecał wspieranie działalności instytucji. W Centrum Korepetycji mieszczącym się przy ulicy Piotra Skargi 13 w Nowym Sączu młodzież może pobierać dodatkowe lekcje z języków obcych, matematyki i historii.     więcej
Solidarnościowe spotkanie

5 lutego 2011 r.


Senator Stanisław Kogut wziął udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez środowiska Solidarności kolejarzy. Każdego roku kolejarze spotykają się wraz ze swoimi duszpasterzami na plebanii kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby składać sobie życzenia i dzielić się wspomnieniami z minionego roku. Podczas spotkania senator Kogut przypomniał dramatyczny kwiecień roku 2010 i dziękował kolejarzom za wszelkie inicjatywy zmierzające do upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Stanisław Kogut dokonał także krytycznej analizy reformy kolei zapowiadanej przez rząd Platformy Obywatelskiej. Od Andrzeja Szkaradka - legendy sądeckiej Solidarności senator Kogut otrzymał obrazek błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Parlamentarzysta złożył wszystkim przybyłym na spotkanie kolejarzom życzenia noworoczne.     więcej
Senator u strażaków ochotników

4 lutego 2011 r.


W ostatnich dniach stycznia odbyło się uroczyste spotkanie ochotniczej straży pożarnej w remizie w Gołkowicach pod Starym Sączem. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia dla druhów, a także zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności za rok ubiegły. Senator dziękował strażakom ochotnikom za ich ofiarną służbę i życzył, aby rok 2011 był czasem sprzyjającym do rozwoju zaplecza ochotniczych straży pożarnych. Stanisław Kogut wspominał czasy młodości, gdy sam angażował się w służbę strażacką i zachęcał zwłaszcza młodych ochotników, aby chcieli korzystać z doświadczenia starszych kolegów i aby brali z nich przykład.     więcej
Otwarcie nowego mostu kolejowego

1 lutego 2011 r.


W połowie stycznia uroczyście otwarto nowy most na Popradzie, między Nowym Sączem a Starym Sączem. Odbudowa mostu oraz linii kolejowej na trasie nr 96 Tarnów - Leluchów pozwoli na wznowienie połączenia ze Słowacją, które gwałtownie zostało przerwane przez powódź 4 czerwca 2010 roku. W uroczystości wzięli udział m.in. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, parlamentarzyści i samorządowcy. Senator wyraził także nadzieję, że obecność ministra na Ziemi Sądeckiej nie jest tylko próbą naprawienia wizerunku ministerstwa infrastruktury. Niech ta wizyta będzie początkiem poważnych i oczekiwanych przez społeczeństwo zmian w sektorze kolejowym - mówił senator. Przejazd nowym mostem był niezwykle symboliczny, gdyż odbywał się pociągiem papieskim, w kilka dni po ogłoszeniu daty beatyfikacji Papieża Polaka Jana Pawła II. Pociąg papieski do ukochanego przez Karola Wojtyłę Starego Sącza, jakże wiele symboli łączy się w tym wydarzeniu - zauważyli parlamentarzyści. Nowy most poświęcił ojciec superior Józef Birecki z Kościoła Kolejowego w Nowym Sączu.     więcej
Noworocznie w PTTK

1 lutego 2011 r.


- Trzeba wspierać środowiska osób niepełnosprawnych, które chcą się aktywizować poprzez turystykę i podróże, dlatego wspomagam inicjatywy takie jak rajdy górskie integracyjne, albo wycieczki zagraniczne. Zorganizowałem kilka m.in. do Rzymu, ale teraz marzy mi się wysłać niepełnosprawną młodzież na beatyfikację Papieża Polaka Jana Pawła II - mówił do przybyłych na doroczne spotkanie noworoczne w PTTK niepełnosprawnych podróżników senator Stanisław Kogut. 24 stycznia odbywało się spotkanie, podczas którego omawiano ubiegłoroczne wyprawy i planowano aktywności na rok 2011. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi PTTK w Nowym Sączu przedstawił przewodniczący Karol Trojan.     więcej
Oświadczenie w sprawie przedsiębiorców

27 stycznia 2011 r.


Szanowny Panie Premierze, w 2008 r. przedsiębiorcy zaczęli korzystać szeroko z produktów bankowych skrojonych właśnie dla tych, którzy dysponowali rezerwami finansowymi. Popularyzowana w latach 2008 - 2009 forma derywatów (instrumentów pochodnych), opcja walutowa miała być narzędziem pomnożenia zasobów. Nieporozumienie polegało na tym, że opcje walutowe stały się narzędziem wzbogacenia, ale nie dla inwestujących przedsiębiorców, lecz dla banków. Skutkiem zaskakujących wahań kursów - zaskakujących, podkreślmy, bez wątpienia dla ofiar tego kataklizmu - wiele dobrze prosperujących polskich przedsiębiorstw z dnia na dzień znalazło się w sytuacji zmuszającej do podjęcia walki o przetrwanie, zostały pozbawione środków niezbędnych na inwestycje i perspektyw rozwojowych. W opinii publicznej pojawiały się nawet hipotezy, że zmiany kursów nie wszystkich uczestników tych wydarzeń zaskoczyły. Skutki rozpowszechniania wtedy instrumentów pochodnych w polskiej gospodarce przyniosły instytucjom finansowym przychody zdecydowanie przekraczające to, co uznaje się za godziwe zyski.     więcej
Źle się dzieje w Państwie Kolejowym

21 stycznia 2011 r. - Gazeta Wyborcza


W parlamencie tylko senator Stanisław Kogut (PiS) ostrzegał, że jest to marnotrawstwo środków publicznych, gdzie skarb państwa kupuje od siebie, i to drogo, coś, co już posiada. Przypomniał, że pierwotnie planowano transakcje bezgotówkowe, bez kosztów umorzenia akcji. Nie jest to jedyny przypadek kreatywnej księgowości w PKP. Prawie dwa lata temu tak ustawiono parametry przekazania Przewozów Regionalnych samorządom terytorialnym, że uzyskano gigantyczny, ale papierowy zysk, którym PKP nie omieszkało się chwalić. Ale nie miało pieniędzy na zapłatę podatku dochodowego od tej "wyśmienitej" transakcji, zwróciło się więc do ministra finansów o umorzenie kilkusetmilionowego długu wobec skarbu państwa. Przy okazji zabrano Przewozom Regionalnym pociągi pospieszne i obdarowano nimi PKP InterCity. Obie spółki tylko na tym straciły - był to najlepszy segment w PR, a stał się najgorszym w IC. Obie spółki zaczęły przynosić gigantyczne straty, ostatecznie przerzucane za wiedzą i z pomocą PKP na Polskie Linie Kolejowe. (Gazeta Wyborcza)     więcej
Minister Grabarczyk wiedział co się stanie na kolei

13 stycznia 2011 r. Fakt


Mamy to czarno na białym! Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk (51 l.) od lat informowany był o złej sytuacji na kolei - Ale nie przejmował się moimi apelami i uwagami. I dlatego doszło do tego dramatu. Gdyby minister miał honor, ustąpiłby ze stanowiska - mówi Faktowi senator Stanisław Kogut (58 l.) z PiS, były przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność". - Dla polskich kolei, dla polskiego ministra infrastruktury odpowiedzialnego za kolej pasażerowie są najważniejsi - zapewniał ponad tydzień temu w Sejmie Cezary Grabarczyk. Gdyby tak rzeczywiście było, to reagowałby zdecydowanie na problemy PKP, o których na bieżąco informował go senator Kogut. - Pierwszy list wysłałem już miesiąc po tym, jak został ministrem. Apelowałem o to, by dobrze dobierał ludzi, którzy zajmą się PKP. W kilkunastu kolejnych pismach alarmowałem o tym, że należy poprawić warunki jazdy pociągiem, informowałem, że spółki kolejowe kłócą się między sobą, zwracałem uwagę na zły stan wagonów - mówi nam Kogut.     więcejOświadczenie senatorskie

12 stycznia 2011 r.


Oświadczenie kieruję do Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska. To samo oświadczenie kieruję do sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych, Julii Pitery z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie zajęła się sprawami poruszonymi w cytowanych niżej, moich oświadczeniach, choć ich tekst jest od dawna dostępny w internecie na stronie Senatu Rzeczypospolitej. Szanowny Panie Premierze, Od początku obecnej kadencji parlamentu skierowałem do Pana i do Pana Ministra Cezarego Grabarczyka oświadczenia senatorskie, których przedmiotem były: 20 grudnia 2007 - słabość zaplecza eksperckiego w zakresie kolejnictwa, 20 grudnia 2007 - kontrola przekształceń Przewozów Regionalnych 24 kwietnia 2008 - mieszkania zakładowe PKP, 15 stycznia 2009 - reorganizacja PKP, 5 lutego 2009 - funkcjonowanie spółek kolejowych, 5 marca 2009 - sytuacja w Cargo, 7 października 2009 - sytuacja w Telekomunikacji Kolejowej, 22 października 2009 - sprawy PKP Przewozy Regionalne, 17 grudnia 2009 - sytuacja PKP, 26 marca 2010 - Telekomunikacja Kolejowa, 8 lipca 2010 - wyposażenie Przewozów Regionalnych w mienie, 21 października 2010 - plany inwestycyjne PKP, 17 grudnia 2010 - generalnie - sprawy kolei.     więcej
Senator uczestniczył w spotkaniu upamiętniającym strajk

10 stycznia 2011 r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w spotkaniu wspominającym strajk odbywający się w 1981 roku w sądeckim ratuszu. Parlamentarzysta mówił o poświęceniu wielu działaczy solidarnościowych dla sprawy odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości w 1989 roku. Stanisław Kogut wspomniał także honorowych obywateli Miasta Nowego Sącza - prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, a także generała Franciszka Gongora. Oni również poświęcili się w służbie dla wolnej Polski - mówił senator. Do głównej sali ratuszowej wrócił krzyż, który towarzyszył strajkującym w tamtych dniach, a przesz te lata był w depozycie parafii św. Kazimierza. Podarował go protestującym sądecki artysta - Franciszek Palka. Minutą ciszy uczczono zmarłych członków sądeckiej "Solidarności" i uczestników pamiętnych wydarzeń.     więcejRok pamiętnych doświadczeń i intensywnej pracy

9 stycznia 2011 r.


To był rok intensywnej pracy, mówi senator Stanisław Kogut podsumowując minione dwanaście miesięcy. Rok kończący pierwszą dekadę XXI wieku pozostanie w naszej pamięci przede wszystkim ze względu na tragiczne wydarzenia, które 10 kwietnia miały miejsce pod Smoleńskiem. Nie był to rok łatwy, wystarczy przypomnieć sobie powodzie i osuwiska, które pustoszyły kraj. W swojej pracy parlamentarzysty starałem się odwiedzić wszystkie miejsca w moim okręgu wyborczym, których mieszkańcy ucierpieli na skutek klęsk żywiołowych. Odwiedzałem m.in. Kłodne, Bobową, Grybów, Stary Sącz, Kąclową, Łyczankę, Laskową oraz wiele innych miejsc. W biurach senatorskich przyjąłem ogólnie 376 osób, podczas osiemdziesięciu dyżurów. Osiemdziesiąt dziewięć osób skorzystało z porad prawnych, których udzielał prawnik zatrudniony w moich biurach senatorskich. W swoim okręgu wyborczym podejmowałem wiele lokalnych spraw, m.in. ratowanie przed likwidacją Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ochrona praw pracowników "Andremy", a także starania o utrzymanie w Limanowej dotychczasowej delegatury Urzędu Statystycznego z ponad siedemdziesięcioma pracownikami. Zabiegałem również o utrzymanie kuźni w zakładzie "Glinik" w Gorlicach, występowałem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o fundusze potrzebne na rozbudowę państwowej szkoły muzycznej w Nowym Sączu.     więcejUrząd Statystyczny w rękach polityków

(Głos Małopolski i Podkarpacia) 20 grudnia 2010 r.


- Jest to niesłychane, żeby w ten sposób traktować pracownika w dwudziestym pierwszym wieku - mówi oburzony senator Stanisław Kogut i zapowiada rozmowy z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Senator zaprosił do zaangażowania się w pomoc - posła Wiesława Janczyka i starostę limanowskiego Jana Puchałę. Obecnie trwają spotkania pracowników limanowskiego Urzędu Statystycznego z parlamentarzystami. - Musimy doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy. Z każdej trudnej sytuacji można w drodze rozmów znaleźć wyjście satysfakcjonujące wszystkie strony. Chcę pomóc tym ludziom, którzy dziś czują się opuszczeni i nie rozumieją dlaczego po wielu latach pracy i zaangażowania na rzecz limanowskiej placówki Urzędu Statystycznego - dziś stawia się ich w tej jakże ciężkiej sytuacji i perspektywie na przyszłość - deklaruje parlamentarzysta ze Stróż.     więcejŚwięty Mikołaj lubi zaglądać do Stróż

(Głos Małopolski i Podkarpacia) 20 grudnia 2010 r.


W Stróżach odbył się siódmy Finał Akcji "Zostań Świętym Mikołajem", w którym uczestniczyło ponad 1800 dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich. Nie mogło zabraknąć także dzieci niepełnosprawnych. W hali sportowej przy Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego przybyłe na spotkanie ze Świętym Mikołajem dzieci przywitali ksiądz proboszcz Stanisław Betlej oraz senator Stanisław Kogut - parlamentarzysta zaangażowany we wszystkie edycje świątecznych spotkań w Stróżach. Koordynatorem akcji jest jak co roku Piotr Wojtas, pracownik Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Po krótkim przywitaniu miał miejsce koncert zespołu akordeonowego przygotowany przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szalowej. Uczniowie tej samej szkoły przedstawili również teatr dłoni oraz recital piosenek bożonarodzeniowych. Następnie miało miejsce nagradzanie sponsorów akcji "Medalami Świętego Mikołaja" i statuetkami "Anioła Stróża". Kilka osób zostało obdarzonych tytułem "Darczyńca Roku". Nagrodzono w sumie kilkadziesiąt osób dobrej woli. Kolejną atrakcją mikołajkowego spotkania były występy zespołów regionalnych "Mali Lipniczanie" z Korzennej oraz innych. W chwilę później miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którzy mówili o tym - jak bezpiecznie w zimie spędzać czas wolny od zajęć lekcyjnych.     więcejNie róbmy sobie propagandy, nie grajmy pod publiczkę

(tvn24) 16 grudnia 2010 r.


Zapowiedziami ministra zdziwiony jest natomiast senator PiS, a jeszcze niedawno szef komisji kolejowej NSZZ "Solidarność", Stanisław Kogut. - Takich premii oni po prostu nie dostają - mówił na antenie TVN24. - Nie róbmy sobie propagandy, nie oszukujmy mediów, nie grajmy pod publiczkę, tylko zajmijmy się poważnie problemem - dodał. W jego ocenie najbardziej odpowiednią karą dla prezesów spółek kolejowych byłoby zwolnienie. - To jest zabawa w kotka i myszkę (...) ja sądzę, że nikomu nic nie można odebrać. Dla mnie kara to jest odwołanie naprawdę odebranie przedstawicieli zarządu - podkreślał.Senator Kogut: To urzędnicy odpowiadają za chaos na kolei

15 grudnia 2010 r.


Senator PiS Stanisław Kogut uważa, że to nie zima tylko ludzie, a szczególnie urzędnicy, odpowiadają za chaos na kolei i postoje pociągów w polach. Winni powinni ponieść odpowiedzialność - uważa senator. Senator Kogut, który jest doświadczonym kolejarzem i dzisiaj po raz pierwszy od kilku lat musiał przylecieć na posiedzenie samolotem - uważa, że to wielki wstyd. Jak tłumaczył, pociąg z Krynicy, który miał po południu wyjechać do stolicy, wyruszył dopiero po północy. Dlatego senator zdecydował się na podróż do Krakowa i lot samolotem. Zdaniem byłego przewodniczącego kolejarskiej "Solidarności", to co się dzieje na kolei to tragedia narodowa. Doszło do niej z powodu braku koordynacji oraz zbyt dużej liczby rozmaitych spółek. Jak wspomina, kiedyś pociągi jeździły przy 30-o stopniowych mrozach, nie było wtedy elektronicznych rozjazdów, a wszystkie prace wykonywane były przez personel a nie jak dziś komputery. Senator Kogut uważa, że premier powinien wyciągnąć konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za perypetie pasażerów. Zdaniem senatora, kara w wysokości miesięcznej pensji jaką niedawno poniósł za kłopoty pacjentów szef NFZ w przypadku kolei byłaby stanowczo za mała. Jak mówi, w przeszłości za to, co dziś dzieje się na torach, groziłoby zwolnienie dyscyplinarne. Stanisław Kogut zaczął pracę na kolei ponad 35 lat temu. Był naczelnikiem Sekcji Naprawy Wagonów w Stróżach, należącej do Zakładu Taboru w Nowym Sączu. Był też w latach 2000-2005 członkiem Rady Nadzorczej PKP w Warszawie. Jest przewodniczącym senackiego zespołu transportu. (Gazeta Krakowska)
Oświadczenie w sprawie ochrony polskich przedsiębiorców

28 listopada 2010 r.


W Polsce działa ponad sto istotnych firm związanych z przemysłem kolejowym. Od 1990 r. na modernizację taboru przeznaczono nieznaczne środki, a na modernizację linii kolejowych w ostatnich latach - od 2 do 3 miliardów zł, co stanowi około jedną piątą potrzeb. Polski przemysł był przystosowany do znacznie większych zamówień. Oznacza to, że w Polsce od 1990 r. istnieje poważny problem niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Z tego powodu wiele firm ma problemy, wiele już upadło, chociażby ZNTK "Łapy". W tym samym czasie polski rząd oraz PKP nawiązują kontakty z firmami chińskimi w celu budowy taboru i prawdopodobnie w następnej kolejności - infrastruktury kolejowej. Jakimi motywami kierują się osoby odpowiedzialne za to, nie jest jasne. Faktem jest, że polski rząd i PKP, zamiast wspierać polski przemysł, wspierają przemysł jednego z największych i obecnie najbardziej ekspansywnych państw świata, którego potencjał może doprowadzić w przyszłości do poważnych problemów na polskim i europejskim rynku.     więcej
List Prezesa Zarządu IGTL do Premiera Donalda Tuska

25 listopada 2010 r.


Z niepokojem obserwujemy rosnące zainteresowanie okazywane przez przedstawicieli Rządu RP, PKP S.A. oraz PKP PŁK S.A. wykonawcom i producentom z Chińskiej Republiki Ludowej. O ile liberalizacja rynku i otwarcie go na producentów i wykonawców z Unii Europejskiej mogła być uzasadniona członkostwem Polski w UE to w przypadku Chińskiej Republiki Ludowej trudno jest nam takie uzasadnienie znaleźć. Jako wykonawcy, producenci materiałów, maszyn i urządzeń, właściciele wagonów, przewoźnicy oraz zakłady naprawcze taboru zrzeszeni w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego (IGTL) zwracamy się do Pana z prośbą o ścisły monitoring sytuacji na polskim rynku wykonawców w branży kolejowych projektów infrastrukturalnych.     więcej
Samorządowe Oskary - wyróżnienia dla Dutki, Koguta, Puchały

11 października 2010 r.


Po raz 13. Liga Krajowa rozdała nagrody im. Grzegorza Palki przyznawane za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego, a zwane samorządowymi Oskarami. Wśród laureatów tym razem zabrakło samorządowców z naszej okolicy, ale są wśród wyróżnionych. Kapituła nagrody im. Palki przyznała bowiem wyróżnienie staroście limanowskiemu Janowi Puchale. A także limanowskiemu posłowi PSL Bronisławowi Dutce, za inicjowanie współpracy parlamentu z organizacjami samorządowymi. No i senatorowi PiS ze Stróż Stanisławowi Kogutowi za pracę na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.     więcej
Senator na Sesji Rady Powiatu

9 października 2010 r.


O podwyżce podatków i układzie komunikacyjnym regionu z radnymi powiatowymi dyskutował senator Stanisław Kogut. Był gościem sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Senator odpowiadał na pytania samorządowców, którzy chcieli się zapoznać z planami władz centralnych co do rozwiązywania istotnych bolączek naszego regionu. - Senator mówił między innymi o odbudowie mostu kolejowego na Popradzie, zniszczonej trasie z Nowego Sącza do Gródka nad Dunajcem oraz o rządowych decyzjach odnośnie podwyżki podatku VAT - mówi Witold Kozłowski, sekretarz powiatu. To tematy bolesne i jeszcze zapewne długo czekające na pomyślne rozwiązanie. Obok nich nie zabrakło wieści pomyślnych i świadczących o zgodnym głosie samorządów i polityków w najważniejszych dla regionu sprawach.     więcej
Spartakiada i Mała Emilka w Stróżach

30 wrzesnia 2010 r.


Z inicjatywy senatora Stanisława Koguta w Stróżach koło Grybowa odbyła się jesienna spartakiada integracyjna. Wzięło w niej udział szesnaście zespołów reprezentujących fundacje i stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu całej Małopolski. Spartakiada rozpoczęła się uroczystą mszą świętą sprawowaną w kościele parafialnym w Stróżach, której przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław Betlej. Następnie rozpoczęły się zmagania sportowe, które rozegrano w konkurencjach – turniej piłki nożnej, rzut piłką lekarską, skok w dal, rzut lotkami sportowymi, strzał piłką do bramki hokejowej. W trakcie spartakiady odbyło się poświęcenie i otwarcie punktu przedszkolnego Mała Emilka finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obiekt ten powstał w budynku starej siłowni klubu Kolejarz Stróże.     więcej
30 - lecie Solidarności w Nowym Sączu

10 października 2010 r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w spotkaniu poświęconym upamiętnieniu 30-lecia powstania Solidarności. Parlamentarzysta przypomniał ogromny wkład kościoła w budowę opozycyjnych wobec władz związków zawodowych. To obok Papieża Polaka kardynał Wyszyński i inni hierarchowie kościelni wspierali strajkujących robotników. Tu na Sądecczyźnie bohaterami Solidarności są m.in. Andrzej Szkaradek i ks. Kazimierz Ptaszkowski - mówił senator. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści - Arkadiusz Mularczyk, Barbara Bartuś, Anna Paluch i Wiesław Janczyk.     więcej
Wspomnienia po dożynkach

30 wrzesnia 2010 r.


Zakończył się okres dożynkowy. W krótkiej relacji fotograficznej warto powrócić do wspomnień z uroczystości obywających się w południowej Polsce. Dożynki Anno domini 2010 zdominowane były z jednej strony podziękowaniami dla rolników za zbiory - pomimo kapryśnego i obfitującego w kataklizmy roku, a z drugiej strony nadzieją na poprawę stanu polskiego rolnictwa w świetle możliwości i zapowiedzi płynących z programów powstałych na bazie funduszy unijnych. Niezwykle symbolicznie zabrzmiały słowa wypowiedziane przez władze gminy Laskowa do parlamentarzystów - senatora Stanisława Koguta i posła Arkadiusza Mularczyka, którym dziękowano za to, że bronią wartości krzyża i otwarcie mówią o potrzebie pielęgnowania polskiej historii.     więcej
20-lecie Samorządu Terytorialnego

12 września 2010 r.


11 września 2010 roku w Korzennej odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Obchody rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. Proboszcza Stanisława Gancarza. Następnie zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół w Korzennej. Powitaniem zebranych gości, wśród których byli m. in. Senator Stanisław Kogut, Poseł V kadencji Edward Ciągło, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Władysław Piksa - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych (od.1981r.), Naczelnik Zbigniew Szewczyk, były Wójt Józef Mokrzycki, radni i sołtysi poprzednich i obecnej kadencji, byli i obecni dyrektorzy szkół, emerytowani i obecni pracownicy Urzędu Gminy w Korzennej, Wójt Leszek Skowron otworzył oficjalną część spotkania.     więcej
Senator Stanisław Kogut informuje, że w dniu jutrzejszym, tj. 27 sierpnia 2010 roku (piątek), w godzinach od 12.00 do 18.00 będzie trwała przedsprzedaż biletów na mecz Kolejarz Stróże - Sandecja, w Biurze Senatorskim przy ulicy Pijarskiej 17a w Nowym Sączu

26 sierpnia 2010 r.


Senator interwieniuje u ministra MSWiA
w sprawie Straży Granicznej

31 lipca 2010 r.


Szanowny Panie Ministrze, W dniu 29.07.2010 r. uczestniczyłem w spotkaniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej w Karpackim Oddziale SG w Nowym Sączu, dotyczącym reform zmian struktury organizacyjnej Straży Granicznej. W trakcie spotkania Pan Komendant Główny nie umiał przedstawić żadnego ekonomicznego uzasadnienia planów likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Panie Ministrze, osobiście uważam, że likwidacja Karpackiego Oddziału SG ma charakter polityczny. Założono tezę, że Karpacki Oddział Straży Granicznej musi być zlikwidowany i dobiera się wszelkie argumenty (nawet kłamliwe), aby tę tezą obronić. Uprzejmie proszę o pisemną odpowiedź na nurtujące mnie, liczne pytania sformułowane poniżej.     więcej
Senator nie zgadza się z komendantem Straży Granicznej

31 lipca 2010 r.


- To co mówicie to kłamstwo - mówił podczas spotkania parlamentarzystów z komendantem głównym Straży Granicznej Leszkiem Elasem senator Stanisław Kogut – Nie tak dawno opowiadano jak to źle jest w Raciborzu. Że budynki są w bardzo złym stanie technicznym. Co się stało, że nagle jest tak dobrze? Dla mnie to jest nie tylko decyzja polityczna. To także powiązania rodzinne. Czy prawdą jest, że zastępcy komendanta głównego mają rodziny w Raciborzu i to ich się ratuje? Powiem więcej. Taka decyzja zapadła, bo za sprawą stoi przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który jest z tamtych stron. Obudźcie się panowie! Macie reprezentować Polskę, a nie własne interesy. Był pan tutaj na rocznicy powstania SG, ściskaliście dłonie wyróżnionych, chwaliliście Oddział, a teraz jest niedobry. Dzisiaj panu komendantowi wydaje się, że może wszystko. A jutro? Chciałbym jeszcze raz powtórzyć. Racibórz to dwa budynki, a tutaj jest wspaniały obiekt. Komu to przeszkadza?     więcej
Oddanie domu dzięki zaangażowaniu senatora

15 lipca 2010 r.


Dzięki Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach i senatorowi Stanisławowi Kogutowi, Maria Dara z Długołęki-Świerkli zamieszkała w nowym, drewnianym domu. Stary zawalił się ze starości. Kobieta poprzednią zimę przeżyła w… stodole. - Wszystko się zaczęło w 2004 roku – opowiadała dziennikarzom w roku 2009 Maria Dara. – Przyszła nawałnica i wtedy pierwszy raz zerwało mi dach, który wylądował daleko w polach. Powtórka była dwa lata później. W ubiegłym roku stara chałupa już się zaczęła rozpadać, tym bardziej, że kolejny raz wichury dały znać o sobie. Dach został podarty stemplami. Poszłam do pola, wracam i widzę, że się zawalił. Nie mogłam wejść do środka, żeby sobie coś ugotować.     więcej
Uwagi do raportu w sprawie SOSG przesłane senatorowi

15 lipca 2010 r.


Zespół został powołany Decyzją Komendanta Głównego w 16-to osobowym składzie. Do dnia 25 czerwca 2010 r. Zespól miał przedstawić sprawozdanie zawierające propozycję docelowej struktury Straży Granicznej na południowej granicy Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 r., wraz z terminami jej wprowadzenia oraz skutkami osobowymi i finansowymi planowanych zmian. Wiele wątpliwości budzi tryb pracy Zespołu oraz sposób podejmowania decyzji. Rodzą się pytania:Dlaczego "wizyty studyjne w placówkach SG i komendach OSG na południowej granicy Rzeczpospolitej Polskiej" dokonał jedynie Przewodniczący Zespołu i dlaczego pozostali członkowie Zespołu zostali pozbawieni tej możliwości? Ile czasu poświęcił Przewodniczący Zespołu na wizyty i na ile dogłębnie zapoznał się z infrastrukturą placówek i komend oddziałów?     więcej
Oświadczenie w sprawie wystawy poświę-
conej błogosławionemu Ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu

15 lipca 2010 r.


Zwracam się do Prezydium Senatu z prośbą o zgodę na zorganizowanie w naszej siedzibie wystawy poświęconej pamięci bł. Stanisława Papczyńskiego - patrioty, teologa, kaznodziei, wychowawcy, twórcy Zgromadzenia Marianów. Stanisław Papczyński od Jezusa i Maryi urodził się 18 maja 1631 w Podegrodziu, zmarł 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii pod Warszawą. Błogosławiony kościoła katolickiego, kapłan, pijar, założył Zgromadzenie Księży Marianów. Kształcił się w kolegiach jezuickich pijarskich. Pracował jako duszpasterz i wychowawca pijarski w Warszawie, był cenionym spowiednikiem (spowiadał m. in. nuncjusza Antonio Pignatellego, późniejszego papieża Innocentego XII).     więcej
Oświadczenie senatorów w sprawie krzyża skierowane do premiera

15 lipca 2010 r.


Panie Premierze. 3 listopada 2009 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że obecność krzyża w jednej z włoskich szkół narusza "prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami", oraz prawo do "wolności religijnej uczniów". To efekt skargi, którą na obecność krzyża w szkole w imię "świeckiego charakteru" państwa złożyła Soile Lautsi Albertin, obywatelka Włoch fińskiego pochodzenia, muzułmanka. Adwokat Pani Lautsi uzasadniał, że "obecność krzyża może być odbierana jako wyraz tyranii większości", dlatego też jego klientka jest za "totalną świeckością państwa". ETPC powołując się na neutralność państwa, zobowiązał rząd włoski do zdjęcia krzyża w zaskarżonej szkole oraz wypłacenia Pani Lautsi 5 tyś. euro odszkodowania za "straty moralne".     więcej
Zapytanie senatorskie w sprawie raportów oddziaływań na środowisko

15 lipca 2010 r.


Drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy zadawali pytania i prowadzili rozmowę o tej ogromnej tragedii ponad podziałami politycznymi. Ja objechałem całe podkarpackie od Zakopanego, przez Kłodne, Bobową - i byłem tam na ulicy Bocznej - całe podkarpackie. Proszę państwa , zadając mojemu koledze pytanie... Nie ma co ukrywać, ja też jestem z Małopolski. Pan Sepioł i pan Miller mnie znają i wiedzą, że uważam, że na pierwszym miejscu powinien być człowiek. Ja osobiście mam, Panowie Ministrowie, jedną obawę. Otóż zadałem panu senatorowi sprawozdawczy pytanie o raporty oddziaływania na środowisko, bo z przerażeniem będę patrzył, jak się to będzie opóźniało...     więcej
Młodzież pytała senatora

15 lipca 2010 r.


Z inicjatywy uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Księdza Franciszka Blachnickiego i dyrektora Zbigniewa Małka odbyło się spotkanie z senatorem Stanisławem Kogutem. Uczniowie pytali o pracę w parlamencie, o to jak senator spędza czas wolny. Pytali także o ocenę w sprawie katastrofy smoleńskiej. Senator Kogut opowiadał także o latach swojego dzieciństwa oraz zachęcał młodzież do nauki i zdobywania wiedzy. Prawie dwugodzinne spotkanie odbyło się w Auli Przemienienia Pańskiego, a o zainteresowaniu młodzieży pracą senatora może świadczyć to, że więcej było chętnych do zadawania pytań, niż czasu przewidzianego na spotkanie. Na zakończenie senator dostał od młodzieży kwiaty i książkę z poezją dotyczącą Ziemi Sądeckiej.
Musimy utrzymać Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

24 czerwca 2010 r.


Podhalańczycy byli zawsze kojarzeni z tym regionem Małopolski i przez długie lata wskazywano na tą jednostkę, jako wzorcową w kraju. Nie mogę nie zaangażować się w starania zmierzające do pozostawienia w Nowym Sączu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Wysoki poziom profesjonalizmu wypracowany przez oddział na przestrzeni dziesięcioleci jest łatwo zburzyć, odbudowanie struktur na podobnym poziomie przygotowania i wyposażenia będzie prawdopodobnie niemożliwe. Osobiście zabiegałem w Senacie o doposażenie i dofinansowanie tej jednostki . Dziś jest to świetna formacja uzupełniająca i wspomagająca Policję. Nie pozwólmy, aby została zabrana z Nowego Sącza instytucja, którą chlubi się cały region. Poniżej przytaczam argumenty opowiadające się przeciwko likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.     więcej
Niezwykła, pełna symboli spartakiada

15 czerwca 2010 r.


Czerwcowa spartakiada osób niepełnosprawnych w Stróżach miała charakter międzynarodowy. Rozpoczęła się uroczystą mszą świętą sprawowaną w miejscowym kościele parafialnym przez księdza infułata Władysława Kostrzewę i proboszcza księdza Stanisława Betleja. Podczas eucharystii poświęcono nowy sztandar Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, który przedstawia wizerunek Świętego Ojca Pio i logo fundacji. W centrum rehabilitacyjno-szkoleniowym odbyły się dalsze uroczystości, na które przybyli m.in. Jej Ekscelencja Fariha Al Jaber Al Ahmad Al Sabah – Szejkini Kuwejtu, również żona tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem Pawła Wypycha wraz z dziećmi, parlamentarzyści i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.     więcej
APEL SENATORA - Ratujmy domy w Bobowej !

7 czerwca 2010 r.


Senator Stanisław Kogut wiztował w dniu wczorajszym tereny popowodziowe w okolicach Grybowa. Mieszkańcy Bobowej - Berdychowa, przy ulicy Bocznej zwrócili się do senatora z prośbą o pomoc w sprawie interwencji do lokalnych władz samorządowych, ponieważ ich domy są zagrożone osuwiskiem. Senator zwraca się więc do lokalnego samorządu oraz do ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc zagrożonym domostwom. Każda forma pomocy jest mile widziana. Osoby mogące pomóc w tej trudnej sprawie proszone są o kontakt z Biurem Senatora Stanisława Koguta w Stróżach, bądź w Nowym Sączu.
Głos senatora w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty-
zacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

14 maja 2010 r.


Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Rozpatrujemy dziś nowele dwóch ustaw. Pierwsza, to zmiana ustawy o Funduszu Kolejowym. Modyfikujemy również ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Jak Państwo z pewnością zarejestrowaliście, dość często wracamy do spraw kolejowych. Z reguły ustawy dotyczące tej problematyki zgłasza rząd. Nie są rozwiązania systemowe, lecz drobne korekty starych rozwiązań. Kolejne drobne korekty… Rząd rękami parlamentarzystów wprowadza wciąż na kolei zmiany. Zmiany, które mają odwrócić uwagę od faktu, że w zasadzie niewiele się w sprawie komunikacji kolejowej robi. Zmiany, które mają ukryć brak niezbędnych zmian. Powiedzmy sobie o okolicznościach, w których podejmujemy dzisiejsze decyzje legislacyjne.     więcej
Wizyta Szejkini Kuwejtu w Stróżach

4 maja 2010 r.


Szejkini Kuwejtu Jej Ekscelencja Fariha Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Siostra Emira Kuwejtu, w dniu 12 czerwca 2010 roku odwiedzi Stróże w Małopolsce. Jej Ekscelencja odpowiedziała na zaproszenie senatora Stanisława Kogut i środowisk osób niepełnosprawnych z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Tego dnia w stróżańskiej fundacji odbywać się będzie letnia spartakiada integracyjna oraz koncert upamiętniający ofiary smoleńskiej katastrofy lotniczej. Podczas spartakiady zostaną odsłonięte tablice pamiątkowe, upamiętniające osoby pomagające osobom niepełnosprawnym w Małopolsce - tablice poświęcone pamięci m.in. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Ministra Pawła Wypycha, Prezesa PKOL Piotra Nurowskiego. Szejkini przybędzie do Stróż wraz z około dwudziestosobową delegacją. Odwiedzi obiekty fundacyjne, będzie rozmawiała z senatorem Stanisławem Kogutem, a także będzie uczestniczyła w uroczystym obiedzie. Spotka się oczywiście także z niepełnosprawną młodzieżą, biorącą udział w spartakiadzie.
Propozycja polskich kolejarzy

14 kwietnia 2010 r.


Senator Stanisław Kogut w imieniu kolejarzy polskich zaproponował, aby ciała Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy przewieźć z Warszawy do Krakowa papieskim pociągiem, poświęconym przez Papieża Benedykta XVI. Byłby to największy honor i zaszczyt dla nas, ludzi kolei - podkreślał senator. "Pan prezydent był na służbie, po pierwsze Panu Bogu, po drugie Ojczyźnie i wszystkim rodakom. My, kolejarze, też w tej ostatniej drodze chcemy pełnić służbę" - wyjaśnił Stanisław Kogut. Dodał, że Lech Kaczyński podkreślał, że był z rodziny z kolejowymi tradycjami - na kolei pracował jego dziadek. Kolejarze podkreślają także historyczny aspekt tej propozycji, gdyż przed laty także ciało Marszałka Józefa Piłsudskiego było przewożone z Warszawy do Krakowa specjalnym pociągiem. Kolejarze wysuwając propozycję zauważają, że na trasie przejazdu pociągu mogliby ustawiać się Polacy, którzy nie mogą z różnych względów brać udział w uroczystościach żałobnych.     więcej
Tak zapamiętałem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

12 kwietnia 2010 r.


Byłem w lesie katyńskim, gdy przyszła tragiczna wiadomość o wypadku polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Widziałem samochody omonu, które w jednej chwili odjechały na sygnale z Katynia w kierunku Smoleńska. Jeszcze wówczas nic nie wiedzieliśmy o tragedii. Chwilę później zadzwonił do mnie syn i powiedział, że rozbił się samolot, tylko nie wiadomo jeszcze który - czy ten prezydencki, czy też drugi, który leciał do Smoleńska z dziennikarzami. Gdy docierały do nas kolejne tragiczne informacje, płakaliśmy jak dzieci. Patrzyłem na puste krzesła, które ktoś udekorował biało-czerwonymi chorągiewkami i przyszedł mi na myśl obraz prezydenta, który z troską pochyla się nad osobami niepełnosprawnymi. Każdego roku przysyłał upominki na spotkania mikołajkowe dla dzieci z ubogich rodzin. Wspomógł finansowo i organizacyjnie budowę hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach. Dzięki dofinansowaniu prezydenta zakupiliśmy m.in. komplet materacy przeciwodleżynowych.     więcej
O obsłudze emerytów i rencistów PKP

21 marca 2010 r.


Szanowny Panie Senatorze, odpowiadając na interwencję z dnia 15 lutego 2010 r., w sprawie przywrócenia na terenie Nowego Sącza obsługi emerytów i rencistów PKP starających się o ulgi przejazdowe, uprzejmie informuję, co następuje. Regulacje dotyczące ulgowych świadczeń przejazdowych przysługujących emerytom i rencistom - byłym pracownikom przedsiębiorstwa państwowego PKP oraz członkom ich rodzin, zostały określone w postanowieniach Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych - (zwanego dalej "PUZP"), który obowiązuje od l stycznia 2003 r. Uprawnienia przejazdowe dla wspomnianej grupy osób, do 2008 r. włącznie, wykupywała od pasażerskich przewoźników kolejowych, Spółka PKP S.A., która - stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, póz. 948, z późn. zm.) wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe PKP.     więcej
Nowy głos w sprawie linii Podłęże-Piekiełko

20 marca 2010 r.


Na wniosek Pana Stanisława Koguta Senatora RP w dniu 19 lutego 2010 roku w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie, na którym zostały omówione poniższe kwestie: Budowa nowej linii kolejowej Podlezę - Piekiełko; , Odbudowa linii kolejowej na odcinku Nowy Targ - Podczerwone i budowa nowej linii do granicy państwa ze Słowacją. Gospodarzem spotkania był Pan Juliusz Engelhardt Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W spotkaniu udział wzięli: Senatorowie RP: Pan Stanisław Kogut i Pan Tadeusz Wojciech Skorupa, przedstawiciel SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC.- Wojciech Książkiewicz, przedstawiciel "Fundacja Komunalna" - Pan Ryszard Janiszewski, przedstawiciel SYSTRA S.A. Oddział w Polsce - Pani Danuta Kembłowska-Dupieu, przedstawiciel SOCOTEC Polska Sp. z o.o. - Pan Marcin Zembrzuski.     więcej
Zintegrowani w Ptaszkowej

17 luty 2010 r.


Już 55 raz w Ptaszkowej odbyła się Zintegrowana Zimowa Spartakiada Dziecięca o Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny RP w Monachium, Marek Nawara marszałek Województwa Małopolskiego, Jan Golonka starosta nowosądecki oraz wójt gminy Grybów Piotr Krok. Strategicznym sponsorem wydarzenia była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Senator Stanisław Kogut wspomina, że każdego roku starał się brać udział jako współorganizator w spartakiadzie. W zawodach zorganizowanych przez Klub Sportowy Jaworze wzięło udział około 700 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Młodzi sportowcy mogli spróbować swoich sił w narciarstwie biegowym, zjazdowym oraz slalomie.     więcej
Wyłoniono Sportowca Roku 2009

16 luty 2010 r.


Rozstrzygnięto plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2009 na Sądeczzyźnie. Gala odbywała się w ośrodku wypoczynkowym w Barcicach. Na uroczyste podsumowanie plebiscytu przybyło wiele gwiazd sportu, działaczy, samorządowców i polityków. Parlamentarzystów reprezentowali - senator Stanisław Kogut i poseł Arkadiusz Mularczyk. Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2009 według czytelników Gazety Krakowskiej i organizatora gali - Firmy DeGie została Justyna Kowalczyk - która obecny sezon może uznać za jeden z lepszych w swojej karierze. Wśród dziesięciu najpopularniejszych sportowców, na siódmym miejscu uplasował się Bartłomiej Socha - zawodnik KS Kolejarz Stróże.     więcej
Gala Sądeczanina Roku

15 luty 2010 r.


Podczas gali wieńczącej plebiscyt "Sądeczanin Roku" obecni byli parlamentarzyści, wśród nich senator Stanisław Kogut oraz przedstawiciele sądeckich samorządów. Tytuł "Sądeczanina Roku" otrzymał Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak .Wyniki plebiscytu ogłoszono podczas uroczystej gali w Małopolskim Centrum Kultury "SOKÓŁ". Na uroczystość, oprócz zaproszonych gości, licznie przybyli krewni i przyjaciele kandydatów do nagrody. Swoją obecnością zaszczycił po prawie roku nieobecności Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara. Ryszard Nowak otrzymał prawie połowę spośród 7378 głosów, które wpłynęły na konkurs. Werdykt kapituły plebiscytu, która podliczyła głosy, przedstawiła jego ubiegłoroczna laureatka dr Anna Szczepanik-Dziadowicz.     więcej
Przełamano opłatek w stróżańskiej fundacji

1 luty 2010 r.


W Stróżach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Najważniejszą częścią spotkania było przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci z przedszkola integracyjnego w Stróżach, młodzież ze stróżańskiego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego, a także przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Jasełka oparte na tekstach Lucjana Rydla zachwyciły licznie zgromadzoną na sali publiczność. W spotkaniu udział wzięło około 200 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wśród znakomitych gości obecni byli m.in. Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, Andrzej Sochaj - zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele prezydenta RP, marszałka Województwa Małopolskiego, samorządowcy, dyrektorzy i prezesi firm. Po pokazie jasełkowym odbyło się poświęcenie opłatków, którego dokonał ks. Paweł Betlej i składanie życzeń noworocznych.     więcej
W obronie dobrego imienia Senatora Stanisława Koguta

23 stycznia 2010 r.


W związku z powzięciem przez nas wiadomości o szkalowaniu przez Pana Skoczeń Stanisław dobrego imienia Senatora RP Pana Stanisława Koguta uprzejmie informujemy, że nie możemy spokojnie patrzeć na te działania, na szerzenie nieprawdy i oszczerstw pod adresem Pana Koguta i chcemy zdementować i wyjaśnić te pomówienia. Pan Skoczeń Stanisław był w przeszłości pracownikiem PKP Wagonownia Pozaklasowa Nowy Sącz - tym samym był naszym współpracownikiem. Z dniem 25.08.1996 r. przeszedł na rentę inwalidzką. Od tej pory co pewien czas "daje 0 sobie znać" - ale tylko od strony, w naszym odczuciu - negatywnej, gdyż albo szkaluje były zakład pracy i jego pracowników jako całość, albo "ma dużo do powiedzenia" na temat poszczególnych osób, z którymi niejednokrotnie nawet nie współpracował. Obecnie "za cel" obrał sobie Pana Stanisława Koguta, również pracownika PKP Wagonownia Pozaklasowa Nowy Sącz. Jesteśmy pracownikami o długoletnim stażu pracy (od 30 do 20 lat pracy)     więcej
Agnieszka Kościsz do Jarosława Kaczyńskiego

23 stycznia 2010 r.


Zwracam się do Pana jako twórcy i wieloletniego Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, aby zwrócić Pańską uwagę na wielki dar serca, jaki niesie ze sobą wszechstronna działalność społeczna Pana Senatora PiS Stanisława Koguta, czego doświadczyłam osobiście i dzięki czemu, pomimo swojej niepełnosprawności, mogę normalnie żyć i funkcjonować w społeczeństwie. Jestem młodą, wykształconą osobą, żyjącą od kilku lat ze stwardnieniem rozsianym. Moja choroba stopniowo postępuje, ale znając jej charakter i widząc innych chorych wiem, że jestem wielką szczęściarą - jestem w miarę sprawna, poruszam się samodzielnie, mogę pracować i w miarę normalnie żyć. Oczywiście, moje szczęście polega tutaj na takim, a nie cięższym przebiegu choroby, bo ilu SM-owców, tyle różnych postaci SM. Ale szczęście w tym nieszczęściu zawdzięczam chyba przede "wszystkim ludziom, których spotykam na swojej drodze od czasu mojej diagnozy. Nie sposób zmierzyć tego dobra, serca i pomocy, jakie otrzymałam od ludzi w mojej walce z SM; jednym z tych ludzi jest Pan Senator Stanisław Kogut.     więcej
Senator uczestniczył w spotkaniu noworocznym rzemieślników

23 stycznia 2010 r.


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Parlamentarzysta składając życzenia noworoczne życzył roku spokojnego, pełnego sukcesów zawodowych i szczęścia w życiu osobistym. Spotkanie rozpoczął program artystyczny w wykonaniu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR i P, który był jednocześnie zaproszeniem do wspólnego kolędowania. Ksiądz biskup w swoim przemówieniu wspomniał o roli rzemiosła i przekazywaniu umiejętności kolejnym pokoleniom, nawiązał do postaci św. Józefa - rzemieślnika, który wychowywał Jezusa. "Cieszymy się, że do drzwi Polski coraz częściej pukają wielkie światowe koncerny i firmy, ale to niestabilny, wędrujący kapitał. Zdarza się, że zmienia kierunek ekspansji, gdy trafi na tańszą siłę roboczą w jakimś innym kraju.     więcej
Oświadczenie senatorskie skierowane do ministra infrastruktury

21 stycznia 2010 r.


Zwracam się do Pana z serdecznymi życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym, 2010 Roku. Życzę Panu, aby realizacja zadań nałożonych na kierowany przez Pana resort odbywała się z pełną satysfakcją Pana, Pańskich współpracowników i obywateli Rzeczypospolitej, którzy nas wszystkich zatrudniają w służbie publicznej. Dziś niestety nie jest tak, aby praca ministerstwa infrastruktury odpowiadała aspiracjom Polski XXI wieku. Dowody znajdujemy na pierwszych stronach gazet, na ekranach telewizorów i na pierwszych stronach portali informacyjnych. Oto na początku 2010 roku spadł śnieg i chwycił kilkustopniowy mróz. Skutkiem zjawisk w Polsce o tej porze roku naturalnych załamaniu uległa pasażerska komunikacja kolejowa.     więcej
Rok pełen wyzwań

21 stycznia 2010 r.


Rozpoczynający się właśnie rok 2010 przynosi wiele wyzwań, które wynikają z już rozpoczętych zadań w roku ubiegłym. Myślę, że należy podzielić je na kilka kategorii. Zacznę od tych o profilu edukacyjnym. W czerwcu 2009 roku, wspólnie z prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem otworzyliśmy w mieście Placówkę Edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. Otwarcie placówki było poprzedzone ponad dwuletnimi moimi staraniami, konsultacjami z prezesem IPN Januszem Kurtyką, dyrektorem Markiem Lasotą. Przez kilka wcześniejszych lat wspólnie z instytutem realizowałem w szkołach średnich lekcje patriotyzmu i historii współczesnej. Od czerwca ubiegłego roku te zadania realizuje sądecka placówka edukacyjna, którą kieruje profesor Michał Zacłona. W roku 2010, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami chcemy rozpocząć doposażanie szkolnych bibliotek w publikacje z katalogu IPN.     więcej
Oświadczenie senatorskie w sprawie Państwowej Szkoły Muzycznej

20 stycznia 2010 r.


Rok 2009 był rokiem obchodów 60-lecia istnienia i działalności Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu. Jedynej takiej szkoły na Sądecczyźnie. Placówki, która wykształciła wielu świetnych muzyków, chociażby Janusza Olejniczaka, laureata Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wielu uczniów z tej szkoły wygrywa ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy muzyczne. Dyrekcja nowosądeckiej Państwowej Szkoły Muzycznej od lat boryka się z problemami związanymi z brakiem funduszy na dokończenie przebudowy budynku szkolnego, który został przekazany przez Miasto Nowy Sącz w roku 1993. Budynek ten, położony tuż przy ruchliwej trasie krajowej, łączącej Kraków z Krynicą nie spełnia dziś norm bezpieczeństwa dla uczęszczających do szkoły uczniów.     więcej
Gorlice. Senator zorganizował spotkanie dla przedsiębiorców

10 stycznia 2010 r.


Jak pomóc firmom i przedsiębiorstwom w inwestowaniu oraz rozwoju, poręczenia i gwarancje kredytowe w ramach programów rządowych oraz oferta kredytowa dla przedsiębiorców - to główne tematy spotkania zorganizowanego z inicjatywy senatora RP Stanisława Koguta oraz starosty Mirosława Wędrychowicza. Odbyło się w Dworze Karwacjanów w Gorlicach. Zachęcamy do zapoznania się prezentacjami, które były przedstawiane i omawiane podczas spotkania: Bank Gospodarstwa Krajowego - prezentację przedstawiła Magdalena Marchlewska, Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych - prezentację przedstawił Grzegorz Haslik, PKO BP S.A. - prezentację przedstawiła Lidia Wal.     więcej
Finał Akcji "Zostań Świętym Mikołajem" Anno Domini 2009

7 grudnia 2009 r.


Każde spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem w Stróżach jest inne. Za każdym razem organizatorzy dokładają niespodzianki po to, aby jeszcze mocniej wskazać na dany problem wart uwagi, na sprawy, które należy podejmować w życiu codziennym. W roku 2009 motywem przewodnim spotkania był ekumenizm. Pomysłodawca spotkań ze Świętym Mikołajem, senator Stanisław Kogut zaprosił w tym roku gości z całego świata, wyznających różne religie. Oczywiście najbardziej liczną grupę stanowili katolicy - ponad 1700 dzieci z rodzin ubogich, które przybyły nie tylko po paczki, ale także aby obejrzeć przedstawienie mikołajkowe i pośpiewać razem z Siostrami Dominikankami z Białej Niżnej. Pomiędzy dziećmi z Polski świetnie bawiły się również dzieci z Indii, które przyjechały do Stróż na zaproszenie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.     więcej
Senator uczestniczył w konsekracji biskupa Andrzeja Jeża

28 listoapda 2009 r.


W Nowym Sączu odbyła się konsekracja biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, księdza doktora Andrzeja Jeża. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władzy samorządowej, świata kultury i nauki, przedstawiciele świata pracy. Wśród zaproszonych gości był obecny senator Stanisław Kogut. Po mszy świętej senator spotkał się także z biskupami: kardynałem Stanisławem Dziwiszem, biskupem Wiktorem Skworcem, biskupem Janem Styrną - duszpasterzem środowisk rolniczych i biskupem Januszem Kaletą.     więcej
"Liberalizacja przewozów pasażerskich - koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei żelaznych".

25 listoapda 2009 r.


230 listopada 2009 r. Senacki Zespół Infrastruktury zorganizował konferencję na temat: "Liberalizacja przewozów pasażerskich - koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei żelaznych". Konferencja skupiła się na przewidywanych rezultatach wejścia w życie przepisów określanych jako europejski III pakiet kolejowy. Na pakiet składają się: rozporządzenie Nr 1371/2007 oraz dwie dyrektywy - 58/2007 i 59/2007. Rozporządzenie dotyczy praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dyrektywa 2007/58 ma na celu otwarcie rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich na terenie Unii poprzez m.in. wprowadzenie prawa kabotażu oraz modyfikację zasad zawierania umów o świadczenie usług publicznych. Dyrektywa 2007/59 określa zasadnicze standardy dotyczące licencjonowania maszynistów w Europie.     więcej
Oświadczenie senatorskie w sprawie wolności religijnej uczniów

25 listoapda 2009 r.


Oświadczenie senatorskie Swoje oświadczenie kieruję do Marszałka Senatu, Pana Bogdana Borusewicza. Panie Marszałku, Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wieszanie krzyży w klasach to naruszenie "prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" oraz "wolności religijnej uczniów". Orzeczenie to zapadło w związku ze skargą złożoną przez obywatelkę włoską. Trybunał nakazał państwu włoskiemu wypłatę kobiecie odszkodowania w wysokości 5 tyś. euro za "straty moralne". Panie Marszałku, Pan jako człowiek który historię i studiował, i tworzył, wie to lepiej od innych, że naród - jak człowiek - gdy traci pamięć, traci życie. Nie muszę więc tłumaczyć mych intencji. Dlatego powiem krótko. Uprzedzę ewentualne zamiary . Ja krzyża zdjąć w sali senatu nie pozwolę. I wierzę, że będzie Pan po mojej stronie. Takie są nasze przekonania, taka jest nasza, polska wolność. Gdy my będziemy zdecydowani, inni pójdą za nami. Może jeszcze przywrócimy życie tym, którzy stracili pamięć ? Senator RP - Stanisław Kogut
Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

25 listoapda 2009 r.


Przyjęta przez Sejm w dniu 5 listopada 2009 r. ustawa wprowadza w Kodeksie pracy zmiany do rozdziału dotyczącego uprawnień rodzicielskich. Zmierza ona do zapewnienia spójności w systemie prawnym w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 223, póz. 1460) oraz ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, póz. 1654). Pierwsza z nich zapewnia gwarancje stosunku pracy korzystającym z urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach macierzyńskiego (art. 1832 Kp). Weszła jednak w życie z dniem 18 stycznia 2009 r. tj. później niż nastąpiło wprowadzenie do systemu prawnego instytucji zawartych w ustawie z 6 grudnia 2008 r.     więcej
Misja, którą trzeba wypełniać
(Półmetek pracy w Senacie RP)

listopad 2009 r.


Mija półmetek pracy senatorów. Poniżej zamieszczamy tekst opublikowany w listopadzie, w Gazecie Krakowskiej. Nikt się już w Stróżach nie dziwi, kiedy na odpoczynek letni do tej małej miejscowości przyjeżdżają dzieci z Afganistanu, czy Gruzji. Senator Stanisław Kogut mówił dużo o tolerancji i potrzebie niesienia pomocy - przy okazji rehabilitacji afgańskiego oficera Mashala Pasdshy, któremu groziła amputacja nóg. Młody Afgańczyk pomagał polskim żołnierzom w wypełnianiu pokojowej misji do czasu, gdy wojskowym samochodem konwój patrolujący najechał na minę. Rannego afgańskiego żołnierza przyjęto na turnus rehabilitacyjny w fundacji, którą przed laty założył małopolski parlamentarzysta. Sam mawia, że praca powinna zaczynać się w terenie, wśród ludzi, dlatego zaraz po wyborze na senatora RP - odwiedził większość miejscowości w okręgu wyborczym, z którego kandydował do parlamentu. Trzeba poznać problemy, oczekiwania mieszkańców Małopolski, a można tego dokonać tylko poprzez osobiste wizyty w miejscowościach, podczas spotkań organizowanych przez lokalne społeczności - twierdzi senator.     więcej
Senator spotkał się z prezydentem Lechem Kaczyńskim

listopad 2009 r.


Senator Stanisław Kogut wysłuchał wykładu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który został wygłoszony w nowosądeckiej Wyższej Szkole Biznesu. Następnie senator uczestniczył w uroczystości nadania prezydentowi Kaczyńskiemu tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza", odbywającej się w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza. Po uroczystych spotkaniach parlamentarzysta odbył krótką rozmowę z Lechem Kaczyńskim, a także uczestniczył w uroczystym obiedzie wydanym przez na cześć Prezydenta Rzeczypospolitej przez prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. "To bardzo ważne wydarzenie dla Nowego Sącza, trzeba przypomnieć, że w ostatnim roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przybywał do tego miasta aż dwa razy.     więcej
Kolejna akcja dla dzieci
z inicjatywy senatora RP.

październik 2009 r.


Senator Stanisław Kogut zaprasza do wsparcia VI edycji akcji "Zostań Świętym Mikołajem", podczas której wzorem lat ubiegłych - wiele dzieci z ubogich rodzin otrzyma paczki świąteczne, ubrania, pomoce szkolne i maskotki. "Sam pochodzę z ubogiej rodziny i wiem jak to jest, gdy bieda zagląda w oczy" - mówi Stanisław Kogut. W ubiegłym roku w finale akcji mikołajkowej udział wzięło ponad dwa tysiące dzieci. Tegoroczna edycja zakończy się spotkaniem dzieci z Świętym Mikołajem 5 grudnia w szkole podstawowej w Stróżach i 12 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Spytkowicach.     więcej
Senator wspiera akcję policji

październik 2009 r.


Senator Stanisław Kogut podejmuje wspólne działania z sądecką Miejską Komendą Policji. Będą one polegały na szerzeniu i promowaniu akcji "dostępny alkomat". Jest zbyt wiele wypadków przysparzających małopolskim rodzinom nieszczęść i zmartwień, są one wynikiem lekkomyślności, czas z tym skończyć - mówi senator Kogut. Parlamentarzysta ze Stróż zapowiedział, że w niedługim czasie zamontuje na terenie swojej, rodzinnej miejscowości darmowy alkomat. Będzie namawiał także do podejmowania podobnych działań samorządowców. Oprócz walki z "kierowcami na podwójnym gazie" senator zapowiedział włączenie się w akcję "bądź widoczny na drodze". Dzieci idące do szkoły, czy też na zajęcia pozalekcyjne poboczem drogi muszą być z daleka widoczne dla kierowców.     więcej
Niepełnosprawni rywalizowali w Stróżach

wrzesień 2009 r.


W Stróżach zorganizowano po raz kolejny spartakiadę integracyjną pod nazwą "Złota jesień osób niepełnosprawnych". 26 września, na płycie stadionu klubu sportowego Kolejarz, spotkało się ponad 500 uczestników warsztatów terapii zajęciowych z całej Małopolski. Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozegrano wiele konkurencji m.in. rzuty na odległość piłką lekarską, slalom z hokejką, "grzybolenie" - czyli rzuty piłeczkami do tercz w kształcie grzyba, turniej piłkarski i przeciąganie liny. Rywalizacji sportowej przyglądali się m.in. senator Stanisław Kogut, dyrektor małopolskiego oddziału PFRON - Tadeusz Mękarski, członek zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - Józef Broński, przedstawiciele Karpackiej Spółki Gazownictwa, a także Józef Jeżewicz - dyrektor PKP PLK, Jan Krawczyk - prezes rady fundatorów Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, Bolesław Dywan - prezes KKS Kolejarz.     więcej
Sześćdziesiąt lat minęło

wrzesień 2009 r.


Odkąd pamiętam, klub Kolejarz Stróże był ukierunkowany na pracę z młodzieżą - mówi senator Stanisław Kogut, znany ze swojego zamiłowania do sportu. Dla piłkarzy i działaczy ze Stróż jest dużym osiągnięciem, że klub wszedł do II ligi. Chcemy dziś w dniu jubileuszu się z tych wyników cieszyć. Chciałbym, żeby także kibice cieszyli się z tego osiągnięcia. Wiadomo, że w miarę jedzenia apetyt rośnie, ale czy ktoś się zastanowił nad tym, że uczestnictwo w I lidze wiąże się z kosztami sięgającymi nawet 6 milionów złotych w sezonie? Czy ktoś się zastanowił, ile potrzeba wykonać pracy aby zdobyć sponsorów, którzy utrzymają klub na obecnym, wysokim i profesjonalnym poziomie? Dziś trzeba popatrzeć na działalność klubu szerzej i docenić tą pracę, której podczas meczów nie widać.     więcej
Poświęcono stacje drogi krzyżowej.

wrzesień 2009 r.


W Stróżach koło Grybowa poświęcono nową drogę krzyżową, która została wykonana przez lokalnych artystów rzeźbiarzy, w ramach wiosennego pikniku rzeźbiarskiego, zorganizowanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Pomysłodawca drogi krzyżowej Stanisław Kogut przypomina, że stacje gotowe już były do instalowania w czerwcu, jednak trwały prace przy drewnianych, topolowych postumentach, przypominających kształtem ludowe kapliczki.     więcej
Dożynki w Rytrze - zaproszenie dla senatora

2009-08-27


Senator Stanisław Kogut wziął udział w uroczystościach dożynkowych w Rytrze, które rozpoczęły się w miejscowym kościele parafialnym. Po uroczystej mszy świętej spotkał się z wójtem gminy Rytro, z samorządowcami i z mieszkańcami. Stanisław Kogut zauważył niezwykle piękne i starannie wykonane wieńce dożynkowe, które ocenił w ten sposób, że są odzwierciedleniem licznych talentów i zaradności cechujących mieszkańców Rytra i okolic. W trakcie uroczystości dożynkowych senator odbył także szereg indywidualnych spotkań z licznie przybyłymi na uroczystości gośćmi.     więcej
Obchody Święta Wojska Polskiego

2009-08-27


Senator Stanisław Kogut uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego i rocznicy Cudu nad Wisłą. W Nowym Sączu, wzorem lat ubiegłych, w kościele Matki Bożej Niepokalanej odbyła się msza święta za Ojczyznę, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Czachor. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Wojska Polskiego, kombatanci, uczniowie. Po mszy świętej przemaszerowano na cmentarz komunalny, gdzie przy pomniku powstańców i mogiłach żołnierzy złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów.     więcej
Ocena sytuacji i dofinansowania PFRON

2009-08-27


Obecna sytuacja gospodarcza i finansowa kraju, determinująca konieczność ograniczania nieuzasadnionych wydatków publicznych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu kryzysu na stan polskiej gospodarki, z pewnością nie została uwzględniona przez projektodawców ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w części odnoszącej się do osób niepełnosprawnych. W dalszym ciągu tkwimy i tkwić będziemy w systemie, który w przeważającej większości ma charakter bardziej socjalny niż aktywizujący osoby niepełnosprawne. Bez wątpienia konieczna jest systemowa zmiana podejścia do aktywizacji osób niepełnosprawnych.     więcej
Solidarność w sprawie pociągów "Pieniny" i "Roztocze"

2009-08-27


Międzyregionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" woj. podkarpackiego oraz Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, wyrażają swój stanowczy protest przeciwko planom odwołania pociągu ekspresowego "Pieniny" na odcinkach Kraków - Przemyśl -Kraków nr 1309/3108, a także pociąg relacji Zamość - Rzeszów - Zamość nr 33040/33041, który w stacji Rzeszów jest łączony ze składem pociągu pospiesznego "Roztocze", relacji Wrocław - Przemyśl - Wrocław nr 36100/63101 i zastąpienie go komunikacją autobusową.     więcej
Starosta Gorlicki do Senatora

2009-08-27


W odpowiedzi na pismo z 06.07.2009 r. w sprawie mieszkaniowej Pani Danuty Tuz zam. W Gorlicach ul. Biecka 54, po ponownej analizie dokumentów informuję co następuje: Pani Danuta Tuz na zasadach wspólności majątkowej dysponowała własnościowym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego objętym wpisem do Księgi Wieczystej z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska", położonego w Gorlicach przy ul. Hallera 22/19 do dnia 22.04.2005 r. 30.09.1988 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach z pozwu P. Michała Tuz przeciwko Pani Danucie Tuz, rozwiązał przez rozwód małżeństwo, orzekając również o sposobie korzystania z zajmowanego przez nich mieszkania w taki sposób, iż przyznał po jednym pokoju dla każdego z byłych małżonków i wspólne korzystanie z łazienki i kuchni. W takiej sytuacji koszty utrzymania mieszkania solidarnie obciążają małżonków.     więcej
Senator Kogut rozpęta wojnę o kolej
w Piekiełku

Ta linia będzie przynosić zyski

2009-07-14


Dziesięć lat chodziłem za budową tej linii kolejowej, kilka par butów zdarłem i nie odpuszczę. Komuś wyraźnie zależy na tym, aby południe Polski nie rozwijało się. Trzeba to wyjaśnić - zarzekał się wczoraj na konferencji prasowej senator Stanisław Kogut, po lekturze doniesień "Gazety Krakowskiej" dotyczących budowy szybkiej linii kolejowej z Krakowa do Nowego Sącza i Muszyny, z odnogą do Zakopanego. W piątkowym wydaniu informowaliśmy o tym, że międzynarodowy zespół, który opracowywał studium dla szybkich tras kolejowych mających połączyć Skandynawię z krajami śródziemnomorskimi nie ujął w planach linii z Krakowa do Muszyny i Zakopanego. Północ z Południem kontynentu eksperci chcą łączyć torami biegnącymi przez Łódź i Śląsk.     więcej
IPN otwarł placówkę w Nowym Sączu
Senator Kogut dotrzymał słowa

2009-06-24


Dwóch stażystów pod kierunkiem historyka Michała Zacłony poprowadzi sądecki punkt konsultacyjny Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut zatrudni na umowę zlecenie Michała Zacłonę, nauczyciela historii zł Liceum Ogólnokształcącego i państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Placówka ma mieć charakter dydaktyczny, planujemy lekcje otwarte, wystawy i projekcje filmów przygotowanych z - udziałem historyków IPN. Będą też konkursy inspirujące młodzież do prowadzenia własnych badań nad lokalną, a nawet rodzinną historią. Pierwszy ruszy we wrześniu, a dotyczył będzie opracowania przez uczestników dokumentacji historycznej, fotografii, wspomnień w dowolnej formie np. historycznego eseju.     więcej
Koncert i spartakiada integracyjna
w Stróżach

2009-06-14


Podczas galowego koncertu, senator Stanisław Kogut podpisał porozumienie między Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, a wielkopolską firmą "Profi", reprezentowałną przez prezesa zarządu Jerzego Koszarnego. Jest to niezwykle piękny gest ze strony firmy "Profi" - która będzie dostarczać darmowo żywność do Hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach - powiedział podczas koncertu senator Kogut, będący zarazem prezesem fundacji. Ludzi wielkiego serce, takich jak prezes Koszarny spotyka się niezwykle rzadko, wiem to, ponieważ mam świadomość jak długo szuka się osoby, chcące podzielić się z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi.     więcej
Senator uczestniczył w nadaniu szkole imienia

2009-06-14


Niezwykle uroczystą oprawę miało nadanie Szkole Podstawowej w Brzeznej imienia jednego z największych władców Polski zwanego Obrońcą Wiary, wybitnego wodza i mecenasa sztuki - Jana III Sobieskiego. Uroczystości podczas, których miało miejsce poświęcenie sztandaru szkoły, a także odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez społeczność Brzeznej, zbiegły się z obchodzonym w tym roku jubileuszem 125-lecia istnienia placówki.     więcej
Wiceminister Edukacji w Nawojowej

2009-06-14


Z inicjatywy senatora Stanisława Koguta w Nawojowej odbyło się spotkanie z wiceministrem edukacji Krzysztofem Stanowskim. Było to już trzecie spotkanie z przedstawicielami rządu, zainicjowane przez senatora poświęcone tematyce trudnej sytuacji niewielkich, polskich szkół. Poprzednie odbyły się w Moszczenicy pod Gorlicami i w Poroninie. W spotkaniu uczestniczyła także Delegatka FAOW do Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie R.P. Alina Kozińska-Bałdyga, która mówiła o potrzebie tworzenia długofalowej polityki edukacyjnej wobec wsi z perspektywy organizacji pozarządowej. Dyskusji przysłuchiwał się również wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys.     więcej
Zbigniew Ziobro chwali senatora Stanisława Koguta

2009-06-14


Podczas roboczej wizyty Zbigniewa Ziobry w Grybowie mieszkańcy miasta mieli okazję zadawać pytania byłemu ministrowi sprawiedliwości. Pytano o różne sprawy, o ocenę rządu PO, o zagrożenia związane z organizowaniem w Polsce Euro 2012, o sprawy lokalne. W trakcie spotkania poseł do Parlamentu Europejskiego, któremu towarzyszyła posłanka Barbara Bartuś i radny wojewódzki Andrzej Romanek wypowiedział wiele pochlebnych opinii na temat senatora Stanisława Koguta.      więcej
Senator gościem szkół sienkiewi-
czowskich

2009-06-14


Senator Stanisław Kogut wziął udział w ogólnopolskim spotkaniu uczniów szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza. Jest to niezwykle ważne, aby młodzież pamiętała o polskim nobliście, którego twórczość jesz szanowana i doceniana na całym świecie - mówił senator, który ufundował także nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie wiedzy o literaturze. Spotkanie zorganizowały szkoły - Gimnzjum nr 3 w Nowym Sączu i Szkoła Podstawowa nr 1 ze Szczawnicy. Oczywiście obydwie szkoły mają za patrona wielkiego, polskiego noblistę. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście szkół sienkiewiczowskich z terenu całej Polski.      więcej
Amicus Minorum dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

2009-05-20


Senator Stanisław Kogut wręczył Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu nagrodę "Amicus Minorum" , która przyznawana jest za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. W uzasadnieniu napisano - Panu Prezydentowi RP za zaangażowanie w budowę pierwszego stacjonarnego hospicjum na Sądecczyźnie. Prezydent Lech Kaczyński wspierał materialnie wyposażanie Hospicjum im. Chrystusa Króla.      więcej
Zaproszenie na koncert do Stróż

2009-05-08


Ciężko jest dzisiaj przypomnieć sobie, kiedy zorganizowaliśmy pierwszy charytatywny koncert. Prawdopodobnie było to w pierwszym roku działalności naszej fundacji. Zawsze towarzyszyły organizowanym spartakiadom integracyjnym - wspomina Stanisław Kogut, prezes i założyciel Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Pamiętam natomiast doskonale rok, w którym zrodziła się idea połączenia koncertów charytatywnych dla osób niepełnosprawnych z tematyką papieską.      więcej
Afgański Małopolanin

2009-05-08


Chcę tutaj zostać na stałe, tutaj mam żonę, tutaj jest wielu życzliwych dla mnie ludzi - powiedział podczas konferencji prasowej senatora Stanisława Koguta - Mashal Padsha, były afgański żołnierz. 31 października 2007 roku wraz z polskimi patrolem wjechał w Afganistanie na minę założoną przez terrorystów, uległ wówczas poważnemu urazowi nóg. Dzięki polskiemu kontyngentowi trafił do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, gdzie przeszedł kilka operacji i długą rehabilitację. Podczas pobytu w Polsce, zakochał się w rehabilitantce, pani Marioli pracującej w stróżańskiej fundacji. Historia Romea z Afganistanu i Julii z Polski obiegła wówczas media. Po zakończeniu rehabilitacji Mashal musiał powrócić do rodzinnego Dżalalabadu, jednak rozpoczął starania o możliwość ponownego przyjazdu do Polski.      więcej
Oświadczenie senatorskie w sprawie telekomunikacji

2009-03-08


Moje oświadczenie kieruję do Ministra Infrastruktury, Pana Cezarego Grabarczyka. W Telekomunikacji Kolejowej prowadzona jest ciągła redukcja zatrudnienia. Przygotowane przez zarząd spółki projekty zmian organizacyjnych mają na celu uzasadnienie tych redukcji. Brak jednoznacznej koncepcji rozwoju firmy uwzględniającej realia rynkowe. Prezentowane przez zarząd spółki plany zmierzają do rewolucyjnego zburzenia istniejących struktur i eksperymentalnego budowania na gruzach nowej organizacji.      więcej
Wiceminister Gospodarki przyjechał na zaproszenie senatora.

2009-03-08


Z inicjatywy senatora Stanisława Koguta do Stróż przyjechał wiceminister gospodarki - Rafał Baniak. Podczas spotkania z przedsiębiorcami Sądecczyzny minister dzielił się swoją wiedzą na temat kryzysu gospodarczego, importu z Chin, współpracy zagranicznej. Rafał Baniak zapewnił przedstawicieli środowiska biznesu, którzy szukają coraz częściej rynków zbytu po za granicami Polski, że wszyscy pracownicy Ministerstwa Gospodarki pracujący w zagranicznych placówkach pozostają do pełnej dyspozycji. Podczas spotkania zachęcano, aby małopolscy biznesmeni odwiedzali w Warszawie ministra Baniaka, który służy poradą, a sam jest także Małopolaninem - urodził się w Myślenicach.      więcej
Oświadczenie senatorskie w sprawie Cargo
do Ministra Infrastruktury

2009-03-08


Panie Ministrze,

Środowiska kolejarskie są bardzo zaniepokojone sytuacją w spółce PKP Cargo. Segment przewozów towarowych był tradycyjnie finansową bazą, podporą PKP. Pamiętamy dobrze czas, gdy z przychodów osiąganych z przewozów towarowych skrośnie finansowano przewozy pasażerskie. PKP Cargo było jeszcze kilkanaście miesięcy temu uważane za perłę w koronie grupy PKP - za tę jej część, która ma największą rynkową wartość dzięki dysponowaniu rozwiniętym zapleczem logistycznym, siecią powiązań biznesowych, dominacji na rynku, koncentracji kadry (maszynistów, w tym także tych, którzy obsługiwali pociągi pasażerskie grupy).      więcej
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
- w sprawie spółek kolejowych

2009-02-18


Panie Premierze!

Nie wiem, jak często jeździł Pan wcześniej koleją i jak dużo uwagi mógł Pan poświęcić przemianom zachodzącym w tej branży. Pozwolę sobie na wszelki wypadek przypomnieć w skrócie wydarzenia ostatnich lat. Do końca lat osiemdziesiątych kolej była najważniejszym systemem transportowym kraju, systemem do końca tej dekady rozwijanym. Jeszcze w latach osiemdziesiątych zbudowano centralną magistralę węglową i gigantyczną stację rozrządową Warszawa Praga. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to nagła zapaść. Drastycznie spadły towarowe przewozy kolejowe, będące zawsze źródłem tak zwanego skośnego finansowania transportu pasażerskiego, i rozpoczęły się doświadczenia przeprowadzane na firmie jak na zwierzątku doświadczalnym.      więcej
Prezes PFRON-u odwiedził Stróże
2009-02-18


W Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach gościł prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Wojciech Skiba. Na zaproszenie Stanisława Koguta, senatora i oddanego osobom chorym społecznika - wraz z głównym prezesem do Stróż przyjechał także Tadeusz Mękarski - szef małopolskiego oddziału PFRON. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z całej Małopolski, samorządowcy, a także kierownicy innych instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym. Prezes Skiba odpowiadał na wszelkie pytania. Zapowiedział, że w roku 2009 budżet PFRON zostanie obcięty o 100 mln złotych w skali pełnego budżetu rocznego - 4 mld złotych.      więcej
Rozmawiano o obwodnicy dla Grybowa
2009-02-18


Z inicjatywy Senatora RP - Stanisława Koguta do Grybowa przyjechał dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Jacek Gryga. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. starosta nowosądecki Jan Golonka i burmistrz Grybowa Piotr Piechnik. Omawiano możliwość budowy obwodnicy dla miasta Grybowa, przez środek którego biegnie droga krajowa. Jest to chyba jedyny taki przypadek w Małopolsce, żeby przez środek zabytkowego miasta przebiegała główna droga krajowa - mówił podczas spotkania wójt Piechnik. Istnieją co najmniej cztery wizualizacje, propozycje opracowane przez studentów politechniki, jak może wyglądać nowa obwodnica miasta. . W trakcie spotkanie zapoznano się z tymi planami. Pytano także, czy możliwe jest, aby generalna dyrekcja wpisała budowę obwodnicy do kalendarza szybkich planowanych inwestycji.      więcejSenator Stanisław Kogut stanął w obronie zwalnianych pracowników NEWAG
2009-02-18


Stanisław Kogut uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez zagrożonych zwolnieniem pracowników firmy NEWAG w Nowym Sączu. Niemal 400 osób czuje zagrożenie utraty pracy na skutek panującej w kraju stagnacji gospodarczej. Władze firmy NEWAG zapowiedziały potrzebę przeprowadzenia redukcji zatrudnienia, ponieważ w roku 2009 nie będzie wykonanych tyle napraw taboru kolejowego, ile zakładano wcześniej. Senator Kogut podjął się sprawdzenia stanu faktycznego zleceń planowanych dla NEWAG na rok 2009. Nie powinno być aż tak źle, żeby trzeba zwalniać 400 osób stwierdził po rozeznaniu sprawy senator. Wypowiedź parlamentarzysty można wysłuchać na stronach lokalnej telewizji internetowej.   POSŁUCHAJAleksandra Natalli-Świat: finansowanie partii politycznych z budżetu państwa przeciwdziała powiązaniom korupcyjnym 2009-02-17


„Społeczeństwo polskie zapłaci za to kilkadziesiąt milionów złotych” Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za finansowaniem partii politycznych z budżetu państwa? Finansowanie partii politycznych z budżetu państwa zapewnia przejrzystość co do źródła pochodzenia tych pieniędzy i przeciwdziała powiązaniom korupcyjnym i lobbistycznym, które przed laty były w Polsce plagą. Przypomnę tylko, iż jest to mechanizm powszechnie stosowany w Europie. Ale może w dobie kryzysu gospodarczego trzeba by ten mechanizm zmienić? A czy w takim razie z powodu kryzysu gospodarczego powinniśmy zlikwidować w Polsce demokrację parlamentarną? Przecież równie dobrze można zadać sobie pytanie, czy parlament jest nam potrzebny w czasie, gdy walczymy z kryzysem ekonomicznym.      więcejNiezwykłe odwiedziny


Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak spotkał się z w Stróżach z młodzieżą szkolną, w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego, a także uczestniczył w spotkaniu noworocznym, zorganizowanym przez Senatora Stanisława Koguta. Podczas niezwykłej lekcji szkolnej, w której uczestniczył gość z Warszawy uczniowie mieli okazję zadawać pytania Markowi Michalakowi, pytano m.in. o charakter pracy Rzecznika Praw Dziecka, o to, kto może otrzymać Order Uśmiechu, a także o to ile szkół odwiedził Rzecznik i z iloma spotkał się dziećmi od chwili przyjęcia stanowiska. Marek Michalak spotkał się także z dziećmi z Przedszkola Integracyjnego w Stróżach, które przygotowały spektakl jasełkowy oraz z młodzieżą niepełnosprawną z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach.      więcejRzecznik Praw Dziecka odwiedzi Małopolskę


Z inicjatywy senatora Stanisława Koguta do Małopolski przyjedzie Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, który spotka się z samorządowcami oraz pedagogami i młodzieżą w wybranych szkołach. Marek Michalak weźmie także udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Marek Michalak urodził się 27 lipca 1971 roku w Świdnicy. Jest magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, a także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii oraz organizacji pomocy społecznej. Ponadto brał udział w licznych szkoleniach i seminariach, dotyczących pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną oraz zarządzania.      więcejOni byli świadkami historii


W najbliższych dniach do szkół gimnazjalnych i średnich od Podhala po Gorlice i Biecz trafi regulamin konkursu na młodzieżowe prace dokumentujące losy ludzi w latach 1939-1989. Pierwsza edycja konkursu ma hasło "Oni byli świadkami historii", a jego plon stanie się zaczątkiem materiałów źródłowych dla sądeckiego punktu konsultacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Pomysłodawcą konkursu jest senator Stanisław Kogut. Podobnie jak i z jego inicjatywy zostanie powołany do życia punkt konsultacyjny krakowskiego oddziału IPN. Przewodniczącym ekipy przygotowującej konkurs jest profesor historii z I LO w Nowym Sączu Michał Zacłona.      więcejDyskutowano o połączeniach kolejowych

(Panel na temat możliwości budowy szybkiej kolei)


Z inicjatywy Senatora Stanisława Koguta odbyło się spotkanie na temat budowy i modernizacji połączeń kolejowych Krakowa z Nowym Sączem, Zakopanem, Krynicą i Muszyną - w aspekcie rozwoju systemu transportu Województwa Małopolskiego. Seminarium odbyło się w Sali konferencyjnej budynku dyrekcji PKP przy Placu Matejki w Krakowie. Na początku spotkania - przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego mówił o strategii rozwoju transportu Województwa Małopolskiego. O stanie technicznym infrastruktury kolejowej na liniach: Kraków - Nowy Sącz, Kraków - Zakopane, Kraków - Krynica, Muszyna mówił dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu - Włodzimierz Zembol.      więcejWełniane rękawiczki Świętego Mikołaja

(Piąta edycja akcji "Zostań Świętym Mikołajem" odbyła się w Stróżach)


W minioną sobotę w Stróżach koło Grybowa odbyła się piąta edycja akcji "Zostań Świętym Mikołajem". Z inicjatywy senatora Stanisława Koguta zorganizowano spotkanie, na które przybyło około 1700 dzieci z całej Małopolski. Wśród atrakcji, które najmłodszym zapewnili organizatorzy warto wymienić: spektakl pantomimiczny, oparty na motywach "Dziadka do orzechów" Piotra Czajkowskiego i bajki "Brzydkie Kaczątko" - przygotowany przez dzieci głuchonieme z Nowego Sącza, występy młodych artystów utalentowanych muzycznie, tańce i piosenki przygotowane przez siostry dominikanki z Białej Niżnej, a przede wszystkim spotkanie ze Świętym Mikołajem.      więcejPracowity rok senatora - (grudzień 2008)

sprawozdanie


Minął rok pracy Stanisława Koguta w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji. Senator Kogut w dniu 19 października 2007 roku otrzymał 162139 głosów wyborców - którzy po raz kolejny zdecydowali się zawierzyć parlamentarzyście ze Stróż. Jest zastępcą przewodniczącego parlamentarnej Komisji Gospodarki Narodowej, zasiada także w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jednym z haseł wyborczych Stanisław Koguta było słynne powiedzenie "Inni mówią, a ja robię", dlatego senator postawił głównie na osobisty kontakt z mieszkańcami Małopolski. W biurach senatorskich, które funkcjonują w Stróżach, Nowym Sączu, Limanowej, Krynicy, Gorlicach, Bieczu i Zakopanem odbył 862 spotkania, w okresie od stycznia - do końca listopada 2008 roku.      więcejSenator podarował więźniom książki (grudzień 2008)Ponad 100 książek trafiło do więziennej biblioteki w zakładzie karnym w Nowym Sączu. Wśród tytułów są albumy o historii małopolskiej kolei, o Ojcu Pio, przyrodnicze - o faunie i florze, a także książki należące do literatury pięknej - powieści, poematy. Wśród dostarczonych książek jest też wiele powieści współczesnych, a nawet kryminałów. Pomysłodawcą i realizatorem idei odświeżenia więziennych bibliotek jest senator Stanisław Kogut. W październiku pierwsza tura książek pojechała do zakładu karnego w Nowym Wiśniczu,wówczas senator Kogut w towarzystwie dyrektora zakładu i ojca Stanisława Majchra przekazali do więziennej biblioteki także ponad 100 tytułów. W listopadzie przyszedł czas na wizytę w sądeckim więzieniu.      więcejNowy sztandar we wspomnienie Świętej Katarzyny (grudzień 2008)W kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski Termin, który wybrano na uroczystą eucharystię nie był przypadkowy - tego dnia kolejarze obchodzili święto patronki kolei, św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W homilii, którą wygłosił krajowy kapelan środowisk kolejarskich, ks. Ryszard Marciniak zostały przypomniane zasługi sądeckich kolejarzy. Dzisiaj poświęcimy sztandar - który jest symbolem chluby sądeckich kolejarzy. W poczcie sztandarowym obecni są ludzie, którzy z pewnością szczególnie zasłużyli się dla polskiej kolei.      więcejŁazy Brzyńskie znowu mają komunikację (październik 2008)Stanisław Kogut po interwencji sołtysa Łazów Brzyńskich - Stefana Kozika wynegocjował kursy autobusów PPKS do tej miejscowości, które kilka dni wcześniej zostały zawieszone. Kilka dni później do Biura Senatorskiego w Nowym Sączu wpłynęło pismo o następującej treści: W nawiązaniu do mojego wystąpienia z dnia 2008-09-02 z prośbą o interwencję Pana Senatora w sprawie przywrócenia organizacji komunikacjo PPKS w Nowym Sączu, na trasie Przehyba- Nowy Sącz oraz relacji Nowy Sącz-Łazy Brzyńskie - jako sołtys wsi i przedstawiciel mieszkańców osad prawobrzeżnej części Gminy Łącko - chciałem przekazać Panu Senatorowi serdeczne podziękowanie za skuteczną i natychmiastową pomoc w tej sprawie.      więcejDrogi ponad podziałami (październik 2008)Senator Stanisław Kogut apeluje o nawiązanie porozumienia ponad podziałami w sprawie budowy obwodnicy północnej dla Miasta Nowego Sącza i budowy drugiego mostu na Dunajcu w granicach miasta. Jeśli nie podejmiemy szybkich działań mających na celu udrożnienie Nowego Sącza, to za dwa lata ulice miasta i dojazdy do grodu nad Dunajcem zostaną trwale zakorkowane - uważa parlamentarzysta. Dlatego z inicjatywy Stanisława Koguta w połowie listopada odbędzie się Zbigniew Rapciak, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, samorządowcy wojewódzcy i powiatowi.      więcejBędą czytać książki (październik 2008)Zgodnie z obietnicą złożoną w czerwcu, senator Stanisław Kogut spotkał się z więźniami w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu i przywiózł ze sobą około 130 książek, które zasilą więzienną bibliotekę. W spotkaniu uczestniczyli także podpułkownik Służby Więziennej Grzegorz Koziara - dyrektor zakładu i ojciec Stanisław Majcher - jezuita, kapelan więzienny. Wśród wydawnictw dostarczonych przez senatora znalazły się książki klasyków literatury pięknej, a także albumy krajoznawcze, książki popularno-naukowe i leksykony. Senator przez półtorej godziny rozmawiał z więźniami o codziennym życiu za kratkami. Stanisław Kogut zachęcał do podejmowania możliwie jak najlepszego kształcenia się w warunkach więziennych.      więcejPomoc dla Olimpijczyka (październik 2008)Senator Stanisław Kogut wystąpił z pismem do Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie pomocy wybitnemu niegdyś reprezentantowi Polski w sportach zimowych. W odpowiedzi na wystąpienie senatora Kogut PKOL wystosował do olimpijczyka następujące pismo: Biorąc pod uwagę pańską trudną sytuację zdrowotną i finansową, prezydium PKOL na wniosek Komisji Współpracy z Olimpijczykami przyznało panu pomoc finansową w wysokości 1000 złotych, która mamy nadzieję, pozwoli na przetrwanie trudnego okresu. Podpisano - sekretarz generalny Adam Krzesiński.Mariola i Mashal. Czy będą razem?
(Gazeta Krakowska - październik 2008)Mariola z Szymbarku pokochała, leczonego w Stróżach, rannego, afgańskiego oficera. Teraz walczy, by mógł z Afganistanu wrócić do Polski. Ich los jest w rękach urzędników. Miłość nie zna granic.Także tych geograficznych. Świadczy o tym historia Marioli Koszyk z Szymbarku koło Gorlic. Jako rehabilitantka w Stróżach pomagała leczyć rannego afgańskiego żołnierza, a potem się w nim zakochała. W czerwcu musieli się rozstać, bo na rozkaz swoich dowódców wyzdrowiały kapitan Mashal Padsha musiał wrócić do targanego wojną Afganistanu. Romantyczny związek Polki i obcokrajowca został wystawiony na ciężką próbę. Jest jednak szansa,by miłość pokonała wszelkie bariery.      więcejSpartakiada jesienna w Stróżach (wrzesień 2008)W minioną sobotę, na terenach należących do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach odbyła się spartakiada integracyjna. Było to wydarzenie zamykające obchody jubileuszu 10-lecia istnienia fundacji. Głównymi organizatorami rozgrywek sportowych byli pracownicy i wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach. Maciej Olchawski, który jest kierownikiem placówki warsztatowej w przy stróżańskiej fundacji wymienia, że do zawodów przystąpiły drużyny z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Krakowa, Bochni, Brzeska, Trzebini i Polic.      więcejStanisław Kogut przy otwarciu szpitala w Nowym Targu (wrzesień 2008)Senator Stanisław Kogut uczestniczył w uroczystości oddania do użytku Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu. W uroczystości poświęcenia obiektu przez kardynała Stanisława Dziwisza udział wzięli także inni parlamentarzyści m.in. poseł Wiesław Janczyk i senator Tadeusz Skorupa. Szpital, który budowano przez trzydzieści lat będzie służył całemu regionowi podhalańskiemu. Cieszę się zawsze gdy powstają podobne obiekty. W Stróżach, gdy otwierano oddział szpitalny przy Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjnym im. Ojca Pio - wówczas najmocniej przekonałem się jak bardzo ludzie oczekują na profesjonalną pomoc w zakresie lecznictwa i ochrony zdrowia. Niech nowo otwarty szpital w Nowym Targu służy tutejszej ludności przez długie lata - powiedział senator Stanisław Kogut.      więcejSenator gościem honorowym Parowozjady 2008 (wrzesień 2008)W Suchej Beskidzkiej odbyła się IV edycja Parowozjady. Impreza została zorganizowana przez PKP Cargo i Miasto Sucha Beskidzka. Senator Stanisław Kogut został zaproszony na całodniową imprezę jako gość honorowy. W okolicach Zamku Suskiego odbyła się parada zabytkowych lokomotyw i składów kolejowych. Stare pojazdy kolejowe przybyły do Suchej Beskidzkiej ze skansenów w Chabówce, Wolszytnie i ze skansenów słowackich. W trakcie popołudniowego pokazu odbyła się inscenizacja obrony pociągu, którą przygotowali miłośnicy militariów z Bielska - Białej.      więcej

Senator uczestniczył w Agropromocji w Nawojowej (wrzesień 2008)W pierwszy weekend września, w Nawojowej odbywała się XVIII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza - Agropromocja 2008. Organizatorem imprezy był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nawojowej. Ponad dwustu wystawców prezentowało płody rolne, nowoczesny sprzęt przydatny w każdym gospodarstwie, zwierzęta oraz różne usługi. Rozegrano także kilka konkursów. Senator Stanisław Kogut ufundował puchar dla uczestników konkursu. Były także puchary dla zwycięzców konkursów "Zielone lato" i "Agroliga".      więcejŚwięto Wojska Polskiego (sierpień 2008)Senator Stanisław Kogut reprezentował sądeckich parlamentarzystów podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Nowym Sączu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Matki Bożej Niepokalanej, podczas której kazanie wygłosił ksiądz prałat Stanisław Czachor. Po mszy świętej przy dźwiękach orkiestry reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, z towarzyszeniem pocztów sztandarowych, z udziałem oficjalnych delegacji - sądeczanie przeszli na cmentarz komunalny, gdzie przy mogiłach powstańców odmówiono modlitwę za poległych żołnierzy, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.      więcejKolarze rywalizowali w Stróżach (sierpień 2008)9 sierpnia, z inicjatywy senatora Stanisława Koguta odbył się w Stróżach IV etap 46 Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Na podgrybowskich szosach ścigali się kolarze w jeździe na czas. Senator Kogut udostępnił budynek fundacji do dyspozycji zawodników i ekip wspomagających kolarzy. Mimo niesprzyjającej pogody mnóstwo kibiców przyglądało się sportowej rywalizacji. Senator Kogut uczestniczył następnie w dekorowaniu zwycięzców IV etapu wyścigu, który kończył tegoroczne zmagania w Małopolskim Wyścigu Górskim. Organizatorzy, przyjęci niezwykle ciepło w rodzinnej miejscowości Stanisława Koguta zapowiedzieli, że jeśli zostaną zaproszeni, to chętnie z imprezą zawitają w Stróżach w przyszłym roku.      więcejSenator nagrodzony przez policjantów (sierpień 2008)Podczas Święta Policji, w którym uczestniczył Małopolski Komendant Wojewódzki Andrzej Rokita, awansowano na wyższe stopnie funkcjonariuszy policji, pracujących na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego. Specjalnym grawertonem "za wspieranie polityki zintegrowanego bezpieczeństwa, realizowanego przez Miejską Komendę Policji w Nowym Sączu" uhonorowano senatora Stanisława Koguta. Obchody Święta Policji rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy tablicach upamiętniających ofiary katyńskie, następnie policjanci uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, sprawowanej w Bazylice Świętej Małgorzaty. W południe, w sali reprezentacyjnej ratusza odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięli: wiceprezydent Nowego Sącza - Jerzy Gwiżdż, parlamentarzyści: Stanisław Kogut, Arkadiusz Mularczyk i Anna Paluch, Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Miejski Policji - Witold Bodziony, wraz z zastępcami: Henrykiem Koziałem i Rafałem Leśniakiem, Starosta Nowosądecki - Jan Golonka, przedstawiciele duchowieństwa, samorządowcy, funkcjonariusze policji i zaproszeni goście.      więcejDoradca Prezydenta RP odwiedził Ziemię Sądecką (sierpień 2008)Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - Paweł Wypych odwiedził Sądecczyznę. Odbył rozmowę z senatorem RP reprezentującym w Warszawie Ziemię Sądecką - na tematy najbardziej istotne dla całego regionu. Rozmawiano m.in. o naglącej potrzebie budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej, o ochronie środowiska, o potrzebach osób chorych i niepełnosprawnych. Paweł Wypych zapoznał się także z planami budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych w Stróżach. W sposób szczególny zainteresował się nowym zbiornikiem wodnym, którego budowa ruszy na początku 2009 roku. Odwiedził także miejsce, gdzie zostanie wybudowany nowoczesny stadion sportowy, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.      więcejOŚWIADCZENIE SENATORA RP
w sprawie obrażenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  (23.07.2008)Z najgłębszym oburzeniem przyjąłem do wiadomości informację na temat wystąpienia posła Janusza Palikota w programie "Magazyn 24 Godziny", w TVN24. Zachowanie posła Platformy Obywatelskiej wskazywać może jedynie na celowe, politycznie ukierunkowane ataki na najwyższy urząd w państwie, a także na osobę pana Lecha Kaczyńskiego, który z woli Narodu jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostaje mieć nadzieję, że Janusz Palikot nie był wyrazicielem oficjalnego stanowiska ugrupowania politycznego, które reprezentuje. Jaki przykład i wzór płynie dla polskiej młodzieży, która widzi jak w naszym kraju szarga się autorytety, jak niszczy się szacunek do ludzi, którzy zawsze otaczani byli zaufaniem społecznym ?      więcej
Senator Kogut pomógł olimpijczykowi  (06.07.2008)Stanisław Bobak, ciężko chory skoczek narciarski, uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich w Innsbrucku {1976 r.) i Lake Placid (1980 r.) dostanie tysiąc złotych brutto dodatkowej stałej renty. O jej przyznaniu zadecydował premier. Przez wiele miesięcy o przyznanie pomocy Bobakowi zabiegał sądecki senator Stanisław Kogut. - Materiały złożyłem we wrześniu ubiegłego roku, a odpowiedź pozytywną od premiera dostałem dopiero teraz. Bardzo się cieszę, że sprawa ma swój szczęśliwy finał. Teraz Stanisławowi Bobakowi życzę dużo zdrowia - mówi Kogut. Do tej pory były skoczek narciarski miesięcznie dostawał 600 złotych. - Bobaka znam od lat i wiem, że jest człowiekiem bardzo skromnym - podkreśla Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego      więcej
IPN sprowadzi się do Sącza  (06.07.2008)W Nowym Sączu powstanie placówka Instytutu Pamięci Narodowej. Jak się dowiedzieliśmy, prezes IPN Janusz Kurtyka pozytywnie odniósł się do inicjatywy sądeckiego senatora Stanisława Koguta, który od kilku miesięcy zabiegał o utworzenie takiej placówki. Nie będzie to ani archiwum, ani filia instytutu, lecz placówka, której celem ma być działalność edukacyjna i zbieranie materiałów historycznych na potrzeby dokumentacji i publikacji przygotowywanych przez IPN. Ma zostać zorganizowana i rozpocząć działalność w przyszłym roku. Obecnie pomysłodawca inicjatywy wspólnie z władzami miasta zastanawia się nad lokalizacją instytucji.      więcej
Tytuł dla senatora od Rady Powiatu Nowosądeckiego  (05.07.2008)Od teraz senator Stanisław Kogut może używać tytułu Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej - takie bowiem wyróżnienie zostało mu nadane przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. Został wyróżniony wraz z innymi 31. osobami, które swą działalnością szczególnie zapisały się w dziejach naszego regionu. Stanisław Kogut został doceniony przede wszystkim za swoją działalność społeczną. - Stanisław Kogut (…) od wielu lat aktywnie angażuje się w prace społeczne na rzecz mieszkańców Ziemi Sądeckiej. Należy do wyróżniających się działaczy społecznych i samorządowych - czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego. - Z jego inicjatywy powstała Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. - Ta placówka niesie pomoc setkom osób niepełnosprawnych, wymagającym specjalistycznego leczenia - dodaje starosta nowosądecki Jan Golonka.      więcej
Puchar w rękach piekarzy  (05.07.2008)W dniach 28, 29 czerwca 2008 r na stadionach KS "Dunajec" i SKS "Start" odbyły się XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Piekarzy w Piłce Nożnej. Turniej został zorganizowany przez Nowosądeckie Koło Regionalne Sądecczyzny i Podhala przy Stowarzyszeniu Rzemieślników Piekarstwa RP. Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka i senatora Stanisława Koguta. W zawodach wzięły udział drużyny z Niemiec, Węgier, Słowacji oraz krajowa czołówka zespołów piłkarskich piekarzy z Krakowa, Tarnowa, Częstochowy, Nowego Sącza, Radomia, Katowic, Brzegu, Straduni i Pyskowic. Po niezwykle zaciętym i stojącym na wysokim sportowym poziomie turnieju mistrzostwo Polski zdobyła reprezentacja Częstochowy.      więcej
Smakowanie jagnięciny - festyn i laur barani  (04.07.2008)Już drugi raz w Łabowej odbył się festyn promujący jagnięcinę i wyroby owcze. Tym razem imprezę zorganizowano w samym centrum gminy. Razem z zabawą dla mieszkańców odbył się konkurs potraw jagnięcych przygotowywanych przez hodowców i jedną z krynickich restauracji. W konkursie potraw startowali hodowcy i jedna z krynickich restauracji. Ich kulinarne dokonania oceniało dziesięcioosobowe jury w skład którego wchodzili m.in.: wójt gminy Łabowa Marek Janczak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa Leszek Zegzda, prezes Stowarzyszenia Greenworks Nasze Karpaty Grzegorz Tabasz (współorganizator imprezy) i senator Stanisław Kogut.      więcej
Maratończycy przybiegli do Rytra  (03.07.2008)Senator Stanisław Kogut uczestniczył w dekoracji sportowców, którzy biegli w III Maratonie Wyszehradzkim z Podolińca na Słowacji do Rytra. Z trzydziestopięciostopniowym upałem zmagało się ponad 250 zawodników. W kategorii Open zwyciężyli: 1. Grzegorz Czyż (Automatyka Tarnów). 2. Tomasz Brzeski ( KW Nowy Sącz, Rytro), Paweł Moździerz (Automatyka Tarnów). Wśród kobiet najszybciej do mety dobiegły: 1. Grażyna Popiel, 2. Anna Balaśakova, 3. Jitka Wohlrabova. Senator gratulował sportowcom ich postawy i kondycji, zwłaszcza w obliczu tak wielkiego upału, w jakim przyszło im biegać      więcej
Na festynie u Ojców Jezuitów  (03.07.2008)Senator Stanisław Kogut odwiedził Sądeczan wypoczywających podczas parafialnego festynu, zorganizowanego na boisku Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu. Coroczne festyny, przygotowywane przez Parafię Ducha Świętego której duszpasterzują Ojcowie Jezuici, jest jedną z największych tego typu imprez w mieście. Senator spotkał się z parafianami i ojcem superiorem Andrzejem Baranem, a także dyrektorem gimnazjum - Joanną Wituszyńską i radnymi miejskimi - Jerzym Wituszyńskim i Józefem Kaczmarczykiem.      więcej
Dzieci z Afganistanu przyjechały odpocząć w Polsce  (01.07.2008)Na zaproszenie Polaków sześć afgańskich sierot od soboty przebywa w Stróżach koło Gorlic. Organizatorzy przyjazdu dzieci; Marek Walencik, dyrektor TVP 2, oraz sądecki senator Stanisław Kogut, prezes Fundacji Osób Niepełnosprawnych, zapowiadają, że to nie koniec pomocy ofiarom walk w Afganistanie. Omid, Naser, Roky, Tomajin, Ramin i Zafar do Polski jechali autem i lecieli samolotem aż 14 godzin. Teraz przez dwa tygodnie będą wypoczywać w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym im. Ojca Pio w Stróżach.      więcej
Wicemarszałek Senatu gościł w Stróżach W poniedziałek swoją wizytą zaszczycił sądeckie okolice wicemarszałek senatu, który przyjechał na zaproszenie senatora Stanisława Koguta do Stróż. - Przez ponad dwa lata zapraszał mnie senator Kogut i zawsze miałem mnóstwo obowiązków, spraw do załatwienia, zawsze brakowało mi czasu by zajrzeć w te piękne okolice. Dziś nadarzyła się okazja, gdyż jechałem do Krosna na 2 dni i dzięki temu mogłem w końcu zobaczyć tą piękną miejscowość. Jestem pod ogromnym wrażeniem i pełen podziwu, bo to co Staniasław Kogut opowiadał nie za bardzo nam się mieściło w głowie. To trzeba zobaczyć na własne oczy. To co robi senator jest nastawione na człowieka pokrzywdzonego przez naturę i aż łzy się w oczach kręcą. Wydaje mi się że ja już dużo w życiu widziałem i dużo wiedziałem, a tu okazuje się że tak wcale nie jest. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej wizyty i spotkania z tymi pokrzywdzonymi ludźmi - mówił Krzysztof Putra.      więcej
Dzisięciolecie fundacji w Stróżach Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach obchodzi 10-lecie istnienia. Z tej okazji senator Stanisław Kogut będący jednocześnie założycielem i długoletnim prezesem fundacji zorganizował obchody jubileuszowe. Na terenie obiektów fundacji odbyły się pokazy - szkolenie grupy bojowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, zawody integracyjne w ramach letniej spartakiady dla młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej, sympozjum naukowe poświęcone wartości życia w nauczaniu Jana Pawła II i koncert wieczorny. Na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Brathanki, Krzysztof Kiljański, Mezo, Malina Band, Katarzyna Zielińska i inni. Koncert poprowadziła Monika Richardson - znana polska dziennikarka. Patronat nad wydarzeniem sprawowała Telewizja Polska - Program 2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym jest jedną z najprężniej rozwijających się w Polsce instytucji niosących pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym. Stanisław Kogut dziękował wszystkim osobom dobrej woli, którzy od lat wspierają inicjatywy podejmowane przez fundację.      więcej
Minister Infrastruktury odpowiada na oświadczenie Stanisława Koguta W związku z nadesłanym przy piśmie z dnia 28 kwietnia br. znak: BPS/DSK-043-415/08 oświadczeniem Senatora RP Stanisława Koguta dotyczącym mieszkań zakładowych PKP w budynku położonym przy ul Opaczewskiej 16 w Warszawie, przedstawiam następujące informacje w rzeczonej sprawie. Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi przez Zarząd PKP S.A., uprzejmie informuję, iż budynek mieszkalny, o którym mowa w oświadczeniu Pana Senatora, jest wielomieszkaniowym, pięciokondygnacyjnym budynkiem powstałym w latach 1957-1959, zlokalizowanym na działce nr 15 z obrębu 2-03-08 o pow. 605 m2. W budynku tym znajduje się 40 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.725,99 m2, w tym l lokal sprzedany (dla którego założona została oddzielna księga wieczysta) oraz 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 132,83 m2.      więcej
Wreszcie będą na swoim (Gazeta Krakowska, 20 maja 2008) Danuta Kucia, mieszkanka podsądeckich Klęczan w wieku 70 lat doczekała się własnego domu podarowanego jej w prezencie. Aby mogło się to stać, trzeba było jednak nieszczęścia. Dwa lata temu jej syn Bogdan; stracił obie nogi w tragicznym wypadku na torach kolejowych. Znalazł się pod drezyną. Cudem ocalał. Trafił do sądeckiego szpitala do jednej sali z młodym chłopakiem z Nowego Sącza, dla którego przejażdżka motocyklem skończyła się utratą obu rąk. Wówczas, z inicjatywy "Gazety Krakowskiej", tysiące ludzi, szczególnie młodych, spontanicznie włączyło się w akcję pomocy 20-letniemu motocykliście. Dramatu 40-letniego Bogdana wówczas jakby nie dostrzeżono... Na szczęście, do czasu gdy o sprawie dowiedział się senator Stanisław Kogut. - Ktoś pewnego dnia uświadomił mi, że ja z tym człowiekiem pracowałem kiedyś na kolei w wagonowni. Po prostu głupio mi się zrobiło i postanowiłem się zrehabilitować. Przecież to kolega z pracy... Jak nożna było nie pomóc?! - mówi senator Stanisław Kogut, który rozpoczął akcję pomocy dla inwalidy.      więcej
Ludzie dali dom (Dziennik Polski, 20 maja 2008) Na niewielkiej parceli w Woli Marcinkowickiej stoi już drewniany domek, w którym zamieszka wkrótce wraz z matką i młodszym bratem Bogdan Górszczyk, Przed blisko dwoma laty stracił on pod drezyną kolejową obydwie nogi. Tragedię 40-letniego mężczyzny szeroko opisywał "Dziennik Polski". Jako pierwszy na nasze apele zareagował senator Stanisław Kogut. Na prośbę parlamentarzysty, składany budynek o wartości 20 tyś. zł przekazali dotkniętej przez los rodzinie Krzysztof Broński, Bogdan Ogorzałek i Krzysztof Jędrusik, właściciele Centrum Budowlanego MTM w Stróżach. Dom o powierzchni 60 m kw. to trzy pokoje, kuchnia i łazienka. Dach z blachy o wartości 15 tyś. zł ufundowali Andrzej i Jan Dudowie z Mszany Dolnej. 2700 zł, pochodzące ze sprzedaży własnego kalendarza, na rzecz częściowego wyposażenia lokum przekazali studenci WSB-NLU. Pomógł również Urząd Gminy w Chełmcu, budując drogę do działki budowlanej (stojący tam dom Danuty Kuci, matki Bogdana Górszczyka, spłonął przez kilkunastoma laty), prowadzi prace wykończeniowe, zajmuje się doprowadzeniem do posesji mediów.      więcej
Nie jest to łatwa praca. (Dziesięciolecie fundacji w Stróżach) Czym dla Pana jest fundacja, którą powołał Pan do istnienia przed dziesięciu laty? Fundacja jest dla mnie spełnieniem obietnic, jakie złożyłem niegdyś względem Boga, mojego umierającego brata i względem siebie. Stróże, które dziś jednoznacznie kojarzą się wszystkim z polską stolicą osób niepełnosprawnych są spełnieniem moich marzeń o miejscu, w którym osoby chore i doświadczone przez los mogłyby odnaleźć spokój, potrzebną profesjonalną pomoc i wypoczynek. Muszę tutaj dodać, że gdy przed laty przystępowałem do realizacji marzeń o ośrodku - centrum rehabilitacyjnym w Stróżach, gdy wielu ludzi stukało się wymownie po głowie, inspirowałem się dwiema postaciami, które w sposób szczególny umiłowały osoby niepełnosprawne.      więcej
Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych odwiedził Stróże W Stróżach gościł przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów - pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda. Wraz z posłem Markiem Łatasem i Marianem Leszczyńskim - Zastępcą Prezesa PFRON zapoznawali się z prezentacją multimedialną stadionu paraolimpijskiego, którego budowa niebawem rozpocznie się na terenach należących do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. W spotkaniu uczestniczyli również Henryk Jędrzejewski z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i Tadeusz Mękarski - szef małopolskiego oddziału PFRON. Budowa stadionu realizowana będzie na terenach dawnej cegielni w Stróżach, w najbliższych latach może na Ziemi Grybowskiej powstać jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Małopolsce. Stadion będzie mógł przyjąć cztery tysiące widzów, a wszystkie części obiektu przewidziano do użytku dla osób niepełnosprawnych. Stanisław Kogut - senator i prezes fundacji w jednej osobie poinformował, że skompletowano już pełną dokumentację potrzebną do rozpoczęcia budowy. Projekt przewiduje, że obiekt będzie wyposażony w boisko o wymiarach zastrzeżonych przez FIFA - czyli 105 na 75 metrów, z podgrzewaną płytą, a wokół boiska ma znajdować się bieżnia.      więcej
GAZETA KRAKOWSKA PRZEPRASZA SENTORA STANISŁAWA KOGUTA "Redakcja Gazety Krakowskiej przeprasza senatora Stanisława Koguta za niewłaściwe użycie w tytule publikacji zamieszczonej w Gazecie Krakowskiej, w dniu 25.09.2007 r., słów: Kandydat PiS w nadchodzących wyborach podejrzewany o fałszerstwo, oraz: Policja prześwietla senatora Koguta. Jednocześnie redakcja oświadcza, że postępowanie prowadzone przez policję, wzmiankowane w wyżej wymienionej publikacji, nie dotyczy senatora Stanisława Koguta, lecz komitetów wyborczych, w kampanii wyborczej 2005 roku."

     więcejOświadczenie senatorskie w sprawie IPN Szanowny Pan
Janusz Kurtyka
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Ziemia Sądecka przez pięćdziesiąt lat począwszy od roku 1939 doświadczała uciemiężenia w konsekwencji dążeń narodowowyzwoleńczych. Historia najnowsza południowej części Małopolski pełna jest świadectw o bohaterach i bogata w pamiątki, które wciąż odkrywamy, a wśród nich wiele jeszcze czeka na odkrycie.

W latach 2005 - 2007, gdy jako inicjator spotkań młodzieży z historią najnowszą organizowałem lekcje, które prowadzili naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej uzmysłowiłem sobie, jak wielkie oczekiwania drzemią w mieszkańcach Małopolski w związku z działalnością tej instytucji. Spotkania z historią prowadzone przez pracowników IPN odbywały się w Nowym Sączu, Nowym Targu, Gorlicach, Grybowie, Limanowej i mniejszych miejscowościach. Młodzież przybywała na spotkania z poważnymi pytaniami, na każde spotkanie przychodzili historycy pracujący w małopolskich szkołach i uczelniach wyższych. Każde z tych spotkań cieszyło się sporym zainteresowaniem lokalnych mediów. Często pytano o możliwość powołania przyszkolnych kół historycznych, pracujących pod patronatem IPN.      więcej
Nowe biuro w Bieczu, IPN w Nowym Sączu ? W ostatnim czasie senator Kogut otworzył kolejne, nowe biuro w Bieczu. Ceremonii poświęcenia biura przewodniczyli - miejscowy proboszcz diecezjalny i gwardian księży franciszkanów. W otwarciu nowego biura senatorskiego uczestniczyli samorządowcy - ze starostą gorlickim Mirosławem Wędrychowiczem na czele, lokalni działacze PiS, a także mieszkańcy Biecza. Stanisław Kogut podczas konferencji zapowiedział również, że będzie zabiegał o utworzenie delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Nowym Sączu. - Są prowadzone bardzo zaawansowane rozmowy w tej sprawie, niedługo będę składał oświadczenie w senacie, w którym poproszę o możliwość powołania delegatury IPN na Sądecczyźnie - zdradził senator.      więcej
Lot po zdrowie, Opłatek w Stróżach Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gen. bryg. Jerzy Biziewski , osobiście pożegnał odlatującego na leczenie do Polski 26 letniego porucznika afgańskiej armii Mashala B. Jego rehabilitacją w naszym kraju zajmie się Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Poszukiwania ośrodka, który zajmie się rehabilitacją 26 letniego porucznika trwały praktycznie od momentu, gdy obaj ranni w zamachu bombowym na konwój żołnierze, Polak i Afgańczyk, trafili do wojskowego szpitala w Bagram. Już wtedy było bowiem wiadomo, że choć lekarze są w stanie zoperować obu, to na niezbędną później rehabilitację, może liczyć tylko polski żołnierz. W poszukiwania kliniki w Polsce, która zajęła by się leczeniem Afgańczyka bardzo mocno zaangażował się dowódca PKW Afganistan, stawiając to zadanie sobie jako jeden z priorytetów.      więcej
List do Senatora RP Szanowny Panie Senatorze, ośmielę się o napisanie kilku słów, które już dawno powinny paść z moich ust, ale dopiero teraz jest pora na to. Wiele do Pana zostało skierowanych pism o przeciwstawnej treści, pism które ja kierowałem w dobrej wierze i też były takie , od moich zmanipulowanych kolegów i strachliwego dyrektora , który w obawie przed sprawiedliwością przeszedł siebie. Wiedziałem że mimo dowodów mojej niewinności, trudno będzie dowieść swych racji w obliczu wprost furii i ataków ze strony pracodawcy. Ale sprawiedliwości stało się zadość i załączone wyroki sądowe , świadczą o mojej niewinności i niesłusznym zwolnieniu, fałszywych oskarżeniach, kłamstwach i obelgach i celowym działaniu aby zniszczyć tą Solidarność na którą się tak powołują moi prawie koledzy.      więcej
Podziękowanie dla Senatora RP 

Składam serdeczne podziękowanie za pomoc w uzyskaniu trudno dostępnego leku, niezbędnego do poprawy mojego stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Z poważaniem i wielką wdzięcznością:

Michał Kulig
Brzezna 187, 33-386 Podegrodzie


Członek Zarządu, Dyrektor Promocji i Spraw Społecznych PKP do Senatora RP W związku z Pana pismem z dnia 28.08.2007 r. (sygn. BS/214/08/2007) popierającego postulat zawarty w załączonej do ww. wystąpienia prośbie Pana Zygmunta Rynduch w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego Krynica - Gdynia poza letnim sezonem turystycznym uprzejmie informuję. Zgodnie z .ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86, póz. 789, z późn. zm.) organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich o zasięgu międzywojewódzkim, z wyjątkiem przewozów kwalifikowanych, należy do zadań ministra właściwego do spraw transportu, działającego w tym zakresie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych      więcej
Przewodniczący ds. Rodziny Episkopatu Polski do Senatora RP Szanowny Panie Senatorze! Pragniemy podzielić się naszą troską o małżeństwa i rodziny w kontekście ostatnich wypowiedzi Przedstawicieli Rządu RP na temat sztucznych zapłodnień "in vitro". W nawiązaniu do tych wypowiedzi Rada ds. Rodziny pragnie przypomnieć nauczanie Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza Ojca Świętego Jana Pawła II, dotyczące tej kwestii. Liczne te wypowiedzi o niegodziwości i niedopuszczalności metody "in vitro" można ująć w kilku stwierdzeniach. Po pierwsze - przy każdej próbie w tej metodzie giną liczne embriony jest to rodzaj wyrafinowanej aborcji. Po drugie -każde dziecko ma prawo zrodzić się z miłosnego aktu małżeńskiego jego rodziców. I po trzecie - dziecko nie jest rzeczą i nawet przyszli rodzice nie mogą powiedzieć, że mają do niego prawo, zwłaszcza, że to "prawo" jest zawsze okupione śmiercią jego braci i sióstr.      więcej
Minister Finansów do Senatora rp Odpowiadając na Pana interwencję z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów wykorzystywanych na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, uprzejmie informuję. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, póz. 60 ze zm.) ma obowiązek dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).      więcej
Minister Skarbu Państwa do Senatora RP W odpowiedzi na przesłane do Ministra Skarbu Państwa przy piśmie z dnia 04.12.2007r. oświadczenie złożone przez Pana Senatora Stanisława Koguta z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie możliwości skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ENION S.A. z siedzibą w Krakowie przez pracowników Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów Sp. z o.o., uprzejmie informuję: Proces nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom ENION S.A. odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, póz. 1397 z późn. zm.). Zgodnie z art. 36 ust. 4 w/w ustawy akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na łączny okres zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym i spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa.      więcej
Senator Stanisław Kogut spotkał się z Sądeczanami Senator Stanisław Kogut spotkał się z mieszkańcami Nowego Sącza i złożył wszystkim przybyłym na świąteczne spotkanie, życzenia bożonarodzeniowe. Licznie przybyłych do Rynku sądeczan przywitał Prezydent Miasta, a ksiądz prałat dr Andrzej Jeż pobłogosławił opłatki. Wśród składających sądeczanom życzenia byli obecni również Zastępcy Prezydenta Miasta - Bożena Jawor i Jerzy Gwiżdż, Poseł na Sejm RP - Arkadiusz Mularczyk, Senator RP - Stanisław Kogut, Przewodniczący Rady Miasta - Artur Czernecki, Proboszcz Parafii pw. Świętego Kazimierza - ksiądz dr Jan Siedlarz, założyciel i długoletni Rektor WSB-NLU Krzysztof Pawłowski, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA - Anna Lipińska - Zwolińska, sądeccy radni i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta.      więcejMarszałek Województwa Małopolskiego do Senatora RP Szanowny Panie Senatorze.

W odpowiedzi na pismo BS-NS/48/10/2007 z dnia 26.10.2007r., dotyczące komunikacji kolejowej w Gorlicach uprzejmie informuję, że w obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy kursują dwie pary pociągów osobowych relacji Stróże - Biecz - Stróże, zatrzymujących się na stacji Gorlice Zagórzany i skomunikowanych w stacji Stróże z pociągami do Tarnowa. Należy zauważyć, że pociągi osobowe obsługujące region Gorlic cechują się niską frekwencją podróżnych a w konsekwencji dużym deficytem. Z tego powodu, w roku 2006 zostały odwołane pociągi kursujące pomiędzy stacjami: Gorlice i Gorlice Zagórzany. Ich średnie pokrycie kosztów przychodami nie przekraczało 14%. Ograniczono również liczbę pociągów na linii Stróże - Biecz.      więcejMinister Infrastruktury do Senatora RP Szanowny Panie Senatorze

Odpowiadając na pismo Pana Senatora (BS-S/229/10/2007 z dnia 12 października br.) skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce, uprzejmie informuję, co następuje. Liberalizacja sektora przewozów towarowych w Polsce jest następstwem wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz nowelizacji w roku 2003 r. ustawy o transporcie kolejowym. Od tego czasu Urząd Transportu Kolejowego wydal kilkudziesięciu przewoźnikom licencje na przewóz ładunków koleją. Aktualnie, spośród 87 licencjonowanych przewoźników, tylko kilkunastu faktycznie realizuje działalność przewozową a dziesięciu z nich wykonuje 95% przewozów towarowych.      więcejMinister Infrastruktury do Senatora RP Szanowny Panie Senatorze

Odpowiadając na pismo Nr BS-S/242/11/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej zadania "Przebudowa drogi nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna w gminie Muszyna", uprzejmie informuję, że prace nad podziałem środków z ww. rezerwy zostały zakończone w miesiącu maju br., a kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych została w całości rozdysponowana. Jednocześnie pragnę poinformować, że właściwym do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej jest zarząd powiatu. W przypadku ewentualnego dofinansowania przebudowy drogi nr 1517 K Żegiestów -Szczawnik Muszyna właściwym do złożenia wniosku jest Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Obecnie trwają prace nad ustaleniem wspólnie z Ministrem Finansów oraz Stroną Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dodatkowych kryteriów na rok 2008, wg których weryfikowane i oceniane będą wnioskowane przez samorządy inwestycje. Przedstawiając powyższe, uprzejmie wyjaśniam, że informacja o możliwości uzyskania dofinansowania i terminie składania wniosków wysyłana będzie zwyczajem lat ubiegłych do wszystkich zarządców dróg samorządowych.

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz - Sekretarz StanuMinister Zdrowia do Senatora RP Szanowny Panie Senatorze

W odpowiedzi na wystąpienie Młodych Lekarzy w sprawie Lekarskiego Egzaminu Państwowego, przesłane przy Pana Senatora piśmie znak: BS-S-244/11/2007, pragnę ustosunkować się do podniesionych kwestii i uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Egzamin państwowy kończący staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów został wprowadzony ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 28, póz. 152 z 1997 r. z późn. zm.), jednakże wskutek wydłużania "vacatio legis" w tym zakresie został przeprowadzony po raz pierwszy dopiero w roku 2004.      więcejProśba o interwencję i wyjaśnienie kwestii zaliczenia okresu pracy w Zespole Elektrowni Wodnych Rożnów Spółka z o.o. do łącznego okresu zatrudnienia w spółce ENION S.A.  Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z prośbą o interwencję i wyjaśnienie kwestii zaliczenia okresu pracy w Zespole Elektrowni Wodnych Rożnów Spółka z o.o. do łącznego okresu zatrudnienia w spółce ENION S.A. powstałej w wyniku konsolidacji spółek dystrybucyjnych między innymi Zakładu Energetycznego Kraków SA, który został skomercjalizowany w dniu 30.09.1993r., uprawniającego pracowników i emerytów elektrowni z Rożnowa do nabycia nieodpłatnie akcji Skarbu Państwa. Zarząd spółki ENION S.A. ogłosił w październiku 2007 roku listę uprawnionych pracowników w przedsiębiorstwie państwowym, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach. Nie uwzględniono tam 10 lat pracy pracowników zatrudnionych w spółce Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów Spółka z o.o. powstałej w wyniku restrukturyzacji wewnętrznej spółki Zakładu Energetycznego Kraków S.A., który współtworzył spółkę ENION S.A.      więcejOpodatkowanie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz opodatkowanie domów pomocy społecznej. Odpowiadając na pismo z dnia 8 iipca 2003 r. znak (...) dotyczące podatku od nieruchomości -Ministerstwo Finansów wyjaśnia: Zgodnie z art 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84 ze zm.) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych podlegają opodatkowaniu niższą, preferencyjną stawką w stosunku do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innego rodzaju. Definicja pojęcia "świadczenie zdrowotne" znajduje się w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408 ze zm.).      więcejOświadczenie w sprawie pomówień medialnych Oświadczam, jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej, że podane w publikacjach informacje na mój temat, iż miałem jakikolwiek związek z wyznaczeniem przystanku w Stróżach dla pociągu EuroCity "Józef Bem" - są nieprawdziwe. Nie czyniłem żadnych starań w tej sprawie. Jest to autonomiczna decyzja dyrekcji EuroCity. Stróże zawsze były ważnym węzłem kolejowym i decyzja w opisywanej sprawie może mieć uzasadnienie czysto kalkulacyjne.

Odcinam się od wszystkich publikacji szkalujących moje dobre imię i uważam całą sprawę za nagonkę polityczną na moją osobę. Nie miałem okazji wypowiedzieć się w tej sprawie dla żadnego z wydawnictw, które podchwyciły rzekomą rewelację. Taki stan rzeczy nie ma nic wspólnego z dziennikarską rzetelnością.

Dlatego ubolewam nad całym zajściem. Senator Stanisław Kogut nie potrzebuje osobiście, żeby pod jego domem przystawał pociąg EuroCity. Kto myśli inaczej - naraża się na śmieszność.

Stanisław Kogut - Senator Rzeczypospolitej Polskiej


  Stanisław Kogut inicjatorem ułatwień komunikacyjnych W Nowym Sączu trwają konsultacje w temacie usprawnień komunikacyjnych. W ubiegłym tygodniu w ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta miasta Ryszarda Nowaka z prezesem, dyrektorem generalnym PKP S.A. Andrzejem Wachem, senatorem RP Stanisławem Kogutem i prezesem sądeckiego PPKS S.A. Józefem Jareckim. Dyskutowano na temat utworzenia jednego, wspólnego centrum komunikacyjnego, w skład którego mogłyby wchodzić: dworzec PKP oraz baza autobusowa dla PPKS S.A. i przewoźników prywatnych.     więcej


  Stanisława Koguta rekomendują:Marszałek Sejmu RP - Ludwik Dorn Nie wiem jak Stanisław znajduje na to wszystko czas: kolej, polityka międzynarodowa, sprawy społeczne i jeszcze ta niezwykła fundacja. Praca na rzecz osób niepełnosprawnych jest mi znana, dlatego tym bardziej jestem pełen uznania dla pracy senatora Koguta.

Ludwik Dorn - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Biskup Tarnowski - Wiktor Sworc Hospicjum, które wybudowała powołana przez Stanisława Koguta fundacja, jest przykładem prawdziwego i bezinteresownego miłosierdzia względem drugiego człowieka.

Wiktor Skworc - Biskup Ordynariusz Tarnowski


prof. Janusz Kawecki i dr. Antoni Zięba (Radio Maryja) Stanisław Kogut przykładał swą rękę do działań na rzecz wartości, takich jak Bóg, Kościół Polski, Naród. Jest orędownikiem obrony życia i godności człowieka.

Dr inż. Antoni Zięba - prezes Pro Life

Senator Kogut w senacie, w wymiarze ogólnopolskim broni praw rodziny. Znam jego wieloletnią pracę w tym zakresie.

Prof. dr hab. Janusz Kawecki
Minister Gospodarki - Piotr Grzegorz Woźniak Jest u was na Ziemi Gorlickiej ambasador broniący skutecznie waszych spraw. Stanisław Kogut zaprosił mnie do Gorlic, ponieważ widzi wielki potencjał gospodarczy drzemiący na tym terenie. We wszystkich ministerstwach już chyba słyszeli o gorlickim Glimarze i Gliniku.

Minister Gospodarki - Piotr Grzegorz Woźniak.


Minister Transportu - Jerzy Polaczek Linia Podłęże - Piekiełko jest priorytetem dla Małopolski, przyjechałem do Nowego Sącza na zaproszenie senatora Stanisława Koguta, żeby wysłuchać, co w tej sprawie mają do powiedzenia lokalni samorządowcy.

Minister Transportu - Jerzy Polaczek


Biskup Pomocniczy Krakowski - Albin Małysiak Cenię Stanisława Koguta za prawdziwy, głęboki patriotyzm.Biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej - Albin Małysiak


Prezydent Nowego Sącza - Ryszard Nowak Senator Stanisław Kogut jest dobrym przykładem na to, jak ma wyglądać współpraca parlamentarzysty z władzami samorządowymi.

Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza


Wiceminister Edukacji - Anna Zawisza Trzeba walczyć o utrzymanie małych szkół. Łatwo jest burzyć, ale odbudować będzie bardzo trudno. Inwestycja w dzieci jest bezcenna. Nie niszczmy małych szkół wiejskich, które są często jedynym ośrodkiem kultury na danym terenie. Jestem wdzięczna senatorowi Kogutowi za to, że wspiera mnie w staraniach o utrzymanie małych szkół.

Była Wiceminister Edukacji - Anna ZawiszaMinister Rolnictwa - Jerzy Jurgiel Zalegalizowanie wyrobów regionalnych, w tym łąckiej śliwowicy, to rzecz niezwykle ważna dla Polski. Nasze wyroby muszą być rozpoznawalne na rynkach całej Europy. Dziękuję senatorowi Stanisławowi, że mnie zaprosił do pięknego Łącka.

Były Minister Rolnictwa - Krzysztof Jurgiel

Wiceminister Rozwoju Regionalnego - Władysław Ortyl Stanisław Kogut zaprosił mnie na tą piękną Ziemię Limanowską. Jestem mu za to wdzięczny. Teraz będę lepiej zorientowany w problemach i potrzebach tutejszych mieszkańców.

Wiceminister Resortu Rozwoju Regionalnego - Władysław Ortyl.

Minister Zdrowia - Zbigniew Religa Jestem pod wielkim wrażeniem piękna fundacji i niezwykle ważnej pracy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Stanisław Kogut zbudował coś tak wspaniałego, że nie mam ochoty stąd wyjeżdżać.

Minister Zdrowia - Zbigniew Religa o Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz - Zaleski W Nowym Sączu oczywiście popieram senatora Stanisława Koguta (lat 54), startującego po raz kolejny do Senatu z listy PiS. To nie tylko mój serdeczny druh i przyjaciel, ale i charyzmatyczny przewodniczący kolejarskiej "Solidarności". Jednak jego największą zasługą jest działalność charytatywna. Wychowany w głęboko wierzącej rodzinie cały swój wolny czas poświęca organizowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnej. Założył specjalną Fundacje Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, a w swoich rodzinnych Stróżach k. Grybowa założył Warsztaty Terapii Zajęciowej i Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe im. bł. Ojca Pio. Otrzymał za to Medal im. św. Brata Alberta od Fundacji im. Brata Alberta w radwanowicach, której jest współpracownikiem.

(Zdjęcie dzieki uprzejmości serwisu: www.fakty.inetria.pl)Jan Puchała - Starosta Limanowski Poproszony przez "Głos Małopolski" o ocenę dwuletniej działalności Senatora RP Stanisława Koguta na terenie Powiatu Limanowskiego, odpowiedział że ocena ta jest bardzo wysoka, adekwatna do wniesionego trudu Senatora i wymiernych efektów Jego działań. Dodał również, że życzy sobie osobiście w ślad za społecznym odgłosem mieszkańców Ziemi Limanowskiej - aby tak dobrze było dalej i zawsze. Na poparcie tej opinii, Pan Starosta przytacza konkretne interwencje i starania Senatora Koguta w realizacji tak ważnych dla powiatu zadań jak: remont drogi sfinansowany z rezerwy celowej Ministerstwa Transportu, jak przyśpieszenie wykonawstwa drogi krajowej numer 28, no i oczywiście konglomerat energicznych działań, argumentacji i perswazji w odniesieniu do tak potężnego tematu jak modernizacja linii kolejowo-drogowej Podłęże - Piekiełko, z obydwoma odgałęzieniami, na Zakopane i Muszynę. Są to tylko te najbardziej społecznie ważkie sprawy i tematy, a obok nich jest codzienny niemal kontakt roboczy z senatorem, konsultacje i porady. Wszystkie te działania spina klamra przedwyborczego hasła Stanisława Koguta : " Inni mówią, a ja robię" , które w naszych limanowskich warunkach, potwierdza się znakomicie i w pełni. Widzę się jako starosta, w duecie z senatorem, takim senatorem jakim jest Stanisław Kogut, w pokonywaniu wszystkich przeciwności i trudności życia społecznego i samorządowego.
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski Ocena zarówno władz powiatowych jak głównie mieszkańców, jest ze wszech miar pozytywna, zbudowana na bazie rozlicznych i bliskich kontaktów ze społeczeństwem, dużego zainteresowania się sprawami ludzi gór i ich losami. Obok tych argumentów liczyć się muszą konkretne i wymierne efekty, które są i zadecydują w procesie przedterminowych, wyborów. Wśród tych konkretów jest przede wszystkim wielkie, zasadnicze i skuteczne dla ostatecznego rezultatu, zaangażowanie się Senatora Koguta w modernizację linii kolejowo-drogowej Podłęże - Piekiełko - Zakopane, w dokończenie budowy szpitala w Nowym Targu oraz inne akcje pomocowe w wielu zakresach infrastrukturalnych i komunikacyjnych, czynione na najwyższych szczeblach decyzyjnych - stwierdza Starosta Faber i dodaje, że sztandarowe hasło Senatora " inni mówią, a ja robię" tu u nas sprawdza się stuprocentowo.Jestem wdzięczny senatorowi (Starosta Gorlicki o służbie Stanisława Koguta - drugiemu człowiekowi)

Ocena pracy Senatora Koguta nie jest łatwa, ponieważ Stanisław pokazał nam jak można pełnić misję, jak można służyć wyborcom, społeczeństwu w sposób zupełnie nowatorski. Zanim Stanisław Kogut został parlamentarzystą, mieliśmy do czynienia z sytuacją, że to samorządowcy jeżdżą do biur poselskich, do Nowego Sącza, a nawet czasem dalej do Warszawy. On - jako pierwszy parlamentarzysta, zaraz po wyborze do senatu przyjechał do nas, do wyborców aby podziękować za zaufanie. Od tamtej chwili senator Kogut regularnie nas odwiedza, regularnie interesuje się naszymi sprawami, zawsze zadaje pytanie - jak można pomóc. Jest to zupełnie nowy sposób pełnienia mandatu parlamentarzysty.

     więcejPrezes PFRON do Senatora Stanisława Koguta Szanowny Panie Senatorze.

W odpowiedzi na pismo Pana Senatora z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia funduszu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkól średnich w związku z kierowanym do Pana Senatora pismem Pani Elżbiety Węgrzynowskiej (33-322 Korzenna 372) z dnia 7 lipca 2007 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, jak następuje: Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U nr 115, póz. 791), dokonana została zmiana art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, z późn. zm.).

     więcejPrzedstawicielka Polonii do Marszałka Senatu RP Szanowny Panie Marszałku.

Jestem Polką od 25 lat mieszkającą w Wittenbergu w Niemczech. Pochodzę z Nowego Sącza, do którego przyjeżdżam każdego roku na wakacje. W tym roku przez trzy tygodnie zwiedzałam miasto i okolice. Trafiłam też do Stróż - wsi, w mojej pamięci biednej i zawsze zaniedbanej. Jednak to, co teraz zobaczyłam ja i moja rodzina - bardzo nas zaskoczyło i zmieniło nasze wyobrażenie o tej miejscowości. To już nie jest wieś, ale prawdziwe osiedle, godne pokazania wszystkim - od Centrum Rehabilitacyjnego, szkoły, przedszkola integracyjnego, wyremontowanych ulic i chodników - aż po obiekty hipoterapii i hospicjum. Trudno uwierzyć, że to wszystko jest zasługą jednego człowieka - Senatora Stanisława Koguta - pochodzącego z tego terenu. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem Stróż i piękna myśli ludzkiej i czynu.

Postanowiłam napisać do Pana Marszałka te słowa z równoczesną prośbą o wyróżnienie dla Senatora Stanisław Koguta za to wszystko, co uczynił.

Polonia Niemiecka potrafi docenić pracę, którą wykonał jeden człowiek.

Gratuluję Polsce takiego senatora - Małgorzata Finger
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych. Narodowa Instytucja Kultury - do Senatora RP Stanisława Koguta Szanowny Panie Senatorze.

Uprzejmie informuję, że przystępujemy do opracowania wstępnych kosztorysów realizacji projektów zabezpieczenia wskazanych przez Starostę Nowosądeckiego Pana Jana Golonkę zabytków. Wstępne kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów całego programu, zostaną przygotowane przez działającego z nami w porozumieniu i w naszym imieniu Pana Marka Molendę, doświadczonego projektanta zabezpieczeń obiektów zabytkowych. Wyniki naszych prac będą gotowe do końca września 2007. W przygotowaniach kosztorysów pomijamy kamienice mieszkalne nie widzimy bowiem w tej chwili możliwości rozwiązania problemów sterowania i lokalizacji central systemów alarmu pożaru. W najbliższym czasie wystąpimy do Nowosądeckiego Starosty Powiatowego o wydanie odpowiedniego zaświadczenia dla Pana Marka Molendy i osoby przez niego wskazanej, tak by miał formalną podstawę do kontaktów z właścicielami zabytków i zbieraniu informacji niezbędnych do sporządzenia kosztorysu.

Dyrektor Piotr Ogrodzki
Wiceprezes PAIiIZ do Senatora Stanisława Koguta Szanowny Panie Senatorze.

Pragnę złożyć Panu Senatorowi serdeczne podziękowania za zaszczycenie swoją obecnością i wystąpienie podczas konferencji "Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej z krajami Półwyspu Arabskiego" w dniu 25 maja 2007r. Jestem przekonana, że poruszone w wystąpieniu Pana Senatora kwestie związane zarówno ze znaczeniem polsko-arabskich kontaktów dla rozwoju polskiej gospodarki jaki i z perspektywami rozwoju nowych kierunków współpracy, przyczynią się do rozszerzenia i umocnienia stosunków gospodarczych między Polską a krajami Półwyspu Arabskiego.

Wiceprezes Zarządu
Anna Kamińska
Wojewoda Małopolski do Senatora Stanisława Koguta Szanowny Panie Senatorze.

Odpowiadając na wniosek Pana Senatora z dnia 4 lipca 2007 roku o zmianę rozporządzenia Nr 5/05 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 309, póz. 2238), poprzez złagodzenie zakazu realizacji na obszarze Parku inwestycji zaliczanych do grupy przedsięwzięć związanych z rekreacją i obsługą sportów zimowych, uprzejmie informuję, iż obowiązujące w chwili obecnej na tym obszarze przepisy prawne, dotyczące tak parku krajobrazowego, jak i obszaru Natura 2000 (Rząd Polski w styczniu 2006 roku oficjalnie zgłosił do Komisji Europejskiej obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego do objęcia ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), nie przekreślają w sposób jednoznaczny lokalizacji ww. przedsięwzięć.

     więcejZastępca Głównego Inspektora Pracy do Senatora Szanowny Panie Senatorze.

Nawiązując do pisma Pana Senatora z dnia 16 maja 2007 r. znak BS-S/1 23/05/2007 uprzejmie informuję, że w celu zbadania zarzutów podniesionych przez Pana Ryszarda Jakóbczyka Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Sanatorium "Leśnik-Drzewiarz" w Krynicy inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzili kontrolę w Sanatorium "Leśnik - Drzewiarz" w Krynicy w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ustawy o związkach zawodowych. Czynności kontrolne zostały zakończone w dniu 9 lipca 2007 r. w związku z koniecznością zebrania szeregu istotnych dokumentów i wyjaśnień (ustnych i pisemnych) od kontrolowanego pracodawcy, pracowników i Pana Ryszarda Jakóbczyka oraz oczekiwaniem na zgodę Sądu Rejonowego Wydział Pracy w Nowym Sączu na zapoznanie się z aktami sprawy z powództwa Ryszarda Jakóbczyka (sygn. akt IV P 63/07).

     więcejMinister Transportu do Senatora Stanisław Koguta Szanowny Panie Senatorze.

W nawiązaniu do pisma Pana Senatora z dnia 19 czerwca 2007 r., znak: BS-S/1 57/06/2007, dotyczącego poprawy dostępności komunikacyjnej wschodniej części Województwa Małopolskiego, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. Odnosząc się do pierwszego zagadnienia poruszonego w wystąpieniu Pana Senatora dotyczącego modernizacji drogi krajowej nr 73 na odcinku Tarnów - Szczucin, uprzejmie informuję, że ograniczona wysokość dostępnych środków finansowych na realizację wszystkich koniecznych inwestycji drogowych, przesuwa w czasie rozpoczęcie modernizacji odcinka drogi krajowej nr 73

     więcejOświadczenie Senatora RP 

Jerzy Polaczek Minister Transportu ul. Chałubińskiego 4/6 02-922 Warszawa

O ś w i a d c z e n i e

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z ukazaniem się artykułu pt. " Finansowe kłopoty Kolei Mazowieckich" w dodatku do "Dziennika" The Wall Street Journal, w czwartek 14 czerwca 2007 roku, w którym czytamy: - "Koleje mazowieckie , spółka Samorządu Województwa Mazowieckiego winna jest spółce "PKP Przewozy Regionalne" 45 mln złotych z tytułu zaległych opłat za dzierżawę zestawów trakcyjnych dzierżawionych przez Koleje Mazowieckie. - Województwo Mazowieckie posiada w spółce Koleje Mazowieckie 95% udziałów, a pozostałe 5% należy do spółki "PKP Przewozy Regionalne". - Koleje Mazowieckie znajdują się na granicy bankructwa, ale zarząd spółki nie chce ujawnić wyników finansowych i przewozowych za rok 2006", proszę Pana ministra o odpowiedź na następujące pytania:      więcejMarszałek Sejmu RP z wizytą w Stróżach 

Senator Stanisław Kogut gościł w Stróżach Marszałka Sejmu RP - Ludwika Dorna i Ambasadora Kuwejtu w Polsce - Khaleda Al Shaibaniego. Dostojni goście zwiedzili obiekty Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, a także wzięli udział w koncercie poświęconym pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Marszałek Sejmu był pod dużym wrażeniem obiektów stróżańskiej fundacji. Sam wspiera aktywnie dogoterapeutów i temat pomocy drugiemu człowiekowi nie jest mu obcy. Ludwik Dorn i ambasador Shaibani zwiedzili budynek Hospicjum im. Chrystusa Króla, przedszkole integracyjne, obiekty hipoterapii, gabinety rehabilitacyjne Centrum Rehabilitacyjnego i halę sportową. Podczas konferencji prasowej w Nowym Sączu marszałek stwierdził, że takich inicjatyw społecznych, jak ta - podjęta przez Stanisława Koguta, powinno być znacznie więcej w Polsce. Goście uczestniczyli także w obiedzie, podczas którego rozmawiali z senatorem Stanisławem Kogutem i dyrektorem Zygmuntem Fryczkiem na temat rozwoju fundacji i wspierania środowisk osób niepełnosprawnych      więcejNiezwykły koncert 

Stało się to już tradycją, że na płytę stróżańskiego stadionu, każdego roku przyjeżdżają tysiące ludzi z całej Małopolski. Dzieje się tak za sprawą koncertów, które z inicjatywy senatora Stanisława Koguta odbywają się w tej właśnie miejscowości. Są to duże produkcje telewizyjne, z udziałem najznakomitszych artystów scen polskich. Zawsze jednak organizatorom przyświeca jeden cel - uczczenie pamięci po papieżu Janie Pawle II. Wcześniej, za życia Ojca Świętego, podobne koncerty były organizowane jako dar dla Wielkiego Polaka. Podczas wielkiego widowiska, na scenie pojawiają się artyści zdrowi i niepełnosprawni. W tym roku w Stróżach zagrali: "Brathanki", "Dzieci z Brodą" , Tomasz Kamiński, Natalia Kukulska, Piotr Pałka z Voce Angeli, Natalia Niemen, Mateo i inni.      więcejKonferencja w Stróżach 

Ciekawym wydarzaniem, które miało miejsce w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Stróżach była konferencja pt: "Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II". Konferencję zorganizowano w ramach cyklu sympozjów naukowych, poświęconych nauczaniu Papieża Polaka, odbywających się w ostatnich latach w małopolskiej stolicy osób niepełnosprawnych. Tegorocznymi prelegentami byli: dr Dorota Kornas - Biela, dr Antoni Zięba i prof. Janusz Kawecki. Podczas sympozjum, można było wysłuchać wykładów na temat ochrony życia poczętego, a także powrócić do wypowiedzi Jana Pawła II na temat wartości życia ludzkiego, od chwili poczęcia - po śmierć. Profesor Janusz Kawecki przywoływał wzorcowe modele rodziny chrześcijańskiej, m.in. rodzinę błogosławionego Jerzego Ciesielskiego.      więcejCenzurka dla parlamentarzysty 

W pojedynku na siłę przebicia z Przemysławem Gosiewskim, który sprawił, że we Wieszczowie zatrzymuje się ekspres "Malinowski" sądeccy parlamentarzyści na razie nie mają szans. Jednak na tle leniuchów, których w parlamencie nie brak - błyszczą! Nie jest wykluczone, że w niedalekiej przyszłości Gosiewski będzie się jednak musiał schować ze swoją stacją Włoszczowa, jeśli naszym uda się wywalczyć pieniądze na starosądeckie lotnisko, szybką kolej z Limanowej do Nowego Sącza i na budowę "sądeckiego Hollywood". Takie postawili przed sobą cele. Jak pracowici i na ile skuteczni w swojej pracy byli dotąd nasi parlamentarzyści? Postanowiliśmy to sprawdzić wertując dane udostępnione przez kancelarię Sejmu i pytając wprost samych zainteresowanych. Warto pamiętać, że reprezentują nas za całkiem przyzwoite wynagrodzenie, które wynosi teraz 9669 zł 80 gr. Prócz tego otrzymują 2417 zł 145 gr diety.      więcejDelagacja Jordanii w Małopolsce 

Z inicjatywy senatora Stanisława Koguta, w Krynicy - Zdrój gościli dyplomaci z Jordanii. Przedsiębiorczy senator, pochodzący ze Stróż zasłynął w ostatnich latach m.in. dzięki odbudowaniu współpracy gospodarczej miedzy Polską a Kuwejtem. Teraz przyszedł czas na ożywienie kontaktów z kolejnym krajem arabskim - Jordanią. Bliskowschodniej delegacji przewodniczył dr Moh'd Halaiqah - senator Królestwa Jordanii, biznesmen, który sprawował także urząd wicepremiera. Rozmawiano na temat nawiązania współpracy Polski z Jordanią w sferze turystyki, a także wymiany towarowej. Według arabskich dyplomatów - Polska jest bardzo atrakcyjnym turystycznie krajem, a wody mineralne rozlewane w Krynicy są produktem najwyższej jakości      więcejLodołamacz dla Senatora 

Senator Stanisław Kogut został uhonorowany przez Kapitułę Polskiej Organizacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym statuetką "Lodołamacza Specjalnego". W uzasadnieniu wyróżnienia napisano: "Za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły działalność pana Stanisława Koguta na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania." Patronem honorowym przedsięwzięcia jest Maria Kaczyńska - Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej.      więcejZ Brazylii na Sądecczyznę 

Panie Senatorze, czy nie uważa pan, że w tych ciekawych i trudnych chwilach potrzebny jest pan bardziej Polsce niż Brazylii i Chile, do których ostatnio udawała się polska delegacja państwowa z pana udziałem? W naszym kraju zapadają teraz ważne decyzje polityczne, podczas pana wizyty w Ameryce Południowej otrzymał pan tutaj w Polsce prestiżowe wyróżnienie "Specjalnego Lodołamacza". Uważam, że parlamentarzysta potrzebny jest w tych wszystkich miejscach, gdzie oczekuje się jego obecności. Dużym przeżyciem dla mnie było spotkanie Ameryce Południowej z Polonią. Niektóre polskie rodziny mieszkają tam od czasów powstań narodowych. Nie można w pełni zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo Polacy tęsknią za swoją ojczyzną na obczyźnie, jeśli nie pozna się historii ich emigracji.      więcejArcybiskup Majdański do Senatora 

Wielce Szanowny Panie Senatorze!
Uprzejmie proszę o przyjęcie przedstawionych refleksji na temat zagrożenia bytu narodowego naszej Ojczyzny.

1. W tej niezwykle doniosłej sprawie ośmielam się zabrać głos jako Polak. Nadto zaś: jako sędziwy biskup polski, który przez całe swoje długie życie służy rodzinie i życiu; toteż od wczesnych lat kapłańskich współpracowałem w trosce o rodzinę z Ks. Karolem Wojtyłą (co trwało do końca życia Ojca Świętego);
- założyłem pierwszy w świecie akademicki Instytut Studiów nad Rodziną, legitymujący się obecnie 32-letnią działalnością;
- doświadczyłem całego okrucieństwa "cywilizacji śmierci1', gdy byłem w czasie całej II wojny światowej więźniem hitlerowskim, przechodząc przez potworne obozy koncentracyjne, poddany tam - obok niezwykłych obozowych udręk - także doświadczeniom pseudomedycznym;
- niedawno otrzymałem z rąk Pana Prezydenta RP Order Orła Białego z główną motywacją: "za propagowanie wartości i znaczenia małżeństwa i rodziny" - to zobowiązanie, by do końca służyć ocaleniu polskiej rodziny i życia naszego Narodu. Proszę więc obecny mój głos, podjęty w poczuciu obowiązk      więcej
Konferencja PGNiG w Stróżach (01.04.2007)

Była to rzeczywiście jedna z najważniejszych debat dla bezpieczeństwa dostaw gazu, na potrzeby polskiej strategii energetycznej Nie bez znaczenia dla polskich losów jest przecież cała gama tematyczna związana z: możliwościami pozyskania gazu ze złóż krajowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowniczego, znanego powszechnie jako PGNiG, projektem budowy terminalu o światowym zasięgu, znanego pod nazwą LND, z lokalizacją w Świnoujściu. Zastanawiano się nad perspektywą pozyskania nowych odkryć złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach.      więcejMinister zdrowia w Stróżach (26.01.2007)

Stróże zasłynęły już z tego, że regularnie goszczą przedstawicieli najwyższego szczebla władzy państwowej. Zabiega o to senator Stanisław Kogut, o którym mówi się, że wszystkie gabinety w kraju stoją przed nim otworem. Pracowity senator zaprasza na Sądecczyznę regularnie ministrów, prezesów dużych i znaczących firm, przedstawicieli duchowieństwa wysokiej rangi. Dzieje się to wszystko w myśl zasady: zawsze jest okazja do rozmowy i zawsze coś uda się załatwić. Nie można tej zasadzie postępowania odmówić skuteczności. Samorządowcy cieszą się i wspominają, że wizyty ministrów zorganizowane przez Stanisława Koguta pomogły rozwiązać wiele palących problemów. Senator doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że każda taka wizyta, to szansa na rozwój Małopolski. Dlatego stale zabiega o kolejne odwiedziny szefów różnych resortów w regionie, z którego pochodzi.      więcejSpotkanie noworoczne (26.01.2007)

Niezwykle piękną tradycją jest coroczne spotkanie, w którym uczestniczą osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Podobnie, jak to miało miejsce w minionych latach, także i w tym roku do hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Stróżach przyjechali niepełnosprawni z całej Małopolski. Organizatorem spotkania były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stróżach z kierownikiem Maciejem Olchawskim na czele. W trakcie spotkania doktor inżynier Antoni Zięba wygłosił referat na temat ochrony życia poczętego. Było to wystąpienie, które wywarło duże wrażenie na słuchaczach. Inżynier Zięba definiując kolejne myśli korzystał z nauczania Jana Pawła II, wielkiego orędownika obrony każdego ludzkiego istnienia.      więcejO budżecie w starostwie (16.01.2007)

Z inicjatywy senatora Stanisława Koguta, w siedzibie nowosądeckiego starostwa odbyło się spotkanie samorządowców z parlamentarzystami. Rozmawiano na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2007. W spotkaniu uczestniczyli m.in. poseł na sejm Edward Siarka, poseł na sejm Andrzej Czerwiński, poseł na sejm Edward Ciągło, a także starosta nowosądecki Jan Golonka. Gospodarz spotkania - senator Stanisław Kogut przekonywał zebranych o konieczności dogłębnego zapoznania się z projektem ustaw budżetowej na rok 2007. Mówił także o najważniejszych inwestycjach, jakie należy podjąć w Małopolsce w nowym, 2007 roku. Przy omawianiu wydatków przewidzianych przez tegoroczny budżet, senator Kogut przypomniał o wygospodarowanych 550 milionach złotych na podwyżki dla nauczycieli, a także o przewidzianej rezerwie budżetowej w wysokości 11 milionów złotych przewidzianej na wyprawkę szkolną i 300 milionów złotych na dożywianie dzieci. Kwestie związane z wydatkami omawiał poseł Edward Siarka.      więcej

  WIĘCEJ CZYTAJ W ARCHIWUM (wejdź tutaj)

   Mikołajki senatorskie

Ponad tysiąc trzysta dzieci z kilku powiatów otrzymało mikołajkowo-świąteczne upominki w ramach akcji "Zostań Świętym Mikołajem", zorganizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Już po raz trzeci maluchy z rodzin wielodzietnych spotkały się ze św. Mikołajem w Szkole Podstawowej w Stróżach. Mali goście, ich rodzice oraz opiekunowie wypełnili salę gimnastyczną szkoły aż po same brzegi. Na spotkaniu zabrakło niestety Marii Kaczyńskiej, małżonki prezydenta Polski, której na przyjazd do Stróż nie pozwolił stan zdrowia. Nadesłała list z podziękowaniami za zaproszenie. Przyjechali natomiast wojewoda małopolski Maciej Klima, przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, najróżniejszych przedsiębiorstw i instytucji, które włączają się w każdą inicjatywę, organizowaną przez fundację w Stróżach.      więcejLekcja IPN

W poniedziałek, 4 grudnia, w kinie "Biała" w Grybowie odbyła się niecodzienna lekcja historii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież miała okazję wysłuchać pracowników Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział Kraków: dr Macieja Korkuć i dr Dariusza Gorajczyka. Spotkanie odbyło się z inicjatywy senatora Stanisława Koguta. Zaproszeni goście starali się przybliżyć uczniom czasy PRL. Pierwsza jednak wystąpiła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej - Ewa Ochwat, która wykonała cztery piosenki nawiązujące tematycznie do pamięci narodowej. W trakcie niezwykłej lekcji wyświetlono film dokumentalny pt. "Pohańbiona Godność", który opowiadał o bestialsko i potajemnie zgładzonym przez UB, żołnierzu AK - Włodzimierzu Cieśla. W filmie pokazano, jak pracownicy IPN poszukiwali dokumentacji na temat tej zbrodni i w końcu odnaleźli grób zabitego żołnierza.      więcejMisja Gospodarcza w Kuwejcie

Organizator misji gospodarczej - Stanisław Kogut nie kryje zadowolenia z owoców, które przyniosły rozmowy pomiędzy politykami państw Kuwejtu i Polski.
Dni Polskie w Kuwejcie, które odbywały się w terminie 18 - 22 listopada przyniosły wiele wstępnych porozumień gospodarczych i handlowych. Słowa te wypowiedział Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz podczas konferencji prasowej zorganizowanej dla mediów kuwejckich i polskich. Polscy parlamentarzyści brali udział w różnych spotkaniach z politykami kuwejckimi, m.in. byli podejmowani przez Emira Kuwejtu Sabaha Al Ahmada Al Jabera Al Sabaha, rozmawiali z premierem Nasserem Mohammadem Al Ahmadem Al Sabahem, z delegatami zgromadzenia narodowego, biznesmenami i przedstawicielami świata kultury. Senator Stanisław Kogut, jeden z pomysłodawców i organizatorów Dni Polskich w Kuwejcie ocenia bardzo pozytywnie efekty prowadzonych rozmów. Grupie polityków towarzyszyli polscy przedsiębiorcy i dziennikarze. Polacy wyjechali z Kuwejtu z kilkoma umowami, m.in. dotyczącymi współpracy firm szyjących ubrania. Kuwejtczycy złożyli zamówienia u polskich przedsiębiorców na kombinezony ochronne dla robotników.      więcejBogaci partnerzy (Dziennik Polski)

Woda mineralna z Krynicy, kurczaki z Konspolu i maszyny z gorlickiego Glinika mają szansę trafić do Kuwejtu. Niedawno wróciła stamtąd polska misja gospodarcza, w której składzie znalazło się ponad 60 przedsiębiorców z całego kraju, w tym przedstawiciele kilku firm z naszego regionu.
Misję zorganizował senator Stanisław Kogut, a jej efektem było podpisanie kilunastu umów na dostawę do Kuwejtu różnorodnych towarów. Nasze lokalne firmy wprawdzie ich nie zawarły, ale są na dobrej drodze do robienia interesów z Kuwejtem. - Kuwejtczycy są autentycznie zainteresowani wodą mineralną z Krynicy - mówi Stanisław Kogut. - U nich jest droższa niż ropa, więc to produkt o dużej wartości. Chcą też sprowadzać kurczaki z Konspolu i nawiązać współpracę z gorlickim "Glinikiem". W orbicie ich zainteresowania znalazły się produkowane tam wysokiej klasy urządzenia wiertnicze. Śledzą też z uwagą losy Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach, która w połowie stycznia prawdopodobnie zostanie sprzedana. Przy czym nie interesuje ich nabycie pakietu kontrolnego. Są za to gotowi do udzielenia finansowego wsparcia inwestorowi, który wygra przetarg.      więcejWoda droższa od ropy (Gazeta Krakowska)

Stanisław Kogut podarował kuwejckiemu szejkowi Sabah Al Ahmad Al Jaber Al-Sabah obraz namalowany przez uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w Stróżach

Czy do Kuwejtu pojedzie w końcu nasza woda mineralna?

- Jestem pewien, że pojedzie i to szybko. W Polskiej delegacji, która właśnie wróciła z Królestwa Kuwejtu był przedstawiciel "Kryniczanki". Szczegóły umowy sprzedaży naszej wody mineralnej są jeszcze do omówienia, ale zainteresowanie jest ogromne. Tam woda jest droższa od ropy, nic więc dziwnego, że mają ochotę kupować ją od nas.      więcej

Rok pracy w Senacie RP

Szanowni Państwo.

Mija rok od dnia, w którym zaufaliście mojej kandydaturze na senatora RP i powierzyliście mi mandat parlamentarzysty. Mandat ten, który jest ogromnym kredytem zaufania staram się wypełniać pamiętając o wszystkich obietnicach wyborczych, które niegdyś złożyłem. W trakcie kampanii przed wyborami do parlamentu mówiłem, że: "inni mówią, a ja robię", dlatego nie chciałem angażować się w słowne przepychanki i złośliwości, które często są eksponowane w tym gorącym czasie. Uważałem wówczas i dziś tak myślę, że trzeba skupić się przede wszystkim na pracy, a słowa oceny pozostawić innym. Jako związkowiec solidarnościowy, działacz społeczny nawykłem do ciężkiej pracy i znam oczekiwania społeczne, kierowane do osób publicznych. Dlatego przez ostatni rok starałem się przybliżyć sprawy Małopolski elitom rządzącym w Warszawie. Zabiegałem i będę zabiegał o to, aby poszczególni ministrowie rządu RP przyjeżdżali do Małopolski i zapoznawali się z problemami tego regionu. Dzięki tym wizytom udało się wiele spraw załatwić.      więcej


 

  WIĘCEJ CZYTAJ W ARCHIWUM (wejdź tutaj)


Oświadczenie w sprawie ataków na Radio Maryja

Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej, a także jako człowiek wychowany w środowisku, dla którego wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna są wyznacznikami postępowania, stanowczo sprzeciwiam się sytuacji, gdy Kapłan Kościoła Katolickiego - Ojciec Tadeusz Rydzyk staje się celem ataków. Nie można dawać przyzwolenia na to, aby środowiska liberalne i antykościelne bezkarnie dążyły do niszczenia dzieła budowanego całymi latami przez Polaków. Radio Maryja, a także inne media skupione wokół osoby Ojca Tadeusza Rydzyka wielokrotnie dawały dowód na to, że służą Polakom i całej naszej Ojczyźnie. Przyłączam się do opinii Pana Profesora Janusza Kaweckiego, która mówi, że: środowiska uderzające dziś w rozgłośnię i oczerniające Ojca Tadeusza Rydzyka, nie mogą się poszczycić żadnym dziełem dokonanym na rzecz Polski, które mogłoby dorównać wielkością w rozpowszechnianiu dobra czynionego przez Radio Maryja. Jako Senator RP przestrzegam: nie gódźmy się, aby nami manipulowały media, którym obojętny jest los kraju i obywateli, a które żyją tylko sianiem niezdrowej sensacji i wprowadzaniem nieładu. Brońmy Radia Maryja i Ojca Tadeusza Rydzyka. Strzeżmy największych wartości, takich jak: życie, wiara, patriotyzm i nie pozwalajmy na to, aby na naszych oczach niszczono ludzi, którzy stoją na straży Polskości.

(Senator RP - Stanisław Kogut)

Minister Transportu do Senatora RP (03.11.2006)

Ustosunkowując się do oświadczenia Pana Senatora Stanisława Koguta (BPS/DSK043-657/06 z dnia 3 października 2006r), skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie wsparcia finansowego z budżetu państwa przewozów regionalnych uprzejmie informuję, że brak jest na to podstaw prawnych. Spółka PKP Przewozy Regionalne świadcząc usługi publiczne w zakresie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych na zlecenie samorządów województw nie była finansowana w odpowiednim stopniu. Nie były też dofinansowane przez Ministra właściwego do spraw transportu przewozy między wojewódzkie pomimo, że do 30 kwietnia 2004r. była taka ustawowa możliwość. Narastający od momentu powstania Spółki deficyt, stanowiący różnicę pomiędzy uzasadnionymi wydatkami a przychodami ze sprzedaży biletów i dotacji Organizatorów przewozów, doprowadził do fatalnej sytuacji ekonomicznej.   więcej

Minister Pracy i Polityki Społecznej do Senatora RP (27.10.2006)

W odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zmiany zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej poprzez przywrócenie pełnego finansowania kosztów ich działalności ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pragnę zwrócić uwagę, iż w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, póz. 776, z późn. zm.), od roku 2007 nastąpi jedynie zmniejszenie udziału środków Funduszu w kosztach działalności warsztatów, a nie zmniejszenie finansowania warsztatów jako takie. Zgodnie z art. 68c ust. l w/w ustawy w roku przyszłym maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wyniesie 95% tych kosztów, by w roku 2009 i latach następnych osiągnąć poziom 85%. Celem, jaki przyświecał wprowadzaniu zmian w sposobie finansowania warsztatów ze środków Funduszu, była chęć racjonalizacji sposobu prowadzenia przez te placówki gospodarki finansowej   więcej

Związek Pracodawców Kolejowych do Senatora RP (27.10.2006)

Po zapoznaniu się z dokumentami przekazanymi do Biura Związku Pracodawców Kolejowych przez Pana Stanisława Koguta - Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącymi sprawy Pani uprawnień do ulgowych przejazdów kolejami oraz uprawnień do korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wyjaśniam co następuje: Od dnia 1 stycznia 2003 r. uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych określa Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych (PUZP). PUZP jest dokumentem wyrażającym wolę dwóch stron, to jest pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych oraz ponadzakładowych organizacji związków zawodowych, działających u tych pracodawców   więcej

Minister Kultury do Senatora RP (25.10.2006)

W odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP, Pana Stanisława Koguta, złożone podczas 19 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 września br., uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie poniższych informacji. Wspomniane w oświadczeniu Pana Senatora wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz o zapewnienie w przyszłorocznym budżecie środków w wysokości 2,5 min zł, przeznaczonych na prace remontowo-konserwatorskie zespołu staromiejskiego Starego Sącza, zostało skierowane także do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotyczyło zagwarantowania tej kwoty w ramach środków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Z przedstawionego w piśmie Burmistrza opisu planowanego przedsięwzięcia wynika, że zadanie to, oprócz rewitalizacji historycznej zabudowy, obejmuje przebudowę ulic oraz sieci infrastruktury technicznej.   więcej

GDDKiA do Senatora RP (20.10.2006)

W odpowiedzi na pismo nr BS-S/323/08/2006 z dnia 30.08.2006 otrzymane za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczące osuwiska na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Siołkowa, przesyłam poniżej następujące informacje. Osuwisko nr MPL0022 jest aktywne od 1964 roku. Deformacja drogi obejmuje odcinek ok. 40 m. Corocznie obserwuje się deformacje drogi o różnym natężeniu. Dotychczasowe prace mają charakter doraźny i polegają na przywróceniu geometrii drogi w planie oraz jej profilu podłużnego i poprzecznego. Osuwisko ma długość około 110 m, przecina drogę i kończy się w korycie potoku płynącego równolegle do drogi.   więcej

Minister Transportu do Senatora RP (20.10.2006)

Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w odpowiedzi na oświadczenie senatora Stanisława Koguta, złożone na 19. posiedzeniu Senatu w dnia 28 września br.5 dotyczące ujęcia modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków - Medyka w Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 - 2013, przedstawiam następujące stanowisko. Linia E30 została zmodernizowana od granicy z Republiką Federalną Niemiec do Opola, a odcinek od Opola do Zabrza został włączony do wykazu projektów planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Ze względu na wysokość środków przeznaczonych dla projektów kolejowych, modernizacja odcinka od Zabrza przez Katowice, Kraków, Przemyśl do Medyki będzie mogła być zrealizowana po 2013 roku   więcej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do Senatora RP (09.10.2006)

Polska energetyka potrzebuje zmian, by stała się nowoczesną, niezawodną, konkurencyjną, efektywną i przyjazną środowisku. Taki zamysł leżał u podstaw uchwalonej w 1997 roku ustawy Prawo energetyczne. Była to regulacja wzorowana na najlepszych ówczesnych rozwiązaniach funkcjonalno-legislacycjnych. Dawała szansę spełnienia oczekiwań przedsiębiorców i odbiorców w gospodarstwach domowych - energetyka miała lepiej służyć zaspokajaniu ich potrzeb. Niestety, nie w pełni wykorzystaliśmy tę szansę. Dziś potrzebą chwili jest dokonanie kompleksowej nowelizacji Prawa energetycznego.     więcejOświadczenie Senatora RP (25.09.2006)

Kazimierz Michał Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z pismem nr BP.0717/16/06, od Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz, otrzymanym za pośrednictwem Wicemarszałka Senatu, Pana Krzysztofa Putry, wnioskuję o zabezpieczenie w budżecie na rok 2007 kwoty 2,5 mln zł. na wsparcie prac remontowo - konserwatorskich zespołu staromiejskiego grodu Św. Kingi miasta Stary Sącz, które w 2007 roku obchodzić będzie 750 - lecie swojego istnienia. Szczegóły dotyczące w/w inwestycji zawiera kopia pisma dołączona do niniejszego wystąpienia. Uprzejmie proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojego wniosku.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Kogut
Senator RP


Oświadczenie Senatora RP (25.09.2006)

Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Wnioskuję o wsparcie finansowe z budżetu państwa przewozów regionalnych PKP oraz o szczególne zainteresowanie się tym problemem. Jestem świadomy faktu, ze sprawa finansowania przewozów regionalnych leży w rękach sejmików wojewódzkich, ale biorąc pod uwagę ich dotychczasowe postępowanie nie trudno zauważyć, że sejmiki dążą do ich zlikwidowania, gdyż finansowanie przewozów regionalnych jest dla sejmików niewygodne. Upadek przewozów regionalnych będzie nieuchronnie prowadzić do podziału na Polskę A i Polskę B. Dawniej wokół kolei rozwijały się miasta i wsie, dziś młodzież nawet nie może swobodnie dojechać do szkoły czy pracy. Nie można dopuścić do tego by proces ten nadal postępował. Proszę o należyte ustosunkowanie się do wnioskowanego problemu.

Z poważaniem

Stanisław Kogut
Senator RP


Oświadczenie Senatora RP (25.09.2006)

Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Wnoszę o ujęcie w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 budowy linii kolejowej Podłęże-Tymbark-Nowy Sącz na kwotę 2 000 mln zł oraz przedłużenie realizacji przebudowy odcinków Tymbark-Chabówka-Zakopane i Nowy Sącz-Muszyna-Krynica w planie na lata 2014-2020. Budowa i przebudowa linii kolejowych do Tatr i Doliny Popradu ma bardzo głębokie uzasadnienie gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Jest przygotowana studialnie i dokumentacyjnie do starań o fundusze UE. Posiada, na znakomitej większości z woli samorządów, zarezerwowane tereny w planach przestrzennego zagospodarowania, co znakomicie ułatwi procesy inwestycyjne. (...)           więcej


List Ambasadora Kuwejtu do Senatora RP

Szanowny Panie Senatorze,

Na wstępie chciałbym podkreślić znaczenie Pańskich wysiłków i wspaniałych działań na rzecz umacniania stosunków polsko-kuwejckich. Ta wspaniała praca i aktywność spotyka się z uznaniem i szacunkiem z naszej strony oraz ze strony wszystkich zainteresowanych umocnieniem stosunków polsko-kuwejckich. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć spotkanie, które odbyło się w tym tygodniu z JE Ministrem Gospodarki RP. Podczas tego owocnego spotkania Minister obiecał odwiedzić Państwo Kuwejt w końcu września br. Ponadto dowiedziałem się od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o czynionych przygotowaniach do zorganizowania Tygodnia Polskiego w Państwie Kuwejt w terminie ustalonym na listopad br. pokrywającym się w czasie z obchodami polskiego Święta Narodowego.           więcej


Rekomendacja dla profesora Janusza Kaweckiego

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 18 lipca 2006 r. miało miejsce Pana spotkanie z przedstawicielami świata nauki. W swoim wystąpieniu wspomniał Pan o zamiarze powołania Prezydenckiej Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych. W nawiązaniu do tej wypowiedzi pozwalam sobie przedstawić Panu Prezydentowi kandydata na członka tejże Rady, Pana prof.dr hab. inż. Janusza Kaweckiego. Miałem okazję współpracować z prof. Kaweckim w latach 1998-2001 w Radzie PKP a następnie Radzie Nadzorczej PKP S.A., w których pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i z całą odpowiedzialnością, mogę tę kandydaturę zarekomendować do prac w nowo tworzonej Radzie Prezydenckiej. W załączeniu przekazuję najważniejsze informacje charakteryzujące działalność prof. Janusza Kaweckiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji i badań naukowych. Z wyrazami szacunku

Stanisław Kogut Senator RP

          


Minister Środowiska w Stróżach i w Limanowej

29 stycznia, w niedzielne popołudnie do gospodarstwa Janusza Kasztelewicza w Stróżach przybyli pszczelarze z całej Małopolski. W zabytkowych pomieszczeniach Parku Pszczelarskiego odbyło się spotkanie pszczelarzy z Ministrem Środowiska - profesorem Janem Szyszko. Była to z inicjatywy Senatora RP Stanisława Koguta nieoficjalna wizyta ministra, podczas której gospodarz "Sądeckiego Bartnika" oprowadzał przedstawiciela Rządu RP po całym skansenie. Profesor Jan Szyszko, będący także znawcą pszczelarstwa, zachwycał się zabytkowymi ulami w skansenie i ekspozycją, na której zgromadzono dawne przedmioty codziennego użytku. Podczas spotkania Jan Szyszko wysłuchał wszystkich opinii i wniosków pszczelarzy, którzy proponowali Ministrowi Środowiska - jak ułatwić pszczelarzom prowadzenie działalności. Po spotkaniu w "Sądeckim Bartniku" minister Szyszko udał się do Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego w Stróżach, gdzie w towarzystwie senatora Stanisława Koguta zwiedził cały ośrodek i odbył spotkanie ze środowiskami osób niepełnosprawnych.            więcej

(Leszek Langer)


Dyskusja o uzdrowiskach w Krynicy Zdroju

28 stycznia 2006 w Krynicy Zdroju odbyło się spotkanie samorządowców miast i gmin uzdrowiskowych z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa. Na zaproszenie Senatora RP Stanisława Koguta do Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy przybyli: Małgorzata Dobczyńska - Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego, Janusz Radomski - zastępca Dyrektora Departamentu Prywatyzacji i Andrzej Chwast - Naczelnik Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Na wstępie spotkania wszystkich przybyłych gości przywitał Senator RP Stanisław Kogut, który mówił o potrzebie zmian, jakie muszą zostać dokonane w Polsce w temacie finansowania uzdrowisk i inwestowania w uzdrowiska.Następnie burmistrz Krynicy Zdroju - Emil Bodziony przypomniał o chlubnej historii polskich uzdrowisk, opowiadał o początkach uzdrowiska Krynica Zdrój.           więcej

(Leszek Langer)


Na zaproszenie Senatora

Kieleccy pierwszoligowcy od piątku przebywają na zgrupowaniu w Stróżach, gdzie już po raz trzeci ich zimową bazą jest Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio. W sobotę 30 zawodników rozpoczęło dzień już o godz. 7 marszobiegiem po okolicznych lasach. Także przedpołudniowe zajęcia, mimo mroźnej i śnieżnej aury odbyły się w terenie. Dopiero po południu zawodnicy mieli okazję trochę pokopać piłkę, podczas treningu w hali. Drugi dzień zgrupowania zakończył się odnową biologiczną oraz basenem. Podczas poprzednich zgrupowań w Stróżach niedziela była zwykle nieco ulgowym dniem dla piłkarzy. Wczoraj jednak trener Ryszard Wieczorek, podobnie jak to było w sobotę, zarządził trzy treningi. Jedyną nowością w harmonogramie dnia były zajęcia na pobliskim boisku trzecioligowego Kolejarza Stróże. Gospodarze od rana nie szczędzili wysiłku, by po nocnych opadach odśnieżyć boisko, dzięki czemu kieleccy piłkarze trenowali z piłkami na dobrze przygotowanym boisku. W zgrupowaniu w Stróżach przebywa 30 zawodników. Kadra pierwszoligowego zespołu została bowiem uzupełniona piątką juniorów.

(SŁOWO - Gazeta Codzienna. wid.)Minister Gospodarki w Małopolsce

Na zaproszenie Senatora RP - Stanisława Koguta, w Gorlicach, Nowym Sączu i Stróżach gościł Minister Gospodarki: Piotr Grzegorz Woźniak. W Gorlicach, w siedzibie Starostwa Powiatowego spotkał się z samorządowcami, przedstwicielami świata biznesu, przedstawicielami mediów i innymi zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkania dyskytowano na temat przyszłości gorlickiej rafinerii ropy naftowej "Glimar", mówiono także o sytuacji na rynku pracy w regionie gorlickim. Minister Woźniak tłumaczył, że nie można stawiać na taki model gospodarczy, gdy w danym regionie cały sukces gospodarki zależy od jednego, dużego zakładu. Minister zachęcał do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

(Leszek Langer)Senator RP u Wojewody Małopolskiego

Niezwykły przebieg miało spotkanie w gabiniecie Wojewody Małopolskiego Witolda Kochana, na które przybyli: senator Stanisław Kogut, vice-Marszałek Województwa Małópolskiego Andrzej Sasuła, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Marta Mordarska i ksiądz Mirosław Żak - Duszpasterz Trzeźwości z Kurii Krakowskiej. Dyskutowano o wynikach badań sporządzonych przez Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na temat stosowania używek przez mieszkańców Małopolski. Z wynikami badań można zapoznać się na stronie www.uzaleznienia-malopolska.pl. Wojewoda Małopolski wraz z przybyłymi gośćmi zastanawiali się nad wypracowaniem jeszcze efektywniejszych sposobów zapobiegania różnym uzależnieniom małopolan, a w szczególności dzieci i mlodzieży.

(Leszek Langer)Senator Kogut przy wręczaniu nagrody redakcji "Źródła" .

Stanisław Kogut, ubiegłoroczny laureat nagrody im. błogosławionego Jerzego Ciesielskiego uczestniczył 11 stycznia 2006 w Krakowie, w uhonorowaniu kolejnej osoby tym zaszczytnym wyróżnieniem. W roku 2006 laureatem nagrody został pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej dr inż. Marian Paluch. Nagrodę wręczał w imieniu kapituły konkursu - redaktor naczelny tygodnika rodzin katolickich "Źródło" Adam Kisiel. Wszyscy laureaci nagrody są orędownikami wartości chrześcijańskich i stoją na straży dobra polskiej rodziny. Przy okazji wręczania nagrody dyskutowano na tematy ważne dla kraju. Senator Stanisław Kogut po raz kolejny odebrał dowody uznania od biskupa krakowskiego (seniora) Albina Małysiaka, za troskę o ludzi niepełnosprawnych i za wybudowane w Stróżach Centrum Rehabilitacyjne. Była też okazja do wymiany opinii z innymi senatorami przybyłymi na uroczystość.

(Leszek Langer)

  

  

  

  

  

  

  

  Minister Rozwoju Regionalnego w Małopolsce

20 lutego 2006 w Małopolsce, na zaproszenie Senatora RP Stanisława Koguta gościł Wiceminister Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego -Władysław Ortyl. Przed południem spotkał się w Mszanie Dolnej z samorządowcami z okolicznych gmin. Na spotkaniu obecny był także Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jan Bereza a także Józef Jeżewicz - członek zarządu PKP PLK S.A. Władysław Ortyl przekonywał o tym, że nowe ministerstwo doprowadzi do korzystnych zmian w procesie rozpatrywania programów występujących o przyznanie środków unijnych. Nie będzie już tak, że projekty wojewódzkie spychają projekty powiatów i gmin. W przyszłości będą także rozpatrywane projekty o tzw. "mniejszej wartości finansowej" na równi z tymi dużymi - wojewódzkimi. Podczas dyskusji powrócił kontrowersyjny temat, który z projektów jest ważniejszy: czy budowa operetki w Krakowie, czy na przykład budowa ujęcia wody pitnej dla miasta Limanowa. Burmistrz Limanowej opowiadał wiceministrowi o fatalnym stanie ujęcia wody dla miasta, mówiąc: że "jak Tymbark ścieków nie spuści, to limanowianie nie mają co pić". Podczas spotkania Władysław Ortyl przedstawił też zmiany polegające na redukowaniu komitetów sterujących, rozpatrujących programy: "Do niedawna było ich osiemnaście, a dziś mamy tylko sześć i tyle potrzeba".            więcej

(Leszek Langer)


        

           Otwarto nowe hospicjum

Z inicjatywy Senatora RP Stanisława Koguta w Stróżach otwarto dziecięce hospicjum im. Chrystusa Króla.

W Stróżach koło Grybowa otwarto w sobotę Hospicjum im. Chrystusa Króla przeznaczone m.in. dla ciężko, niejednokrotnie nieuleczalnie chorych dzieci. Poświęcił je ks. bp Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Zacznie ono działać od 1 lipca. Obiekt stanął w ciągu dwóch lat na terenie przekazanym przez gminę Grybów, nieopodal Centrum Hipoterapii, gdzie rehabilitowane są osoby niepełnosprawne. Pomysłodawcą budowy hospicjum jest senator Stanisław Kogut, prezes stróżowskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.           więcej


  
Kuwejt jeszcze bliższy

Panie senatorze, niedawno wrócił pan z Kuwejtu, dzisiaj mówi się o owocach tej służbowej wizyty. Proszę powiedzieć dlaczego wybrał się pan do tak odległego kraju?

Pytanie, które pan postawił porusza tutaj zagadnienie służebności urzędu Senatora RP wobec społeczeństwa. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy Polsko - Kuwejckiej. Moje starania podczas wizyty w Kuwejcie zaowocowały tym, że w tej chwili dobiegają końca rozmowy między polskim LOT i przedstawicielami Ministerstwa Transportu a stroną kuwejcką: Kuwait Airways w sprawie utworzenia stałego połączenia lotniczego Warszawa - Kuwait.     więcej


        Minister Rozwoju Regionalnego w Małopolsce

Już od wczesnych godzin rannych 21 kwietnia 2006 w Małopolsce gościł wiceminister z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Najpierw na zaproszenie senatora Stanisława Koguta odwiedził Stróże i Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne im. Ojca Pio, następnie udał się na spotkanie z samorządowcami do Korzennej. Po przeszło dwugodzinnym spotkaniu pojechał wraz z senatorem Kogutem w inne rejony Małopolski. Jest piątkowe południe w Limanowej. Ruch uliczny i na chodnikach jakiś bardziej intensywny niż przeciętnie. Parkingi zatłoczone, wolnych miejsc dla samochodów nie ma. Widać wzmożony ruch patrolowy Policji. Coś się musi w życiu miasteczka wydarzyć.             więcejKlonowanie pośredniaka

Od czerwca, zamiast wspólnego urzędu pracy dla miasta i powiatu nowosądeckiego, będą dwa - z kilkoma filiami. Podział instytucji, która dotychczas obsługuje bezrobotnych z miasta i powiatu, zaplanowano przede wszystkim aby umożliwić mieszkańcom podsądeckich miejscowości pobieranie zasiłku przez rok, a nie jak dotąd przez sześć miesięcy. Kolejnym powodem "rozwodu" miejskiego i powiatowego urzędu pracy, jest pomysł przybliżenia tej instytucji do obywateli. - Planujemy powołanie kilku filii urzędu, między innymi w Krynicy, Grybowie i Starym Sączu - mówi starosta Jan Golonka. - Dzięki temu będzie wygodniej dotrzeć do urzędu, a petenci będą dla urzędników mniej anonimowi. Konferencja prasowa w sądeckim starostwie, na której ogłoszono rychłe otwarcie powiatowego pośredniaka, była również powodem do podziękowań. - Sukces naszych starań o podział urzędu, a co za tym idzie o wygodę i dłuższy okres pobierania zasiłku dla mieszkańców powiatu, był możliwy dzięki wspólnym staraniom wielu osób, między innymi senatora Stanisława Koguta -mówił starosta. Obecny na konferencji inny parlamentarzysta, poseł Arkadiusz Mularczk, podsumował, że zgoda buduje i oświadczył, że teraz przyszła kolej na zgodne starania władz miasta i powiatu o budowę nowej komendy dla sądeckich policjantów. Maje także wesprzeć przewodniczący Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego Witold Kozłowskl i senator Kogut. (IK)    Gazeta Krakowska  

  

  

  

  

  Młodzi ludzie z PiS

13 marca w biurze senatora Stanisława Koguta zebrała się młodzieżówka ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Młodzież, którą skupił wokół siebie senator Kogut zamieszkuje miejscowości na terenie dawnego województwa nowosądeckiego. Liderem młodzieżówki jest Wojciech Popardowski. W skład grupy wchodzą: Anna Chmiel, Wioleta Wójs, Anna Mordarska, Magdalena Żelasko - Kuziel, Przemysław Wystarczyk, Mirosław Słaby, Jacek Pilas, Marek Siedlarz, Dawid Kmiecik. W najbliższym czasie do tej grupy dołączą kolejne, młode osoby. Na pierwszym spotkaniu z senatorem Stanisławem Kogutem młodzi, przyszli politycy dyskutowali o programie ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Mówiono także o specyficznej sytuacji na polskiej scenie politycznej. Senator opowiadał o spotkaniach z przedstawicielami Rządu RP na Sądecczyźnie. Stanisław Kogut zachęcał młodzież, aby w ramach organizacji utworzyli zespół, który będzie się szkolił w temacie przygotowywania wniosków i poznawania programów unijnych.           więcej

(Leszek Langer)Rozmowy o Sandecji trwają

W poniedziałkowe przedpołudnie 13 marca w biurze senatora Stanisława Koguta odbyło się kolejne spotkanie w sprawie sytuacji w Sandecji. Na spotkaniu obecni byli parlamentarzyści: Stanisław Kogut, Andrzej Czerwiński, Arkadiusz Mularczyk, zastępca prezydenta Nowego Sącza - Stanisław Kaim, Józef Kantor z Urzędu Miasta, Wiesław Leśniak, Stanisław Dobosz, a także działacze sportowi i biznesmeni zainteresowani gruntami należącymi do Sandecji. Podczas spotkania wypracowano wspólne zdanie, zebrani zgodzili się, że sprawami Sandecji należy zająć się etapowo. W pierwszym etapie trzeba zabezpieczyć rozpoczynający się sezon tak, aby nie zabrakło środków na organizowanie meczów w Nowym Sączu, a także żeby były pieniądze na wyjazdy zawodników na spotkania zamiejscowe.           więcej

(Leszek Langer)Ambasador Kuwejtu z wizytą u senatora

Na zaproszenie Senatora RP Stanisława Koguta w małopolskich uzdrowiskach gościli dyplomaci z Kuwejtu z Ambasadorem Kuwejtu Jamalem - Al Ghunaim na czele. Podczas dwudniowej wizyty Ambasador Kuwejtu, wraz z towarzyszącymi mu specjalistami z zainteresowaniem przysłuchiwali się pomysłom senatora na ożywienie miejscowości uzdrowiskowych. Podjęto w tym temacie wstępne deklaracje dotyczące współpracy. Ponadto Kuwejtczycy odwiedzili gorlicki "Glimar". Podczas rozmów z przedstawicielami gorlickiej rafinerii goście z Kuwejtu przekonywali, że wszystkimi siłami należy dążyć do ratowania i dalszego rozwijania działalności Glimaru. Owocem wizyty w Małopolsce były wstępne ustalenia dotyczące importu i eksportu towarów i usług. Goście z Kuwejtu zainteresowali się bardzo borowinami z małopolskich uzdrowisk. Duże nadzieje strona kuwejcka wiąże również z wodami mineralnymi produkowanymi na Sądecczyźnie. 33 centy za butelkę to na tyle niska cena, by transport takiego towaru był opłacalny.           więcej

(Leszek Langer & Dziennik Polski)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Małopolsce

"Wzmacnia krzepę, krasi lica - nasza łącka śliwowica". Teraz już prawie legalnie, ponieważ dobiegają końca prace nad legalizacją śliwowicy, jako produktu zaliczającego się do grupy tzw. "produktów regionalnych". 27 lutego w Łącku, Nowym Sączu i Stróżach na zaproszenie Senatora RP Stanisława Koguta gościł Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel. Na spotkanie z rolnikami i samorządowcami do Łącka przyjechali także: Szef Służby Celnej Marian Banaś i przedstawiciele Resortu Finansów. Minister Jurgiel mówił o priorytetach do wypracowania przez Resort Rolnictwa: o polityce wprowadzania na rynek biopaliw, wspieraniu małych szkół wiejskich, akcji internet w każdej wiejskiej szkole, gospodarce związanej z nieruchomościami, drogach i infrastrukturze społecznej, wprowadzaniu nowego systemu bezpieczeństwa jakości żywności, a także o programie operacyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Dokumenty programowe Rządu, a także ustawowe przewidują efektywniejsze finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich. Będą to środki ze wspólnej polityki rolnej - około 30 miliardów złotych. Są to płatności obszarowe, a także działania interwencyjne Agencji Rynku Rolnego.            więcej

(Leszek Langer)Spotkanie z drogowcami w Zakopanem

Do ciekawych wniosków doszli biorący udział w dyskusji specjaliści od infrastruktury, którzy na zaproszenie Senatora RP Stanisława Koguta przybyli 24 lutego do zakopiańskiego starostwa. Obecni byli m.in. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jan Bereza, Grzegorz Stech - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zbigniew Rapciak - Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Józef Jeżewicz - Członek Zarządu PKP PLK S.A., przedstawiciele urzędów miast i gmin z całego Podhala, a także zaproszeni goście, zainteresowani stanem dróg na południu Polski. Gospodarzem spotkania był Starosta Zakopiański Andrzej Gąsienica Makowski. Podczas spotkania dużo czasu poświęcono projektowi budowy linii kolejowej Podłęże - Piekiełko, od której jedno z dwóch odnóży miałoby prowadzić do Zakopanego. Senator Stanisław Kogut przekonywał zebranych, że dzięki tej linii z Zakopanego do Warszawy można by jechać pociągiem trzy i pół godziny, a do Krakowa niespełna pięćdziesiąt minut.            więcej

(Leszek Langer)


  Woda mineralna na platformy

W piątek 17 lutego w Muszynie spotkali się prezesi zakładów produkujących wody mineralne z zarządem firmy PKP Cargo. Z Warszawy na spotkanie przyjechali: prezes zarządu dyrektor naczelny PKP Cargo Władysław Szczepkowski i dyrektor do spraw marketingu i handlu PKP Cargo Kazimierz Murawski. Na spotkaniu byli także obecni lokalni samorządowcy i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Senatora RP Stanisława Koguta. Celem spotkania była dyskusja o możliwości wprowadzenia zmian w sposobie wywozu wód mineralnych i innych produktów z uzdrowisk. Na wniosek Senatora RP Stanisława Koguta, PKP Cargo opracował propozycje transportowe dla producentów wód mineralnych z Krynicy, Muszyny, Tylicza, Piwnicznej i innych okolicznych miejscowości. Dyrektor Szczepkowski na wstępie przedstawił możliwość wybudowania terminala przeładunkowego, na którym można byłoby rozładowywać samochody ciężarowe do podstawionych wagonów. Cargo PKP zaproponowało także możliwość zorganizowania dostawy wód mineralnych bezpośrednio do klienta, nie tylko załadunek i rozładunek wagonów.            więcej

(Leszek Langer)


  

  

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Administracja langerpress